Reklama

INTROL (INL): Grupa INTROL S.A. - zawarcie umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Bankiem Zachodnim WBK S.A. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTROL S.A. w dn. 16 stycznia br. powziął informację o podpisaniu umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową pomiędzy:

- INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach,

- Przedsiębiorstwem Automatyzacji i Pomiarów INTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka ze 100% udziałem Emitenta),

- Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej (Spółka ze 100% udziałem Emitenta),

Reklama

- Energomontaż Chorzów Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Spółka ze 100% udziałem Emitenta),

- Introbat Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Spółka z 80,4% udziałem Emitenta),

- Introl 4 TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Spółka z 70% udziałem Emitenta),

- Limatherm Components Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Spółka ze 100% udziałem Emitenta),

- RAControls Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka ze 100% udziałem Emitenta),

- Biurem Inżynierskim ATECHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu (Spółka z 70% udziałem Emitenta),

- PWP Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (Spółka ze 100% udziałem Emitenta),

- Zakładem Projektowania Technologii i Automatyki Pro - ZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka ze 100% udziałem Emitenta),

- JCommerce S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka z 50,82% udziałem Emitenta),

- IB Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Spółka z 50,49% udziałem Emitenta),

zwanymi dalej "Kredytobiorcą"

a

Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Bankiem") o wartości umowy znaczącej.

Przedmiotem umowy jest udzielenie Kredytobiorcy przez Bank Linii Kredytowej do kwoty 30 000 000 PLN, do której Kredytobiorcy mogą zaciągać zobowiązania z tytułu:

a. kredytu w rachunku bieżącym,

b. kredytu obrotowego,

c. kredytu rewolwingowego,

d. zlecania Bankowi udzielania Gwarancji - do kwoty 10 000 000 PLN, przy czym sumowa zleconych Gwarancji o okresie ważności powyżej 24 miesięcy nie może przekroczyć 3 000 000 PLN w Walutach Wykorzystania (PLN, EUR, USD).

Dzień spłaty ustalono w następujący sposób:

a. dla kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego - 10 stycznia 2014 r., w którym to dniu powinna nastąpić całkowita spłata ww. kredytów i zapłata wszelkich innych należności Banku związanych z ich udzieleniem,

b. dla kredytu rewolwingowego - na dzień przypadający po upływie okresu 1 miesiąca, 3 miesięcy lub 6 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu rewolwingowego lub jego każdej kolejnej transzy, w każdym przypadku nie później niż dzień zakończenia umowy.

Dzień zakończenia umowy ustalono na 10 stycznia 2017 r.

Strony ustaliły następujące oprocentowanie kredytu:

od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego i kredytu rewolwingowego naliczane będą odsetki wg:

- stawki WIBOR powiększonej o marżę Banku 0,8 punktu procentowego w skali roku dla kredytu wykorzystanego w PLN,

- stawki EURIBOR powiększonej o marżę Banku 1,4 punktu procentowego w skali roku dla kredytu wykorzystanego w EUR,

- stawki LIBOR powiększonej o marżę Banku 1,4 punktu procentowego w skali roku dla kredytu wykorzystanego w USD.

Strony ustaliły wynagrodzenie Banku z tytułu udzielenia gwarancji w formie prowizji w wysokości 0,20% Gwarancji Czynnej oraz prowizji z tytułu wypłaty z Gwarancji w wysokości 0,20% od kwoty wypłaconej Gwarancji, jednak nie mniej niż kwotę stanowiącą równowartość 200 PLN.

Strony ustaliły dla Kredytobiorców następujące limity udostępnienia Linii Kredytowej, stanowiące kwoty do których każdy z Kredytobiorców może, po uprzednim uzyskaniu zgody INTROL S.A., korzystać z kredytu lub zlecać Bankowi udzielanie Gwarancji, jednak łącznie nie więcej niż 30 000 000 PLN:

- INTROL S.A. - 25 000 000 PLN,

- Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów INTROL Sp. z o.o. - 3 000 000 PLN,

- Limatherm Sensor Sp. z o.o. - 1 000 000 PLN,

- Energomontaż Chorzów Sp. z o.o. - 10 000 000 PLN,

- Introbat Sp. z o.o. - 500 000 PLN,

- Introl 4 TECH Sp. z o.o. - 2 500 000 PLN,

- Limatherm Components Sp. z o.o. - 6 000 000 PLN,

- RAControls Sp. z o.o. - 1 500 000 PLN,

- Biuro Inżynierskie ATECHEM Sp. z o.o. - 500 000 PLN,

- PWP Katowice Sp. z o.o. - 5 000 000 PLN,

- Zakład Projektowania Technologii i Automatyki Pro - ZAP Sp. z o.o. - 3 000 000 PLN

- JCommerce S.A. - 3 000 000 PLN,

- IB Systems Sp. z o.o. - 10 000 000 PLN.

Kwota wykorzystanej Linii Kredytowej w walucie USD i EUR nie może przekraczać w przeliczeniu na polski złoty kwoty 12 000 000 PLN. Dla ustalenia wyrażonej w walucie obcej kwoty wykorzystania Linii Kredytowej stosuje się średni kurs wymiany walut obowiązujący w Banku w chwili dokonania ustalenia.

Zabezpieczeniem wierzytelności banku wynikających z przedmiotowej umowy będą:

1) pełnomocnictwo udzielone Bankowi przed Kredytobiorcę celem dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wszelkich istniejących i przyszłych swoich rachunkach bankowych prowadzonych w Banku,

2) hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 45 000 000 PLN, ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomościach i prawach będących w użytkowaniu wieczystym:

- Biura Inżynierskiego ATECHEM Sp. z o.o., położona w Kędzierzynie - Koźlu,

- Introbatu Sp. z o.o., położona w Chorzowie przy ul. 16 Lipca 14,

- Energomontażu Chorzów Sp. z o.o., położona w Chorzowie przy ul. 16 Lipca 14,

- Energomontażu Chorzów Sp. z o.o., położona w Chorzowie, przy ul. 16 Lipca,

- Energomontażu Chorzów, położona w Chorzowie przy ul. Żelaznej 9,

- INTROLU S.A., położona w Chorzowie, przy ul. Leśnej,

3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości,

4) zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych w postaci zapasów handlowych spółek: Przedsiębiorstwa Automatyzacji i Pomiarów INTROL Sp. z o.o., Limatherm Sensor Sp. z o.o., Limatherm Components Sp. z o.o., RAControls Sp. z o.o. oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu rejestrowego ww. spółek. Łączna wartość zapasów handlowych na których ustawiono zastaw rejestrowy nie może być niższa niż 8 000 000 PLN w całym okresie obowiązywania umowy.

5) weksle własne in blanco wystawione przez wszystkich Kredytobiorców wraz z deklaracjami wekslowymi upoważniającymi do wypełnienia weksli na sumy odpowiadające aktualny roszczeniom Banku, w walucie w jakiej są wyważone, które są zgodne z księgami banku i obejmują kwotę wierzytelności głównej wraz z odsetkami innymi kosztami na dzień przedstawienia weksla do zapłaty, Oświadczenia wszystkich Kredytobiorców o poddaniu się egzekucji bankowej do wysokości kwoty kredytu wraz z odsetkami umownymi, opłatami i prowizjami, odsetkami od zadłużenia przeterminowanego, kosztami dochodzenia roszczeń Banku oraz innymi kosztami wynikającymi z umowy kredytowej maksymalnie do kwoty 60 000 000 PLN.

W przypadku naruszenia przez Kredytobiorcę warunków umowy Bank może zwiększyć marżę nie więcej niż o 2 punkty procentowe, a Prowizja z tytułu udzielenia każdej gwarancji nie może wzrosnąć więcej niż o 0,4%. Podwyższona marża z tytułu naruszenia postanowienia umowy utrzymuje się do czasu ustania wszystkich naruszeń tego postanowienia.

Pozostałe warunki nie odbiegają w istotny sposób od standardów rynkowych charakterystycznych dla tego rodzaju umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekracza wartość 10 % kapitałów własnych INTROL S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW
Piotr Jeziorowski - Prezes Zarządu
Włodzimierz Bartold - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »