Reklama

BOS (BOS): Emisja obligacji własnych BOŚ S.A. serii M1 - raport 72

Raport bieżący nr 72/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie w § 5 ust.1 pkt 11 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 1 października 2013 r. doszła do skutku emisja obligacji BOŚ S.A. serii M1 w wysokości 200.000.000 (dwustu milionów) złotych. Emisja została przyjęta Uchwałą Zarządu Banku nr 291/2013 z dnia 10 września 2013 r. w ramach Programu Emisji Obligacji o Maksymalnej Wartości Programu w wysokości 1.000.000.000 (jednego miliarda) złotych, przyjętego Uchwałą Zarządu Banku nr 118/2010 z dnia 9 listopada 2010 r., którego wartość została podwyższona uchwałą Zarządu Banku nr 166/2011 z dnia 19 lipca 2011 r. do 2.000.000.000 (dwóch miliardów) złotych.

Reklama

Organizatorem emisji obligacji serii M1 jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie.

1. Cel emisji obligacji serii M1

Cel nie został określony.

2. Określenie rodzaju emitowanych obligacji serii M1

Obligacje na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu, zdematerializowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Obligacje oferowane są w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach.

Obligacje emitowane są w dacie emisji przypadającej na dzień 1 października 2013 r. Obligacje są niezabezpieczone, Obligacje nie zostaną zaoferowane inwestorom w drodze oferty publicznej. Obligacje serii M1 mogą być wprowadzone do ASO na Catalyst.

3. Wielkość emisji serii M1

Emisja obejmuje 200.000 sztuk obligacji serii M1 o łącznej wartości 200.000.000 (dwieście milionów) złotych i kodzie ISIN PLBOS0000142.

4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji serii M1

Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1.000,00 złotych. Cena emisyjna obligacji wynosi 1.000,00 złotych.

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji serii M1

Warunki wykupu

Dniem wykupu obligacji jest 1 października 2016 roku.

Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dacie wykupu kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej obligacji powiększonej o należne odsetki.

Warunki wypłaty oprocentowania obligacji

Obligacje są oprocentowane. Odsetki od wartości nominalnej obligacji są naliczane od daty emisji (włącznie) i płatne w każdej dacie płatności odsetek. Ostatnim dniem naliczania odsetek będzie dzień poprzedzający dzień, w którym nastąpi wykup obligacji. Obligacje oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową równą stopie bazowej WIBOR6M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę, której wysokość została ustalona w trakcie budowy księgi popytu.

WIBOR6M dla potrzeb ustalenia stopy procentowej na dany okres odsetkowy przyjmowany jest z dnia przypadającego na 2 Dni Robocze przed pierwszym dniem okresu odsetkowego, za który mają być naliczone odsetki.

Odsetki naliczane według stopy procentowej od jednej obligacji za dany okres odsetkowy obliczane będą według następującego wzoru:

KO = SP x WN x LD / 365

gdzie:

KO – oznacza kwotę odsetek należną w dniu płatności odsetek;

SP – oznacza ustaloną stopę procentową;

WN – oznacza wartość nominalną obligacji;

LD – oznacza liczbę dni w danym okresie odsetkowym, poczynając od pierwszego dnia i z wyłączeniem ostatniego dnia.

Wynik tego obliczenia będzie zaokrąglony do pełnego grosza (przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę).

Warunki wcześniejszego wykupu

Emitentowi nie przysługuje prawo do wcześniejszego wykupu obligacji.

Posiadacz obligacji ma prawo do wcześniejszego wykupu w razie wystąpienia zmiany kontroli w BOŚ S.A. i jeśli w wyniku zmiany kontroli:

- - nastąpi obniżenie ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego (gdzie "poziom inwestycyjny” oznacza ocenę nie gorszą niż Baa3 (Moody’s Investor Services), BBB- (Standard & Poor’s Rating Services), BBB- (Fitch Ratings Limited);

- - rating nie będzie ustalany przez żadną z agencji ratingowych.

Płatności

Wszelkie płatności z tytułu obligacji będą dokonywane za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW i podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych.

Odsetki będą wypłacane tym obligatariuszom, którzy będą posiadali obligacje na koniec daty ustalenia praw.

Dzień Ustalenia Prawa:

Za dzień ustalenia prawa oznacza się najpóźniejszy dzień roboczy, w którym zgodnie z regulacjami KDPW zostaje ustalony – w oparciu o ewidencję – krąg posiadaczy uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu obligacji przypadających do zapłaty w dniu płatności (wg stanu na dzień emisji przypada on 6 dni roboczych przed dniem płatności, o ewentualnych zmianach tego stanu emitent będzie zawiadamiać posiadaczy w sposób przewidziany w Warunkach Emisji), a w przypadku natychmiastowego wykupu obligacji, dzień, w którym emitent otrzyma żądanie natychmiastowego wykupu obligacji.

Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić jakakolwiek płatność z tytułu obligacji, przypada na dzień niebędący dniem roboczym, płatność taka nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu, a obligatariuszom nie będzie przysługiwać roszczenie o odsetki za ten okres.

Poniższa tabela określa dzień ustalenia praw do odsetek oraz dzień płatności odsetek dla poszczególnych okresów odsetkowych:

Okres odsetkowy Dzień ustalenia praw do odsetek Dzień wypłaty odsetek

I 24.03.2014 1.04.2014

II 23.09.2014 1.10.2014

III 24.03.2015 1.04.2015

IV 23.09.2015 1.10.2015

V 23.03.2016 1.04.2016

VI 23.09.2016 3.10.2016

6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia.

Zgodnie ze skonsolidowanym raportem Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za I półrocze 2013 r., wartość zaciągniętych zobowiązań Banku na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 16 079 mln PLN (słownie szesnaście miliardów siedemdziesiąt dziewięć milionów złotych).

Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez BOŚ S.A. jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientacje w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone.

Nie dotyczy.

9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Nie dotyczy - z obligacji wynikają jedynie świadczenia pieniężne.

10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki, jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego.

Nie dotyczy - obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.

11. W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje – dodatkowo:

a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji,

b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji.

Nie dotyczy.

12. W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo:

a) liczba akcji przypadających na jedną obligację,

b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia,

c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji.

Nie dotyczy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-10-01Stanisław KolasińskiWiceprezes -pierwszy zastępca prezesa Zarządu
2013-10-01Krzysztof TelegaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »