GPW (GPW): GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaudytowane
Przychody ze sprzedaży 258 326 259 788 60 787 60 896
Rynek finansowy 143 769 156 974 33 830 36 796
Przychody z obsługi obrotu 93 679 106 715 22 044 25 015
Przychody z obsługi emitentów 17 144 18 690 4 034 4 381
Sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych 32 946 31 569 7 753 7 400
Rynek towarowy 113 572 101 874 26 725 23 880
Przychody z obsługi obrotu 57 728 49 922 13 584 11 702
Prowadzenie RŚP 22 598 22 665 5 318 5 313
Rozliczenia transakcji 32 913 29 029 7 745 6 805
Przychody ze sprzedaży informacji 333 258 78 60
Przychody pozostałe 985 940 232 220
Koszty działalności operacyjnej 131 381 116 785 30 915 27 375
Pozostałe przychody 1 421 2 092 334 490
Strata z tytułu utraty wartości należności 1 467 - 345 -
Pozostałe koszty 2 747 5 590 646 1 310
Zysk z działalności operacyjnej 124 152 139 505 29 214 32 701
Przychody finansowe 51 847 4 266 12 200 1 000
Koszty finansowe 6 500 8 709 1 530 2 041
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 8 630 8 149 2 031 1 910
Zysk przed opodatkowaniem 178 129 143 211 41 916 33 570
Podatek dochodowy 32 828 26 520 7 725 6 216
Zysk netto za okres 145 301 116 691 34 191 27 353
Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję[2] (w PLN, EUR) 3,46 2,78 0,81 0,65
EBITDA[3] 148 017 160 264 34 830 37 567
[1] Wykorzystano średnią kursu EUR/PLN za okres 9 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,2497 PLN w 2018 r. oraz 1 EUR = 4,2661 PLN w 2017 r.).
[2] Obliczony w oparciu o całkowity zysk netto.
[3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaudytowaneStan na dzieńStan na dzieńStan na dzieńStan na dzień
30 września 201831 grudnia 201730 września 201831 grudnia 2017
Aktywa trwałe 575 125 596 354 134 646 142 980
Rzeczowe aktywa trwałe 106 156 110 784 24 853 26 561
Wartości niematerialne 258 713 267 991 60 569 64 253
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 203 273 207 389 47 589 49 723
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 863 3 803 202 912
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - 271 - 65
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 200 - 47 -
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 5 920 6 116 1 386 1 466
Aktywa obrotowe 618 283 550 699 144 749 132 034
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 71 71 17 17
Należności handlowe oraz pozostałe należności 78 747 64 096 18 436 15 367
Aktywa z tytułu świadczonych usług 2 122 - 497 -
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 101 000 - 23 646 -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 436 279 486 476 102 140 116 636
Pozostałe aktywa obrotowe 64 56 15 13
AKTYWA RAZEM 1 193 408 1 147 053 279 395 275 013
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 863 518 810 908 202 163 194 420
Udziały niekontrolujące 588 573 138 137
Zobowiązania długoterminowe 258 749 259 951 60 577 62 325
Zobowiązania krótkoterminowe 70 553 75 621 16 517 18 131
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 193 408 1 147 053 279 395 275 013
[1] Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 30.09.2018 r. (1 EUR = 4,2714 PLN)
Wybrane wskaźniki finansowe Grupy KapitałowejOkres 9 miesięcy zakończony/ Stan na dzieńOkres 9 miesięcy zakończony/ Stan na dzień
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży)57,3%61,7%
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży)48,1%53,7%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy)22,6%20,2%
"Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane[12]/ Kapitał własny)28,5%34,4%
[1] zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego"
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »