Reklama

ECARD (ECD): Informacja dotycząca niestosowania zasad "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW"

Zarząd eCard S.A. (dalej: "Spółka"), w związku ze zmianą przepisów dotyczących "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" stanowiących załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 maja 2010 r. (dalej "Dobre Praktyki"), przekazuje w załączeniu informacje o niestosowaniu zasad Dobrych Praktyk.

W eCard S.A. nie będą stosowane następujące zasady Dobrych Praktyk:

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych:

1. - zasada nie będzie częściowo stosowana przez Spółkę,

Reklama

5. - zasada nie będzie stosowana przez Spółkę.

Zasada nr 1: Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod Spółka powinna w szczególności: [...]

- umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej".

Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej transmisji obrad walnego zgromadzenia, rejestracji przebiegu i upubliczniania go na stronie internetowej. Ze względu na strukturę akcjonariatu rozwiązanie niosłoby za sobą niewspółmierne do efektów koszty.

Zasada nr 5: Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).

Zasada nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ zgodnie ze Statutem Spółki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, natomiast członkom Zarządu Rada Nadzorcza.

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych:

1. - zasada nie będzie stosowana przez Spółkę tylko w zakresie ppkt. 7)

2. - zasada nie będzie stosowana przez Spółkę,

Zasada nr 1 " Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:"

ppkt. 7) "pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania."

Zasada nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ w Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach Walnego Zgromadzenia decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy walnych zgromadzeń, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad Walnych Zgromadzeń.

Zasada nr 2 " Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt.1. (...)".

Zasada nie będzie stosowana w sposób trwały, ze względu na strukturę akcjonariatu oraz wysokie koszty stosowania zasady. Negatywnymi skutkami, jakie może za sobą nieść niestosowanie się do powyższej zasady, może być niedostateczny dostęp inwestorów anglojęzycznych do informacji na temat Spółki.

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych:

6. - zasada nie będzie stosowana przez Spółkę,

Zasada nr 6 "Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt. b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu."

Zasada nie będzie stosowana przez Spółkę, ponieważ wszyscy członkowie Rady Nadzorczej eCard S.A. są wybierani przez Walne Zgromadzenie. Dnia 23 czerwca 2009 roku Walne Zgromadzenie Spółki wybrało Radę Nadzorczą na kolejną kadencję. Wśród zgłoszonych brak było kandydatów na członków Rady Nadzorczej posiadających stosowne kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej równocześnie spełniających warunki niezależności. Członkowie Rady Nadzorczej, z punktu widzenia Spółki, posiadają cenne kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie m. in. zasad prowadzenia działalności gospodarczej, prawa handlowego.

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy:

1. - zasada nie będzie stosowana przez Spółkę,

Zasada nr 1 "Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach."

Zasada nie jest i nie będzie stosowana. W Walnych Zgromadzeniach Spółki udział biorą osoby uprawnione i obsługujące Walne Zgromadzenie. Spółka nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych zobowiązań dla akcjonariuszy dotyczących szczególnego umożliwiania obecności w Walnych Zgromadzeniach przedstawicielom mediów. Obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim , w wystarczający sposób, regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i transparentności spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Ponadto, w przypadku pytań dotyczących Walnych Zgromadzeń, kierowanych do Spółki ze strony przedstawicieli mediów, Spółka udziela bezzwłocznie stosownych odpowiedzi.

Podstawa prawna:

§ 29 ust. 3 Regulaminu GPW

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu

Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »