Reklama

(PBS): Informacja dotycząca wszczęcia przymusowej restrukturyzacji

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna:


Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku

Reklama

W dniu 15 stycznia 2020 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG lub Fundusz) wydał decyzję o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku (PBS lub Podmiot w restrukturyzacji), umorzeniu instrumentów kapitałowych PBS, zastosowaniu instrumentu przymusowej restrukturyzacji w postaci instytucji pomostowej i powołaniu administratora Podkarpackiego Banku Spółdzielczego oraz decyzję o zawieszeniu działalności PBS.

Przymusowa restrukturyzacja została wszczęta wobec PBS z dniem doręczenia ww. decyzji tj. 17 stycznia 2020 r., w efekcie czego Fundusz objął nad nim kontrolę wyznaczywszy administratora.

Przymusowa restrukturyzacja Banku odbywa się z użyciem utworzonej przez BFG, na podstawie art. 181 ust.1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Ustawa o BFG), instytucji pomostowej – Banku Nowego BFG S.A. o kapitale 100 mln zł. Z dniem 20 stycznia 2020 r. zostanie do niej przeniesiona wydzielona część PBS, obejmująca m.in. wszystkie depozyty klientów detalicznych, mikrofirm i MŚP, co zapewnia ich bezpieczeństwo. Bank Nowy BFG S.A. będzie prowadził rachunki na niezmienionych zasadach dla dotychczasowych klientów PBS. W nowej instytucji Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje oszczędności klientów na niezmienionych zasadach.

Powody podjęcia decyzji

BFG rozpoczął przymusową restrukturyzację, ponieważ zostały spełnione trzy przesłanki, które zobowiązują Fundusz do podjęcia takiego działania zgodnie z art. 101 ust. 7 ustawy o BFG:

• PBS był zagrożony upadłością,

• nie było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania PBS pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością,

• podjęcie przymusowej restrukturyzacji PBS było konieczne w interesie publicznym.

Zgodnie z raportem półrocznym PBS, suma bilansowa banku na koniec czerwca 2019 r. wynosiła ok. 2,8 mld zł, a współczynnik kapitałowy Tier I w ciągu 12 miesięcy obniżył się z 7,56% do 0,32%, podczas gdy minimalny wymóg to 6%. PBS, w przeciwieństwie do większości banków spółdzielczych, nie należy do żadnego z działających w Polsce Instytucjonalnych Systemów Ochrony.

Przeprowadzone przez podmiot niezależny zarówno od BFG, organów publicznych, jak i od PBS oszacowanie (Oszacowanie) wartości aktywów i pasywów PBS wykazało, że aktywa PBS nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań.

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 4 grudnia 2019 r. poinformowała BFG działając na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o BFG że:

1) PBS jest zagrożony upadłością, oraz

2) brak jest przesłanek wskazujących na to, że możliwe do podjęcia działania nadzorcze lub działania PBS pozwolą usunąć zagrożenie upadłością we właściwym czasie.

Obsługa jednostek samorządu terytorialnego (JST) uznana została przez Fundusz za funkcję krytyczną PBS, ze względu na wysoką wartość depozytów do nich należących.

W ocenie BFG podjęcie przymusowej restrukturyzacji jest konieczne, aby zapewnić kontynuację funkcji krytycznej. Zgodnie z ustawą o BFG, środki JST nie są objęte gwarancjami Funduszu i zgodnie wykonanym oszacowaniem JST straciłyby je w całości w przypadku upadłości PBS.

Skutki decyzji dla członków PBS i wierzycieli z tytułu instrumentów (obligacji) podporządkowanych

Na pokrycie strat PBS określonych w Oszacowaniu powodujących spadek jego kapitałów własnych do poziomu (-) 182,8 mln złotych zostają umorzone udziały członkowskie w PBS oraz wyemitowane przez PBS obligacje.

Skutki decyzji dla klientów

Fundusz zastosuje wobec PBS instrument przymusowej restrukturyzacji w formie instytucji pomostowej, w ten sposób, że działalność PBS zostanie zawieszona i przeniesiona do instytucji pomostowej Bank Nowy BFG S.A., będącej w 100% własnością Funduszu o kapitale 100 mln zł. Do Banku Nowego BFG S.A. zostanie przeniesione według stanu na koniec dnia wszczęcia przymusowej restrukturyzacji:

- przedsiębiorstwo PBS, obejmujące ogół aktywów z wyłączeniem posiadanych przez PBS akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego oraz środków pieniężnych w wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów działania podmiotu w restrukturyzacji (spółdzielni PBS) oraz zobowiązań PBS wobec organów podatkowych i zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych

- zobowiązania PBS obejmujące ogół zobowiązań związanych z działalnością PBS ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z zawartych i obowiązujących umów z pewnymi wyjątkami.

W całości zostaną przeniesione zobowiązania z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług istotnych dla prowadzenia działalności banku w tym m.in. usług informatycznych, usług użyteczności publicznej, utrzymania budynków i pomieszczeń.

Środki gwarantowane (środki do limitu gwarancji) klientów zostaną przeniesione w całości łącznie z odsetkami.

Środki klientów detalicznych (indywidualnych), w tym osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także mikroprzedsiębiorców oraz MŚP przekraczające limit gwarancji zostaną przeniesione w całości z wyjątkiem naliczonych od nich odsetek, ale jeszcze nieskapitalizowanych, czyli niezaksięgowanych na koncie.

Pozostałe środki i zobowiązania zostaną przeniesione w części wynikającej z relacji oszacowanej kwoty ujemnych kapitałów własnych wynoszącej 182,8 mln zł pomniejszonej o:

- wartość umorzonych udziałów członkowskich i obligacji podporządkowanych,

- zobowiązań z tytułu nieskapitalizowanych odsetek od kwot środków przekraczających limit gwarancji BFG i środków nie objętych ochroną gwarancyjną,

do kwoty tych pozostałych środków.

W szczególności w części zostaną przeniesione środki JST, a także dużych firm. Pozostawienie w podmiocie w restrukturyzacji tej części środków, która w celu pokrycia strat, nie została przeniesiona do Banku Nowego BFG S.A. jest warunkiem zaangażowania środków Funduszu i przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji, dla której alternatywą jest upadłość PBS, czyli scenariusz, w którym JST straciłyby całość środków, gdyż nie są one objęte gwarancjami BFG. W podobnej sytuacji byłyby duże przedsiębiorstwa w odniesieniu do środków powyżej limitu gwarancji BFG.

Obsługa klientów PBS, ze względu na techniczne wymogi związane z przeniesieniem działalności do Banku Nowego BFG S.A., zostaje czasowo zawieszona. Oznacza to przerwę techniczną w serwisach bankowości internetowej i mobilnej, oraz w oddziałach banku. Nie będą też działać karty i bankomaty PBS. Wznowienie obsługi klientów planowane jest na wtorek 21 stycznia 2020 r. Od wtorku dotychczasowi klienci będą obsługiwani tak jak do tej pory, w tym będą mogli korzystać z kart i bankomatów banku.

Klienci po wznowieniu działalności będą mieli dostęp do swoich oszczędności przez wszystkie kanały: bankowość internetową i aplikację mobilną, a oddziały Banku Nowego BFG S.A. będą czynne w dotychczasowych godzinach pracy.

W Banku Nowym BFG S.A. Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje oszczędności klientów PBS na niezmienionych zasadach, tj. do równowartości 100 tys. euro w złotych.

Skutki decyzji dla PBS

Zgodnie z art. 113 ust. 1 i 3 ustawy o BFG, z chwilą wszczęcia przymusowej restrukturyzacji:

1) na Fundusz przechodzi prawo podejmowania uchwał w sprawach zastrzeżonych w ustawie i statucie albo umowie spółki do właściwości organów Podmiotu w restrukturyzacji,

2) kompetencje rady nadzorczej Podmiotu w restrukturyzacji zostają zawieszone, z zastrzeżeniem art. 103 ust. 5 i art. 216 ust. 7 ustawy o BFG,

3) zarząd Podmiotu w restrukturyzacji ulega rozwiązaniu, a mandaty jego członków wygasają,

4) udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają, z wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych przez podmiot w restrukturyzacji w związku z jego uczestnictwem w systemie płatności lub w systemie rozrachunku, upoważniających do:

a) wprowadzania zleceń rozrachunku do systemu płatności lub do systemu rozrachunku lub do podejmowania działań prowadzących do wykonania zobowiązań powstałych w związku z wprowadzeniem zlecenia rozrachunku do takiego systemu,

b) zamknięcia kontraktów instrumentów pochodnych i ustalenia wartości netto zobowiązań z takich instrumentów, w przypadku, o którym mowa w art. 207 ust. 2 i 3 ustawy o BFG, w tym podejmowania działań określonych w procedurach, o których mowa w art. 48 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji,

c) podejmowania działań określonych w procedurach na wypadek niewykonania zobowiązania, jeżeli następuje to z powodów innych niż wszczęcie przymusowej restrukturyzacji lub podejmowanie decyzji przez Fundusz w ramach tego postępowania, w szczególności nie są wypełniane istotne zobowiązania podmiotów w restrukturyzacji, w tym zobowiązania do płatności i dostawy, a także zobowiązania do zapewnienia zabezpieczenia,

które zgodnie z art. 113 ust. 4 ustawy o BFG wygasają wraz z zakończeniem działań, o których mowa lit. a-c,

5) kompetencje pozostałych organów Podmiotu w restrukturyzacji zostają zawieszone, z zastrzeżeniem art. 216 ust. 6 ustawy o BFG.

Działalność PBS została zawieszona, zdecydowana większość jego majątku oraz zobowiązań zostanie przeniesiona do Banku Nowego BFG S.A., który mając 100 mln zł kapitału gwarantuje kontynuację jego działalności. Celem BFG jest doprowadzenie do sprzedaży Banku Nowego BFG S.A., czyli części byłego PBS, innemu bankowi lub grupie banków.

Z momentem wszczęcia przymusowej restrukturyzacji w Podmiocie w restrukturyzacji ustanawia się na okres jednego roku administratora w osobie Pana Pawła Małolepszego. Administrator podejmuje czynności, o których mowa w art. 154 ustawy o BFG.

Koszty działalności Administratora, w tym koszty związane z jego wynagrodzeniem obciążają Podmiot w restrukturyzacji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-17Paweł Małolepszy Administrator

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »