Reklama

FHDOM (FHD): Emisja warrantów subskrypcyjnych serii G1 i emisja akcji serii G1 w ramach kapitału docelowego - raport 9

Raport bieżący nr 9/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2020 pt. "Dojście do skutku Programu Motywacyjnego” opublikowanego w dniu 2 kwietnia 2020 w systemie ESPI, informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2020 r. podjął następujące uchwały:

• uchwałę nr 1 Zarządu Spółki z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii G1 z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii G1 wyemitowanych w ramach kapitału docelowego oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii G1 w związku z programem motywacyjnym dla kadry zarządzającej i kluczowych pracowników Spółki.

Reklama

Na podstawie tej uchwały Zarząd Spółki wyemitował 111.500 (słownie: sto jedenaście tysięcy pięćset) imiennych Warrantów Subskrypcyjnych serii G1, które uprawniać będą do objęcia akcji nowej emisji serii G1. Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii G1 została skierowana do 5 kluczowych pracowników w Spółce ("Osoby Uprawnione”), w tym Prezesa Zarządu. Wyłącza się prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii G1 przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, co uzasadnione jest celem emisji Akcji serii G1, które zostaną zaoferowane do objęcia przez Osoby Uprawnione, którym przyznaje się prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji serii G1, zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego. Warranty obejmowane będą nieodpłatnie. Warranty serii G1 uprawniają do objęcia Akcji serii G1 po cenie równej cenie emisyjnej jednej Akcji serii G1, jakie Zarząd wyemituje na podstawie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Spółki w drodze emisji Akcji serii G1, tj. cenie emisyjnej w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą Akcję serii G1. Warranty uprawniają do objęcia Akcji z pierwszeństwem przed pozostałymi akcjonariuszami Spółki. Jeden Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji. Objęcie Akcji nastąpi jedynie po ich opłaceniu. Prawa z warrantów należy wykonać do dnia 13 kwietnia 2020 roku.

• Uchwałę nr 1 Zarządu Spółki z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w § 3a Statutu Spółki, zgodnie z art. 446 oraz art. 447 § 1 zd. 2 w zw. z art. 431 § 1 oraz 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podwyższył kapitał zakładowy Spółki z kwoty 867.400,00 zł (osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) o kwotę nie niższą niż 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) i nie wyższą niż 11.150,00 zł (jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), to jest do kwoty nie niższej niż 868.600,00 zł (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych) i do kwoty nie wyższej niż 878.550,00 zł (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję nie mniej niż 12.000 i nie więcej niż 111.500 nowych akcji serii G1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Akcje serii G1 będą akcjami zwykłymi, na okaziciela i zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. Cena emisyjna akcji serii G1 wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy), na co Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę w uchwale Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 27 marca 2020 roku, działając tym samym w zgodzie z upoważnieniem zawartym w § 3a ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki. Akcje serii G1 uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy 2020, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2020 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku. Oferta objęcia akcji serii G1 zostanie skierowana do osób Uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych serii G1 wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 3 kwietnia 2020 r. Spółka zawrze umowy objęcia akcji serii G1 w trybie art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w terminie do dnia 13 kwietnia 2020 roku. Akcje serii G1 nie będą miały formy dokumentów, będą podlegały dematerializacji oraz będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. Na podstawie upoważnienia określonego w § 3a ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki oraz na podstawie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale Rady Nadzorczej nr 5 z dnia 27 marca 2020 roku, wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy wobec akcji serii G1.

W związku z dokonanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 868.600,00 zł (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych) i nie więcej niż 878.550,00 zł (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

a) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 2.250.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

b) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 750.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

c) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

d) 64.000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 1 do numeru 64.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

e) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 1 do numeru 3.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

f) 2.010.000 (dwa miliony dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 1 do numeru 2.010.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

g) nie mniej niż 12.000 (dwanaście tysięcy) i nie więcej niż 111.500 (sto jedenaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G1 od numeru 1 do numeru 111.500, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

1. "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 867.400,00 zł (osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na:

a) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 2.250.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

b) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 750.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

c) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 600.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

d) 64.000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 1 do numeru 64.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

e) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 1 do numeru 3.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

f) 2.010.000 (dwa miliony dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 1 do numeru 2.010.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w wyniku przekształcenia z majątku spółki Fundusz Hipoteczny DOM Sp. z o.o.

3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie nominalnej wartości każdej akcji.

4. Akcje na okaziciela wprowadzone do obrotu zorganizowanego nie podlegają zamianie na akcje imienne.

5. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).”

Powyższa informacja jest publikowana z uwagi na fakt, iż Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii G1 z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii G1 wyemitowanych w ramach kapitału docelowego oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii G1 w związku z programem motywacyjnym dla kadry zarządzającej i kluczowych pracowników Spółki oraz podjął uchwałę nr 1 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. W przypadku objęcia warrantów subskrypcyjnych oraz przeprowadzenia emisji akcji serii G1 nastąpi zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz liczby wyemitowanych akcji, co skutkować będzie rozwodnieniem posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy udziałów w Spółce.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-03Robert MajkowskiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »