Reklama

RYVU (RVU): Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji Serii I / Completion of the subscription of Series I Shares

Raport bieżący nr 28/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I ("Akcje"), przekazuje następujące informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji:

Reklama

Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji: 13 lipca 2020 r.

Data zakończenia subskrypcji Akcji: 15 lipca 2020 r.

Data przydziału Akcji: Nie dotyczy. Emisja Akcji doszła do skutku wraz z zawarciem umów objęcia dotyczących wszystkich Akcji oraz wniesieniem w całości wkładów na pokrycie Akcji; przydział akcji w rozumieniu przepisów KSH nie nastąpił. Proces zawierania umów objęcia Akcji został zakończony 22 lipca 2020 r. Wkłady na Akcje zostały wniesione w całości do dnia 22 lipca 2020 r.

Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 2.384.245.

Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Nie dotyczy.

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych. W ramach oferty objęto 2.384.245 Akcji.

Liczba papierów wartościowych, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2.384.245 Akcji.

Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: Cena emisyjna Akcji wyniosła 60,00 zł za każdą Akcję.

Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Nie dotyczy. W ramach oferty nie przyjmowano zapisów na Akcje. W ramach oferty objęto 2.384.245 Akcji.

Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Nie dotyczy. W ramach oferty nie były przewidziane transze. Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 97 inwestorami.

Subemitenci, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Nie dotyczy. Emisja Akcji nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 143.054.700 zł.

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji z uwzględnieniem wynagrodzenia KDPW/GPW: 8.263.675 zł:

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 8.263.675 zł,

- wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy,

- sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy,

- promocja oferty: nie dotyczy.

Wskazanie metod rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych Spółki oraz ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: Koszty poniesione na przeprowadzenie subskrypcji Akcji zostaną odniesione na kapitał zapasowy.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję: 3,46 zł.

Sposób opłacenia Akcji: Akcje zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, po uzyskaniu wszelkich dokumentów potwierdzających wynagrodzenie doradców i wszystkich podmiotów zaangażowanych w przeprowadzenie oferty Akcji oraz dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu giełdowego na rynku głównym GPW, koszt przeprowadzonej oferty będzie znacząco różnić się od informacji przekazanej w niniejszym raporcie bieżącym, Spółka niezwłocznie udostępni informacje w tym zakresie w formie odrębnego raportu bieżącego.

[***English version***]

The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered office in Kraków ("Company"), with reference to completion of the subscription of series I ordinary bearer shares ("Shares"), provides the following information on the completed subscription:

The date of commencement of the subscription: July, 13 2020

The date of conclusion of the subscription: July, 15 2020

The date of allocation of securities: Not applicable. The issue of Shares materialized upon the execution of agreements to acquire all Shares and payment of all contributions to cover the Shares; the allotment of shares as defined in the Commercial Companies Code was not required. The process of execution of subscription agreements was completed on July, 22 2020. Contributions for Shares were made in full by July, 22 2020.

The number of subscribed shares: 2.384.245

The rate of reduction in tranches: Not applicable.

The number of securities for which subscriptions were placed under the subscription: No subscriptions were placed within the meaning of the Commercial Companies Code. Within the offer, 2.384.245 Shares were acquired.

The number of securities that were allocated under the subscription: 2.384.245 Shares were acquired.

The price at which the securities were acquired (purchased): Shares were acquired at the issue price of PLN 60,00 per Share.

The number of persons who placed subscriptions for the securities subject to subscription in individual tranches: Not applicable. No subscriptions were placed for Shares within the meaning of Commercial Companies Code. 2.384.245 Shares were acquired.

The number of persons to whom securities were allocated under the subscription in individual tranches: Not applicable. The offer was not divided into tranches. Subscription agreements were concluded with 97 Investors.

The underwriters who acquired securities under underwriting agreements: Not applicable. The issue of Shares did not involve any underwriting commitments.

The value of the subscription, understood as the product of the number of securities taken up and the issue price: $36.858.369 (PLN 143.054.700) (PLN/USD exchange rate: 3,8812).

The aggregate estimated amount of all issue costs incurred, including costs of Warsaw Stock Exchange and National Depository of Securities: $2.129.155 (PLN 8.263.675), including:

- preparing and conducting the offer: $2.129.155 (PLN 8.263.675),

- underwriters’ fees: not applicable,

- preparation of the prospectus, including the fees of professional advisers: not applicable,

- promotion of the offer: not applicable.

An indication of the methods of disclosing the abovementioned costs in the Company’s books of account and the manner of disclosing them in the Company’s financial statements: The costs incurred to conduct the subscription of Shares will be charged to the reserve capital.

The average cost of subscription per unit of a security covered by subscription: $0,89 (PLN 3,46).

The manner of payment for the securities acquired (subscribed for): Shares were taken up in exchange for cash contributions.

Due to the lack of the final settlement of the issue costs as of the date of this report, the amount of the issue costs was estimated and included in the issue costs according to the best knowledge of the Company. If, as a result of the final settlement of the issue costs after receiving and accepting all accounting documents from the entities involved in preparing and conducting subscriptions and introducing the Shares to trading on a main market of Warsaw Stock Exchange, the final settlement differs materially from information announced in this current report, the Company will immediately provide information in this respect in a separate current report.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-05Paweł PrzewięźlikowskiPrezes Zarządu
2020-08-05Krzysztof BrzózkaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »