Reklama

BOS (BOS): Emisja obligacji własnych BOŚ S.A. serii J. - raport 7

Raport bieżący nr 7/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie w § 5 ust.1 pkt 11 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 14 lutego 2013 r. doszła do skutku emisja obligacji BOŚ S.A. serii J w wysokości 100 000 000 (stu milionów) złotych. Emisja została przyjęta Uchwałą Zarządu Banku nr 30/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w ramach Programu Emisji Obligacji o Maksymalnej Wartości Programu w wysokości 1.000.000.000 (jednego miliarda) złotych, przyjętego Uchwałą Zarządu Banku nr 118/2010 z dnia 9 listopada 2010 r., którego wartość została podwyższona uchwałą Zarządu Banku nr 166/2011 z dnia 19 lipca 2011 r. do 2.000.000.000 (dwóch miliardów) złotych.

Reklama

Organizatorem i Depozytariuszem emisji obligacji serii J jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie.

1. Cel emisji obligacji serii J

Cel nie został określony.

2. Określenie rodzaju emitowanych obligacji serii J

Obligacje na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu, są prowadzone w ewidencji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Obligacje oferowane są w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach.

Obligacje emitowane są w dacie emisji przypadającej na dzień 14 lutego 2013 r. Obligacje są niezabezpieczone.

Obligacje nie zostaną zaoferowane inwestorom w drodze oferty publicznej.

3. Wielkość emisji serii J

Emisja obejmuje 100.000 sztuk obligacji serii J o łącznej wartości 100.000.000 (sto milionów) złotych.

4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji serii J

Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1.000,00 złotych. Cena emisyjna obligacji wynosi 1.000,00 złotych.

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji serii J

Warunki wykupu

Dniem wykupu obligacji jest 14 lutego 2016 roku.

Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dacie wykupu kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej obligacji powiększonej o należne odsetki.

Warunki wypłaty oprocentowania obligacji

Obligacje są oprocentowane. Odsetki od wartości nominalnej obligacji są naliczane od daty emisji (włącznie) i płatne w każdej dacie płatności odsetek. Ostatnim dniem naliczania odsetek będzie dzień poprzedzający dzień, w którym nastąpi wykup obligacji. Obligacje oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową równą stopie bazowej WIBOR6M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę, której wysokość została ustalona w trakcie budowy księgi popytu.

WIBOR6M dla potrzeb ustalenia stopy procentowej na dany okres odsetkowy przyjmowany jest z dnia przypadającego na 2 Dni Robocze przed pierwszym dniem okresu odsetkowego, za który mają być naliczone odsetki.

Odsetki naliczane według stopy procentowej od jednej obligacji za dany okres odsetkowy obliczane będą według następującego wzoru:

KO = SP x WN x LD / 365

gdzie:

KO - oznacza kwotę odsetek należną w dniu płatności odsetek;

SP - oznacza ustaloną stopę procentową;

WN - oznacza wartość nominalną obligacji;

LD - oznacza liczbę dni w danym okresie odsetkowym, poczynając od pierwszego dnia i z wyłączeniem ostatniego dnia;

Wynik tego obliczenia będzie zaokrąglony do pełnego grosza (przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę).

Warunki wcześniejszego wykupu

Posiadacz obligacji ma prawo do wcześniejszego wykupu w razie wystąpienia zmiany kontroli w BOŚ S.A. i jeśli w wyniku zmiany kontroli nastąpi:

- obniżenie ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego (gdzie "poziom inwestycyjny" oznacza ocenę nie gorszą niż

Baa3 (Moody’s Investor Services), BBB- (Standard & Poor’s Rating Services), BBB- (Fitch Ratings Limited);

- rating nie będzie ustalany przez żadną z agencji ratingowych.

Płatności

Wszelkie płatności z tytułu obligacji będą dokonywane za pośrednictwem Depozytariusza.

Odsetki będą wypłacane tym obligatariuszom, którzy będą posiadali obligacje na koniec daty ustalenia praw.

Dzień Ustalenia Prawa: godz. 16.30 w dniu przypadającym na 2 (dwa) Dni Robocze przed Dniem Płatności, a w przypadku Natychmiastowego Wykupu Obligacji, dzień, w którym Emitent otrzyma żądanie natychmiastowego Wykupu Obligacji.

Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić jakakolwiek płatność z tytułu obligacji, przypada na dzień niebędący dniem roboczym, płatność taka nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu, a obligatariuszom nie będzie przysługiwać roszczenie o odsetki za ten okres.

Poniższa tabela określa dzień płatności odsetek dla poszczególnych okresów odsetkowych:

Numer okresu odsetkowego Dzień płatności odsetek

1 14 sierpnia 2013

2 14 lutego 2014

3 14 sierpnia 2014

4 14 lutego 2015

5 14 sierpnia 2015

6 14 lutego 2016

6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia.

Zgodnie z bilansem Banku sporządzonym w dniu 11.01.2013r., przed badaniem przez biegłego rewidenta, wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień ostatniego dnia kwartału poprzedzającego złożenie Propozycji Nabycia Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 15 368 mln PLN (słownie: piętnaście miliardów trzysta sześćdziesiąt osiem milionów złotych).

Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez BOŚ S.A. jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientacje w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone.

Nie dotyczy.

9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Nie dotyczy - z obligacji wynikają jedynie świadczenia pieniężne.

10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki, jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego.

Nie dotyczy - obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.

11. W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje - dodatkowo:

a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji,

b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji.

Nie dotyczy.

12. W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo:

a) liczba akcji przypadających na jedną obligację,

b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia,

c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji.

Nie dotyczy.
Mariusz Klimczak - Prezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »