GENRG (GNG): G-ENERGY SA (12/2023) Zawarcie znaczącej Umowy - raport 12/2023

Raport bieżący 12/2023

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Emitent, Podwykonawca) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie podpisaniu Umowy Podwykonawczej na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych w miejscowości Balice, gm. Zabierzów, co łącznie stanowić będzie przedmiot Umowy zawartej przez Emitenta ze spółką KOTŁO-REM Sędziszów sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie (KOTŁO-REM , Wykonawca).

Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Emitenta do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, oraz wybudować i oddać do użytkowania stację gazową redukcyjno-pomiarową wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=8000 m3/h wraz z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 150 w miejscowości Balice, ul. Krakowska, dz. 577/4,577/12, gm. Zabierzów. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robót: a) stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=8000 m3/h, b) gazociągu wysokiego ciśnienia, DN 150 STAL ( Projekt). 2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, lub dokonanie zgłoszenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych bądź budowy nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, 3) Wykonanie budowy: a) stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=8000 m3/h, b) gazociągu wysokiego ciśnienia, DN 150 STAL, c) dostawę mediów rozruchowych - jeżeli będą wymagane (Roboty); 4) wykonanie prac towarzyszących Robotom.

Reklama

Emitent zobowiązany jest do wykonania Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, jeżeli jest wymagana lub zaświadczenia właściwego organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru rozpoczęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę, w terminie do dnia 01.02.2024 r. Termin dokonania odbioru technicznego Robót został ustalony na dzień 31.05.2024 r. Za faktyczny termin dokonania odbioru technicznego Robót uznaje się dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru technicznego. Termin dokonania odbioru końcowego Robót został ustalony na dzień 29.07.2024 r. Za faktyczny termin dokonania odbiorów Robót uznaje się dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołów odbiorów technicznego i końcowego. W przypadku wystąpienia, potwierdzonych przez Zamawiającego, okoliczności związanych z warunkami atmosferycznymi, których wystąpienie uniemożliwiło Wykonawcy prowadzenie robót budowlanych, dopuszczalne będzie zawarcie, na wniosek Wykonawcy, aneksu zmieniającego termin wykonania Przedmiotu Umowy.

Podwykonawca za realizację Przedmiotu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty 3 800 000,00 zł netto (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych, 00/100). Wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie netto i zostanie powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wykonania Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie jest ustalone ryczałtowo i obejmuje całość prac i wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Umowy.

KOTŁO-REM jest uprawniony do żądania od Podwykonawcy za opóźnienia z winy Emitenta zapłaty kar umownych. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Wykonawcy na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w Umowie.

Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »