Reklama

GOBARTO (GOB): Gobarto S.A. – ustanowienie przez spółki zależne Emitenta zabezpieczeń wynikających z umowy kredytów oraz złożenie oświadczeń o zmianie hipoteki - raport 20

Raport bieżący nr 20/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 40/2017 z dnia 31 października 2017 roku, 47/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku, 4/2018 z dnia 3 marca 2018 roku oraz 17/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, Zarząd Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w wykonaniu postanowień umowy kredytów zawartej w dniu 31 października 2017 roku, zmienionej Aneksem

Reklama

w dniu 27 czerwca 2018 roku (dalej: Zmieniona Umowa Kredytów) z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), w dniu 12 lipca 2018 roku spółki zależne i pośrednio zależne Spółki, tj. Agro Gobarto Sp. z o.o. (dalej: Agro Gobarto), Agroferm Sp. z o.o. (dalej: Agroferm), Agro Bieganów Sp. z o.o. (dalej: Agro Bieganów), Agro Net Sp. z o.o. (dalej: Agro Net), Gobarto Hodowca Sp. z o.o. (dalej: Gobarto Hodowca), Meat – Pac Sp. z o.o. (dalej: Meat-Pac), Agroprof Sp. z o.o. (dalej: Agroprof), Rolpol Sp. z o.o. (dalej: Rolpol) ustanowiły zabezpieczenia w postaci oświadczeń o poddaniu się egzekucji, na podstawie art. 777 § 1 pkt 5) ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 155 ze zm.) (dalej: Oświadczenia) w ten sposób, że:

a) Agro Gobarto poddała się egzekucji z całego majątku, co do wynikającego ze Zmienionej Umowy Kredytów:

• obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich należności z tytułu poręczenia udzielonego przez Agro Gobarto na podstawie Zmienionej Umowy Kredytów, do łącznej sumy wynoszącej 422.889.142,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści dwa złote 00/100), oraz

• obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich należności z tytułu kredytów udzielonych Agro Gobarto na podstawie Zmienionej Umowy Kredytów do łącznej sumy wynoszącej 33.187.742,15 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 15/100), oraz

• obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich należności wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy Hedgingu, do sumy wynoszącej 585.000,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100),

b) Agroferm poddała się egzekucji z całego majątku, co do wynikającego ze Zmienionej Umowy Kredytów:

• obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich należności z tytułu poręczenia udzielonego przez Agroferm na podstawie Zmienionej Umowy Kredytów, do łącznej sumy wynoszącej 450.337.342,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 00/100), oraz

• obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich należności z tytułu kredytów udzielonych Agroferm na podstawie Zmienionej Umowy Kredytów do łącznej sumy wynoszącej 5.430.620,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 00/100),

c) Agro Bieganów poddała się egzekucji z całego majątku, co do wynikającego ze Zmienionej Umowy Kredytów:

• obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich należności z tytułu poręczenia udzielonego przez Agro Bieganów na podstawie Zmienionej Umowy Kredytów, do łącznej sumy wynoszącej 445.589.092,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100), oraz

• obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich należności z tytułu kredytów udzielonych Agro Bieganów na podstawie Zmienionej Umowy Kredytów do łącznej sumy wynoszącej 8.775.000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), oraz

• obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich należności wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy Hedgingu, do sumy wynoszącej 767.000,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100),

d) Agro Net poddała się egzekucji z całego majątku, co do wynikającego ze Zmienionej Umowy Kredytów:

• obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich należności z tytułu poręczenia udzielonego przez Agro Net na podstawie Zmienionej Umowy Kredytów, do łącznej sumy wynoszącej 450.065.070,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt złotych 00/100), oraz

• obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich należności z tytułu kredytów udzielonych Agro Net na podstawie Zmienionej Umowy Kredytów do łącznej sumy wynoszącej 4.935.996,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100), oraz

• obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich należności wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy Hedgingu, do sumy wynoszącej 208.000,00 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy złotych 00/100),

e) Gobarto Hodowca poddała się egzekucji z całego majątku, co do wynikającego ze Zmienionej Umowy Kredytów:

• obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich należności z tytułu poręczenia udzielonego przez Gobarto Hodowca na podstawie Zmienionej Umowy Kredytów, do łącznej sumy wynoszącej 451.637.342,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 00/100), oraz

• obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich należności z tytułu kredytów udzielonych Gobarto Hodowca na podstawie Zmienionej Umowy Kredytów do łącznej sumy wynoszącej 6.500.000,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100),

f) Meat-Pac poddała się egzekucji z całego majątku, co do wynikającego ze Zmienionej Umowy Kredytów:

• obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich należności z tytułu poręczenia udzielonego przez Meat-Pac na podstawie Zmienionej Umowy Kredytów, do łącznej sumy wynoszącej 452.423.842,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści dwa złote 00/100), oraz

• obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich należności z tytułu kredytów udzielonych Meat-Pac na podstawie Zmienionej Umowy Kredytów do łącznej sumy wynoszącej 1.950.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), oraz

• obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich należności wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy Hedgingu, do sumy wynoszącej 513.500,00 zł (słownie: pięćset trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100),

g) Agroprof poddała się egzekucji z całego majątku, co do wynikającego ze Zmienionej Umowy Kredytów:

• obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich należności z tytułu poręczenia udzielonego przez Agroprof na podstawie Zmienionej Umowy Kredytów, do łącznej sumy wynoszącej 453.847.342,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 00/100), oraz

• obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich należności z tytułu kredytów udzielonych Agroprof na podstawie Zmienionej Umowy Kredytów do łącznej sumy wynoszącej 1.040.000,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści tysięcy złotych 00/100), oraz

h) Rolpol poddała się egzekucji z całego majątku, co do wynikającego ze Zmienionej Umowy Kredytów:

• obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich należności z tytułu poręczenia udzielonego przez Rolpol na podstawie Zmienionej Umowy Kredytów, do łącznej sumy wynoszącej 447.674.422,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści siedem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia dwa złote 00/100), oraz

• obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich należności z tytułu kredytów udzielonych Rolpol na podstawie Zmienionej Umowy Kredytów do łącznej sumy wynoszącej 7.090.200,00 zł (słownie: siedem milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych 00/100), oraz

• obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich należności wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy Hedgingu, do sumy wynoszącej 455.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Jednocześnie Emitent informuje, że Agro Gobarto, Agroferm, Agro Bieganów, Agro Net, Rolpol oraz spółka zależna Bioenergia Sp. z o.o. (dalej: Bioenergia) w dniu 12 lipca 2018 roku złożyły również oświadczenia o zmianie hipotek umownych łącznych ustanowionych na rzecz Banku poprzez zwiększenie maksymalnej kwoty zabezpieczenia z 317.753.610,00 zł (słownie: trzysta siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziesięć złotych) do wysokości 463.353.610,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziesięć złotych 00/100), w celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych Banku wynikających ze Zmienionej Umowy Kredytów.

Informację o ustanowieniu hipotek umownych, o których mowa w niniejszym Raporcie Emitent przekaże w momencie uzyskania informacji o dokonaniu ostatniego wpisu w odpowiedniej księdze wieczystej.

Emitent informuje, że Oświadczenia złożone przez Agro Gobarto, Agroferm, Agro Bieganów, Agro Net, Gobarto Hodowca, Meat-Pac, Agroprof oraz Rolpol, o których mowa w niniejszym Raporcie skutkują wygaśnięciem oświadczeń o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 155 ze zm.) złożonych przez te spółki, o których mowa w Raporcie nr 47/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-13Dariusz Formelaprezes zarządu
2018-07-13Rafał Oleszakwiceprezes zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »