Reklama

GANT (GNT): Emisja obligacji zamiennych na akcje - raport 54

RAPORT UNI - PL nr 54/2010
Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A., w związku z podjęciem w dniu 29 września 2010 r. uchwały w sprawie przydziału obligacji, przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące emisji obligacji serii ZA:

Reklama

1. Rodzaj emitowanych obligacji;

Obligacje na okaziciela serii ZA w formie zdematerializowanej, zamienne na akcje na okaziciela serii S.

2. Wielkość emisji;

26.000 obligacji serii ZA.

3. Wartość nominalną i cenę emisyjną obligacji lub sposób jej ustalenia;

Wartość nominalna jednej obligacji serii ZA wynosi 1.000,00 złotych. Łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych obligacji serii ZA wynosi 26.000.000,00 złotych. Cena emisyjna obligacji równa jest wartości nominalnej i wynosi 1.000,00 złotych.

4. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji;

Jeżeli obligacje serii ZA nie zostaną przedstawione do zamiany na akcje serii S w jednej z dat konwersji, zostaną wykupione przez Emitenta w dniu wykupu obligacji przypadającym na dzień 29 marca 2013 r.. Wykup obligacji nastąpi poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej obligacji (tj. 1.000,00 zł za każdą obligację) powiększonej o iloczyn premii braku konwersji i wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 (sześć) dni roboczych przed dniem wykupu, czyli 21 marca 2013 r.

Warunki emisji obligacji Serii ZA przewidują ponadto postanowienia dotyczące wykupu na żądanie obligatariuszy przed dniem 29.03.2012 r., w przypadku zaistnienia zdarzeń

stojących w sprzeczności z zobowiązaniami Emitenta zawartymi w tych warunkach emisji. Katalog zobowiązań Emitenta zawiera ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy, zobowiązania dotyczące utrzymywania wskaźników finansowych na określonym poziomie, ograniczenia dotyczące nabywania nieruchomości od podmiotów powiązanych, sytuacje podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta uchwały w sprawie zmiany profilu działalności Emitenta lub uchwał w przedmiocie nowej emisji akcji, połączenia lub podziału akcji i nie podjęciu przez Zarząd czynności określonych w warunkach emisji obligacji.

Posiadaczom obligacji będzie wypłacany półrocznie kupon w zmiennej wysokości, stały w okresie odsetkowym. Stawką referencyjną kuponu jest 6-miesięczna stopa procentowa WIBOR (WIBOR 6M) ustalana dla każdego okresu odsetkowego na fixingu 3 (słownie: trzy) dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego. Do stawki referencyjnej doliczana będzie marża dla obligatariuszy.

5. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia;

Obligacje serii ZA nie są zabezpieczone.

6. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia;

Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi 199.995.000,00 złotych. Do czasu całkowitego wykupu obligacji zobowiązania Emitenta będą utrzymywane na adekwatnym do skali działalności operacyjnej (wielkości realizowanych projektów inwestycyjnych), bezpiecznym poziomie.

7. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne;

Warunki emisji obligacji nie przewidują możliwości przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.

8. Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji.

W przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji serii ZA, podmiotom, które dokonały zamiany przysługiwałoby 1.040.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

9. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji.

W przypadku, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji serii ZA, ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta wynosiłaby 23.939.953.
Andrzej Szornak - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »