Reklama

GPW (GPW): GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowane, zgodne z MSSF, niezaudytowane
Przychody ze sprzedaży 84 156 85 936 19 557 20 412
Rynek finansowy 49 486 49 572 11 500 11 775
Przychody z obsługi obrotu 32 015 32 897 7 440 7 814
Przychody z obsługi emitentów 5 271 5 924 1 225 1 407
Sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych 12 200 10 750 2 835 2 553
Rynek towarowy 34 550 36 213 8 029 8 602
Przychody z obsługi obrotu 15 906 17 738 3 696 4 213
Prowadzenie RŚP 7 604 7 126 1 767 1 693
Rozliczenia transakcji 10 871 11 251 2 526 2 672
Przychody ze sprzedaży informacji 169 98 39 23
Przychody pozostałe 120 151 28 36
Koszty działalności operacyjnej 54 322 48 360 12 624 11 487
Pozostałe przychody 1 330 844 309 200
Strata z tytułu utraty wartości należności 1 131 1 476 263 351
Pozostałe koszty 654 781 152 185
Zysk z działalności operacyjnej 29 379 36 163 6 827 8 590
Przychody finansowe 2 095 1 867 487 444
Koszty finansowe 2 115 2 208 491 525
Udział w zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw właności 989 746 230 177
Zysk przed opodatkowaniem 30 348 36 568 7 052 8 686
Podatek dochodowy 5 896 6 657 1 370 1 581
Zysk netto za okres 24 452 29 911 5 682 7 105
Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję[1] (w PLN, EUR) 0,58 0,71 0,13 0,17
EBITDA[2] 38 566 43 988 8 962 10 448
Wykorzystano średnią kursu EUR/PLN za okres 3 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,3032 PLN w 2019 r. oraz 1 EUR = 4,2101 PLN w 2018 r.).
[1] Obliczony w oparciu o całkowity zysk netto.
[2] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF, niezaudytowane
Stan na dzieńStan na dzieńStan na dzieńStan na dzień
31 marca 201931 grudnia 201831 marca 201931 grudnia 2018
Aktywa trwałe 597 748 580 375 138 969 134 971
Rzeczowe aktywa trwałe 104 498 108 158 24 295 25 153
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 25 510 - 5 931 -
Wartości niematerialne 250 073 254 564 58 139 59 201
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 207 885 207 267 48 331 48 202
Należności z tytułu subleasingu 1 140 - 265 -
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 501 540 349 126
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 103 101 24 23
Rozliczenia międzyokresowe aktywów 2 816 5 523 655 1 284
Inne aktywa długoterminowe 4 222 4 222 982 982
Aktywa obrotowe 733 234 636 942 170 468 148 126
Zapasy 52 64 12 15
Należności handlowe oraz pozostałe należności 66 452 69 437 15 449 16 148
Należności z tytułu subleasingu 396 - 92 -
Aktywa z tytułu świadczonych usług 2 007 1 215 467 283
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 361 705 377 502 84 092 87 791
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 302 622 188 724 70 356 43 889
AKTYWA RAZEM 1 330 982 1 217 317 309 437 283 097
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 914 032 889 948 212 501 206 965
Udziały niekontrolujące 590 590 137 137
Zobowiązania długoterminowe 281 049 269 333 65 340 62 636
Zobowiązania krótkoterminowe 135 311 57 446 31 458 13 360
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 330 982 1 217 317 309 437 283 097
Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 31.03.2019 r. (1 EUR = 4,3013 PLN) oraz 31.12.2018 r. (1 EUR = 4,3000 PLN).
Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej
Okres 3 miesięcy zakończony/ Stan na dzieńńOkres 3 miesięcy zakończony/ Stan na dzień
31 marca 201931 grudnia 2018
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży)45,8%59,6%
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży)34,9%50,6%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy)20,4%21,7%
"Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane[1]/ Kapitał własny)26,9%27,6%
[1]zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »