Reklama

KREC (KRC): Informacja Krynicki Recykling S.A. dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji serii G (III transza) - raport 16

Raport bieżący nr 16/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Krynicki Recykling Spółka Akcyjna ("Emitent") informuje, że doszła do skutku emisja 334.000 Akcji serii G Emitenta przeprowadzona w drodze oferty prywatnej skierowanej do oznaczonego kręgu adresatów, na podstawie Uchwały nr 05/10/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, emisji Warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia i dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmienionej następnie w dniu 29 kwietnia 2014 roku uchwałą nr 16/04/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

W związku z powyższym działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji akcji serii G (III transza).

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

data rozpoczęcia subskrypcji – 08 maja 2015 r.

data zakończenia subskrypcji –15 maja 2015 r. tj. przed upływem terminu zastrzeżonego zgodnie z Regulaminem tj. 07 czerwca 2015 r.

Subskrypcja akcji serii G miała charakter subskrypcji prywatnej następującej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. W związku z powyższym następowała zgodnie z treścią art. 451. § 1 kodeksu spółek handlowych tzn. osoby uprawnione do objęcia akcji, określone w uchwale walnego zgromadzenia, objęły akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Emitenta.

Otwarcie subskrypcji w przypadku trzeciej transzy akcji serii G - wydawanych w zamian za pochodzące z trzeciej transzy warranty serii A - nastąpiło w dniu 08 maja 2015 roku tj. w pierwszym dniu po dniu zakończenia oferty trzeciej transzy warrantów serii A (tj. należnych za trzeci rok trwania programu motywacyjnego).

Zakończenie subskrypcji zgodnie z w/w uchwalą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2012 roku, zmienioną następnie w dniu 29 kwietnia 2014 roku uchwałą nr 16/04/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwałą Rady Nadzorczej miało nastąpić nie później niż do dnia 07 czerwca 2015 roku zastrzeżonym jako termin wykonania praz z warrantów serii A. Zgodnie z uchwałą wykonanie praw z warrantów może każdorazowo nastąpić nie później niż z upływem 1 (jednego) miesiąca licząc od dnia, w którym nastąpiło skuteczne objęcie przez uprawnionego zaoferowanych mu przez Radę Nadzorczą warrantów). Uprawnieni objęli warranty serii A III transzy w dniu 07 maja 2015 roku, w związku z powyższym termin na wykonanie praw z Warrantów serii A III transzy upływał im w dniu 07 czerwca 2015 roku.

Faktycznie więc subskrypcja zakończyła się wraz ze złożeniem i opłaceniem przez ostatniego z uprawnionych obejmowanych przez niego - w wykonaniu praw z warrantów serii A - akcji serii G tj. w dniu 15 maja 2015 roku.

2. Data przydziału akcji:

Akcje serii G zostały wydane w dniu 15 maja 2015 roku. Akcje serii G wydawane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oferowane były w ramach subskrypcji skierowanej do oznaczonego kręgu adresatów tj. ściśle określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A. Warranty serii A są niezbywalne. W związku z trybem w jakim oferowane akcje serii G nie dokonywano przydziału w rozumieniu art. 439 kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

334.000 Akcje serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji akcji serii G w ramach warunkowego kapitału zakładowego objęto na podstawie pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Spółkę 334.000 Akcje serii G.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji akcji serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego objęto i wydano w związku z ich całkowitym opłaceniem 334.000 Akcji serii G.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

0,10 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji akcji serii G tj. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dwóch uprawnionych członków Zarządu Spółki (tj. wszyscy uprawnieni) złożyli oświadczenia o objęciu akcji serii G na podstawie pisemnych oświadczeń na formularzach przygotowanych przez Spółkę.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Subskrypcja akcji serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

Akcje serii G zostały objęte i wydane w związku z ich całkowitym opłaceniem dwóm osobom.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o submisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

33.400,00 zł

12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynoszą: 0,00 zł z czego:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 0,00 zł

b) koszty wynagrodzenia subemitentów - 0,00 zł,

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł,

d) koszty promocji oferty - 0,00 zł

e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 0,00 zł.

Emitent sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący nt. ostatecznych kosztów emisji Akcji serii G po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Akcji serii G.

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Zgodnie §35 MSR 32 rozliczenie kosztów emisji Akcji Serii G w księgach, odbędzie się poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego powstałego z wyceny programu motywacyjnego. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał Zapasowy"

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii G objętą subskrypcją:

Według stanu kosztów na dzień 28 maja 2015 r. średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji serii G przypadający na jedną Akcję serii G objętą subskrypcją wynosi 0,00 zł.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-29Adam KrynickiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »