Reklama

BOS (BOS): Emisje obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii KT.1.41 i KT.1.42 - raport 16

Raport bieżący nr 16/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie w § 5 ust.1 pkt 11 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 19 maja 2015 r. doszły do skutku dwie emisje obligacji BOŚ S.A.:

Reklama

- emisja serii KT.1.41 w wysokości 50.000.000 (pięćdziesięciu milionów) złotych i 

- emisja serii KT.1.42 w wysokości 50.000.000 (pięćdziesięciu milionów) złotych.

Emisje zostały przyjęte Uchwałą Zarządu Banku nr 182/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. z uzupełnieniem dokonanym Uchwałą Zarządu Banku nr 257/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r., przeprowadzona w ramach Sub-Programu obligacji krótkoterminowych i uruchomiona w ramach Programu Emisji Obligacji o Maksymalnej Wartości Programu w wysokości 1.000.000.000 (jednego miliarda) złotych, przyjętego Uchwałą Zarządu Banku nr 118/2010 z dnia 9 listopada 2010 r., którego wartość została podwyższona uchwałą Zarządu Banku nr 166/2011 z dnia 19 lipca 2011 r. do 2.000.000.000 (dwóch miliardów) złotych.

Emisje obligacji serii KT.1.41 i KT. 1.42 zorganizowane zostały przy udziale mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie.

I. Emisja serii KT.1.41

1) Cel emisji obligacji serii KT.1.41.

Cel nie został określony.

2) Określenie rodzaju emitowanych obligacji serii KT.1.41.

Emisja KT.1.41 jest niepubliczna, rejestrowana poza KDPW. Obligacje emitowane są w dacie emisji przypadającej na dzień 19 maja 2015 r. Obligacje są nieoprocentowanymi papierami wartościowymi na okaziciela (zerokuponowe), nie mającymi formy dokumentu, z sześciomiesięcznym terminem zapadalności.

3) Wielkość emisji serii KT.1.41.

Emisja obejmuje 50.000 sztuk obligacji serii KT.1.41 o łącznej wartości 50.000.000 złotych.

4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji serii KT.1.41.

Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1.000,00 złotych. Cena emisyjna obligacji wynosi 989,673 złotych (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 673/100).

5) Warunki wykupu.

Dniem wykupu obligacji jest 19 listopada 2015 roku.

Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dacie wykupu kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej obligacji.

Warunki wcześniejszego wykupu:

Posiadacz obligacji ma prawo do wcześniejszego wykupu w razie wystąpienia zmiany kontroli w BOŚ S.A. i jeśli w wyniku zmiany kontroli:

- nastąpi obniżenie ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego (gdzie "poziom inwestycyjny” oznacza ocenę nie gorszą niż Baa3 (Moody’s Investor Services), BBB- (Standard & Poor’s Rating Services), BBB- (Fitch Ratings Limited);

- rating nie będzie ustalany przez żadną z agencji ratingowych.

6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia.

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.

7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia.

Zgodnie ze skonsolidowanym raportem Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za I kwartał 2015 r., wartość zaciągniętych zobowiązań Banku na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie Propozycji Nabycia Obligacji tj. na dzień 31 marca 2015 r., wynosi 17 856 mln złotych (słownie: siedemnaście miliardów osiemset pięćdziesiąt sześć milionów złotych).

Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez BOŚ S.A. jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

8) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientacje w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone.

Nie dotyczy.

9) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.

Nie dotyczy - z obligacji wynikają jedynie świadczenia pieniężne.

10) W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki, jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego.

Nie dotyczy - obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.

11) W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje – dodatkowo:

a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji,

b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji.

Nie dotyczy.

12) W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo:

a) liczba akcji przypadających na jedną obligację,

b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia,

c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji.

Nie dotyczy.

II. Emisja serii KT.1.42

1) Cel emisji obligacji serii KT.1.42.

Cel nie został określony.

2) Określenie rodzaju emitowanych obligacji serii KT.1.42.

Emisja KT.1.42 jest niepubliczna, rejestrowana poza KDPW. Obligacje emitowane są w dacie emisji przypadającej na dzień 19 maja 2015 r. Obligacje są nieoprocentowanymi papierami wartościowymi na okaziciela (zerokuponowe), nie mającymi formy dokumentu z dziewięciomiesięcznym terminem zapadalności.

3) Wielkość emisji serii KT.1.42.

Emisja obejmuje 50.000 sztuk obligacji serii KT.1.42 o łącznej wartości 50.000.000 złotych.

4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji serii KT.1.42.

Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1.000,00 złotych. Cena emisyjna obligacji wynosi 983,831 złote (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote i 831/100 gr).

5) Warunki wykupu.

Dniem wykupu obligacji jest 22 lutego 2016 roku.

Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dacie wykupu kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej obligacji.

Warunki wcześniejszego wykupu:

Posiadacz obligacji ma prawo do wcześniejszego wykupu w razie wystąpienia zmiany kontroli w BOŚ S.A. i jeśli w wyniku zmiany kontroli:

- nastąpi obniżenie ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego (gdzie "poziom inwestycyjny” oznacza ocenę nie gorszą niż Baa3 (Moody’s Investor Services), BBB- (Standard & Poor’s Rating Services), BBB- (Fitch Ratings Limited);

- rating nie będzie ustalany przez żadną z agencji ratingowych.

6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia.

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.

7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia.

Zgodnie ze skonsolidowanym raportem Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za I kwartał 2015 r., wartość zaciągniętych zobowiązań Banku na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie Propozycji Nabycia Obligacji tj. na dzień 31 marca 2015 r., wynosi 17 856 mln PLN (słownie: siedemnaście miliardów osiemset pięćdziesiąt sześć milionów złotych).

Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez BOŚ S.A. jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych .

8) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientacje w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone.

Nie dotyczy.

9) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.

Nie dotyczy - z obligacji wynikają jedynie świadczenia pieniężne.

10) W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki, jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego.

Nie dotyczy - obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.

11) W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje – dodatkowo:

a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji,

b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji.

Nie dotyczy.

12) W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo:

a) liczba akcji przypadających na jedną obligację,

b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia,

c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji.

Nie dotyczy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-19Mariusz KlimczakPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »