Reklama

ERG (ERG): ERG S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 lipca 2019 - raport 20

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085389, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A., które odbędzie się w dniu 24 lipca 2019 roku o godz. 8:30 w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6.

Reklama

Porządek obrad zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

- uchylenie postanowienia art. 8A Statutu Spółki

- nadanie postanowieniu art. 8B Statutu Spółki nowego brzmienia jak niżej:

"Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 24 lipca 2022 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 13.140.270,00 zł (słownie: trzynaście milionów sto czterdzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części, w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego.”

Dotychczasowe brzmienie postanowienia art. 8A Statutu Spółki:

"Na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C przyznających ich posiadaczom prawo do objęcia akcji Spółki serii E, podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 sierpnia 2008 r., kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 1.259.840 (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) złotych w drodze emisji 62.992 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 złote każda. Prawo do objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 31 grudnia 2020 roku.”

Dotychczasowe brzmienie postanowienia art. 8B Statutu Spółki:

"Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 1 października 2016 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12.991.500 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Za zgodą rady nadzorczej, Zarząd może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego.”

Informacje dodatkowe:

• Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie potwierdzające ilość posiadanych akcji w kapitale zakładowym ERG S.A. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

• Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie potwierdzające ilość posiadanych akcji w kapitale zakładowym ERG S.A. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

• Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

• Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa, informując o danych osobowych pełnomocnika oraz treści pełnomocnictwa, w drodze wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Spółki: wz@erg.com.pl

• Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

• Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

• Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. 8 lipca 2019 r., które zgłosiły nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

• Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą zapoznać się z pełnym tekstem dokumentacji Walnego Zgromadzenia, w tym z listą akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w Biurze Zarządu mieszczącym się w Dąbrowie Górniczej, ul. Chemiczna 6, na 5 dni przed terminem Zgromadzenia, tj. od dnia 19 lipca 2019 r., w godzinach od 10:00 do 15:00. Akcjonariusz ERG S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

• Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym projekty uchwał, zostaną również udostępnione na stronie internetowej Spółki: http://erg.com.pl/pl/walne-zgromadzenia-2/

• Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

• Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERG S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

• Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Podstawa prawna:

Par. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 2018 r. poz. 757]


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-28Grzegorz TajakPrezes Zarządu
2019-06-28Tomasz GwizdaCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »