Reklama

RESBUD (RES): Informacja dotycząca transakcji zbycia akcji RESBUD S.A. oraz zawarcie umowy znaczącej. - raport 3

Raport bieżący nr 3/2012
Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd RESBUD S.A. informuje, że w dniu 07.03.2012 r. otrzymał od Spółki Mila 2 Sp. z o.o.. z siedzibą w Tarnowie pisemnie zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o obrocie instrumentami finansowymi o następującej treści:

"Działając w imieniu Mila 2 Sp. z o.o. informuję, że w dniu 5 marca 2012 roku została zawarta Umowa Sprzedaży Udziałów pomiędzy Mila 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Reklama

z siedzibą w Tarnowie ( sprzedający) a Investment Friends S.A. z siedzibą w Warszawie

( kupujący).

Spółka Mila 2 jest jednym udziałowcem Spółki Mila 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000380922, NIP: 7343484857, o kapitale zakładowym 7.419.750,00 zł.

Spółka Mila 4 posiada 549 249 akcji RESBUD SA reprezentujących ogółem 65,39% udziału

w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu spółki RESBUD SA.

Spółka Mila 2 sprzedała Investment Friends S.A. 148 395 udziałów w Spółce Mila 4

o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 7 419 750 złotych, reprezentujących 100% udziału w kapitale zakładowym tej Spółki za cenę 6 147 000 złotych zł (sześć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100 ).

Strony Umowy postanowiły, że sprzedaż udziałów nastąpi pod warunkiem zapłaty przez Kupującego całej ceny w sposób określony w umowie na rachunek sprzedającego w terminie najpóźniej do godziny 24:00 dnia 7 marca 2012 roku.

Na rachunek Spółki wpłynęły środki z przedmiotowej transakcji w związku z powyższym Umowa zbycia udziałów weszła w życie.".

Ponadto w dniu 07.03.2012 r. do Spółki wpłynęła podpisana w dniu 05.03.2012 r. umowa przejęcia długu. Umowę podpisały strony: ABM Solid Spółka Akcyjna z siedzibą w z siedzibą w Tarnowie - Dłużnik oraz Investment Friends Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Przejmujący przy udziale RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie i Mila 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Tarnowie. Przedmiotem umowy jest wzajemne rozliczenie, gdzie ABM SOLID S.A. jest zobowiązane do zapłaty na rzecz RESBUD S.A. kwoty w łącznej wysokości 2.179.449,51 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 51/100). Strony postanowiły, że:

1. Wobec wzajemnych rozliczeń pomiędzy ABM SOLID S.A. i Mila 2 obecnych i przyszłych - ABM SOLID S.A. zawiera umowę przejęcia długu, na którą wszystkie to rozliczenia wszystkie w/w strony wyrażają zgodę.

2. Investment Friends S.A. przejmuje dług w całości w związku z zawartą ze spółką Mila 2 Sp. z o.o. umową sprzedaży udziałów z dnia 5 marca 2012 roku,

3. RESBUD S.A. oświadcza, że zwalnia ABM SOLID S.A. z długu w całości wobec przejęcia długu przez Investment Friends S.A.

4. Wobec przejęcia długu przez Investment Friends S.A. Spółka Mila 2 Sp. o.o. zwalnia Investment Friends S.A. z zapłaty części ceny określonej w umowie sprzedaży udziałów Spółki Mila 4 Sp. z o.o. w zakresie jakim nastąpiło przejęcie długu.

5. Umowa wchodzi w życie w chwili spełnienia warunku dotyczącego skutku rozporządzającego udziałów określonego w umowie zakupu udziałów spółki Mila 4 Sp. z o.o. zawartej dnia 5 marca 2012 roku pomiędzy Mila 2 a Investment Friends S.A.

W dniu 07.03.2012 r. Zarząd RESBUD SA otrzymał od Spółki Mila 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie pisemnie zawiadomienie, że warunek określony w ww. Umowie został spełniony, i tym samym Umowa przejęcia długu weszła w życie.

Zarząd RESBUD S.A. informuje, że wartość umowy przekracza kryterium umowy znaczącej, to jest 10 % kapitałów własnych Spółki wg sprawozdania finansowego za III kwartał 2011 r.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami), art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. oraz § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Anna Sobol - Dyrektor ds. Ekonomicznych / Członek Zarządu
Urszula Jajuga - Główny Księgowy / Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »