Reklama

SERINUS (SEN): Informacja na temat produkcji w I kw. 2015 r. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2015

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej (…) Kierownictwo Serinus Energy Inc. ("Serinus”, "SEN” lub "Spółka”) informuje, że w Kanadzie za pomocą systemy SEDAR przedstawiane jest podsumowanie działalności Spółki za pierwszy kwartał 2015 r.

Produkcja i uzyskane ceny w pierwszym kwartale

Średnia produkcja Spółki w I kwartale br. wyniosła ok. 4.403 boe/d (przypadające na 70 proc. udział Spółki w prawie użytkowania górniczego – "SEN WI”), co stanowi 19-proc. spadek w stosunku do 5.413 boe/d uzyskanych w IV kwartale ub. r. Produkcja w pierwszym tygodniu kwietnia wyniosła średnio 4.511 boe/d. Cała produkcja nadal utrzymuje się na poziomie znacznie poniżej zdolności wydobywczych, co jest rozciągniętym w czasie efektem wprowadzonego przez ukraiński rząd rozporządzenia, które rezerwuje znaczną część rynku gazu ziemnego dla państwowej firmy - Państwowa Spółka Akcyjna Naftogaz (“Naftogaz”).

Reklama

Produkcja gazu i kondensatu na Ukrainie za I kwartał wyniosła odpowiednio ok. 16,6 MMcf/d i 69 bbl/d (obie wielkości odnoszą się do 70 proc. udziału SEN WI). Wartości te są odpowiednio o 29 proc. i 17 proc. niższe w porównaniu do IV kw. 2014 r., w znacznej mierze ze względu na wspomnianą powyżej ingerencję rządową na rynku gazu. Pozostała część rynku nie była w stanie wchłonąć całego dostępnego gazu, co skutkowało cięciami wydobycia przez prywatnych producentów, w tym w KUB-Gas LLC ("KUB-Gas”) – spółce zależnej Serinus (pośrednio 70 proc. udziałów), która jest właścicielem i operatorem ukraińskich koncesji (patrz także poniżej – Zmiany w ukraińskim prawie).

Produkcja na Ukrainie za pierwszy tydzień kwietnia wyniosła średnio 17,1 MMcf/d i 76 bbl/d (przypadająca na SEN WI).

Szacunkowe ceny gazu i kondensatu uzyskane na Ukrainie w I kw. wynosiły odpowiednio 7,98 USD/Mcf i 36,63 USD/bbl. Dla porównania ceny zrealizowane w IV kw. 2014 r. to 9,63 USD/Mcf oraz 72,34 USD/bbl. KUB-Gaz otrzymuje zapłatę w ukraińskiej hyrwnie (UAH), co powoduje, że uzyskiwana cena w USD podlega także ryzyku walutowemu.

Całkowita produkcja w Tunezji w I kw. wyniosła 1.624 boe/d i była o 13 proc wyższa w porównaniu do 1.434 boe/d wydobytych w IV kw. 2014 r. Produkcja ropy wyniosła średnio 1.279 bbl/d, a gazu 2,1 MMcf/d. Głównym czynnikiem tego wzrostu był odwiert Winstar-12bis ("WIN-12bis”) na polu Sabria, z którego prowadzono wydobycie przez większość kwartału (z wyjątkiem okresu 12 dni w marcu, kiedy odwiert był zamknięty w celu przeprowadzenia testów odbudowy ciśnienia). Odwiert ten w grudniu 2014 r. pracował jedynie przez 21 dni i dawał niższą średnią produkcję w czasie oczyszczania się. Szacowane zrealizowane ceny uzyskane w kwartale to 53,27 USD/bbl oraz 11,82 USD/Mcf. W I kw. zrealizowano trzy odbiory tankowcem.

Produkcja w Tunezji za pierwszy tydzień kwietnia wyniosła średnio 1.588 boe/d, na co złożyło się 1.255 bbl/d ropy i 2,0 MMcf/d gazu ziemnego.

Uwaga: powyższe wolumeny i ceny mogą ulec niewielkim zmianom po uzyskaniu ostatecznych alokacji i faktur.

Prace wiertnicze i modernizacyjne

Zgodnie z informacją przekazaną przez Spółkę w komunikacie z 2 kwietnia 2015 r., odwiert Moftinu-1001 w Rumunii uzyskał maksymalny poziom przypływu 7,4 MMcf/d oraz pozyskał 19 bbl/d kondensatu, czemu towarzyszyły tylko śladowe ilości wody, z trzech mioceńskich/plioceńskich piaskowców, zawierających łącznie 26-metrową warstwę potencjalnie nadającą się do wydobycia.

Prowadzone są aktualnie testy odwiertu Moftinu 1002bis, a wyniki spodziewane są w ciągu najbliższych kilku dni.

W Tunezji odwiert Winstar-13 ("WIN-13”) osiągnął 11 marca 2015 r. końcową głębokość 3.781 metrów. Obecnie prowadzone są uzbrajanie i testy. Celami odwiertu są te same strefy Hamra i El Atchane z ordowiku jak na wszystkich pozostałych odwiertach na polu Sabria, w tym na zakończonym z sukcesem odwiercie WIN-12bis, którego obecna produkcja wynosi ponad 1.000 boe/d (450 boe/d przypadające na SEN WI). Wyniki spodziewane są w drugiej połowie kwietnia.

Uzbrajanie oraz testy prowadzone są także w odwiercie M-22 na Ukrainie. Łącznie badaniu podlega sześć stref. Pomiary i dane wiertnicze wskazały na występowanie 18-metrowej warstwy gazu opłacalnego do wydobycia (ang. net pay) w dwóch strefach, w tym w strefie S13a, która do tej pory nie była zbadana na tym obszarze. Dodatkowo odwiert natrafił na cztery strefy o łącznej miąższości 22 m, charakteryzujące się potencjałem złożowym. Oczekuje się, że wszystkie testy powinny zakończyć się w drugiej połowie kwietnia. Linia przesyłowa została wykonana zawczasu w 2014 r., a zakończenie podłączania spodziewane jest w połowie maja, po otrzymaniu wymaganych pozwoleń.

Prowadzone działania

Spółka poinformowała 20 lutego 2015 r. o pozyskaniu nowego kredytu w kwocie 10 mln EUR z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju ("EBOR” lub "Bank”). Kredyt został udzielony na sześć lat, a jego oprocentowanie wynosi LIBOR plus 8%. Umowa kredytu zawiera warunki przyspieszonej spłaty ze środków pieniężnych Spółki zgromadzonych na Ukrainie (o ile i kiedy będą one dostępne – Ukraina wprowadziła bowiem ograniczenia dla transakcji walutowych) oraz z przepływów wygenerowanych z działalności w Tunezji. Pełniejszy opis najważniejszych warunków przedstawiono w komunikacie z 20 lutego 2015 r. i w notach do sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Środki będą wykorzystane do sfinansowania programu nakładów inwestycyjnych Spółki, aktualnie prowadzonego na koncesji Satu Mare w północno-zachodniej Rumunii, w tym prac wiertniczych, uzbrajania i testowania odwiertów Moftinu-1001 oraz Moftinu 1002bis, a także badania sejsmicznego 3D, realizowanego w ostatnim kwartale 2014 r.

W I kw. Serinus dokonał wypłaty dodatkowej kwoty 5 mln USD z kredytu zamiennego EBOR.

Zmiany w ukraińskim prawie

Komunikat Spółki z 23 stycznia 2015 r. zawierał informację, że w listopadzie 2014 r. ukraiński rząd wydał trzy rozporządzenia (nr 596, 599 i 647), które razem nakładały na 170 największych odbiorców gazu na Ukrainie obowiązek nabywania gazu, w okresie do końca lutego 2015 r., wyłącznie od spółki Naftogaz. Następnie rozporządzenia te zostały uchylone przez ukraiński sąd i następnie orzeczenie to zostało utrzymane w mocy w II instancji. Rząd ponownie zaskarżył wyrok, a 31 marca 2015 r. Sąd Administracyjny Ukrainy oddalił skargę rządu w całości. Rynek zareagował, zwiększając wolumeny sprzedaży w kwietniu. Narodowy Bank Ukrainy podjął 3 marca 2015 r. uchwałę nr 160, która przedłużyła ustanowione uchwałą nr 758 ograniczenia dotyczące przeprowadzania szeregu rodzajów transakcji wymiany walut, a także wprowadziła kilka dodatkowych, wszystkie obowiązujące do 3 czerwca 2015 r. Te ograniczenia nadal stanowią przeszkodę dla Spółki w przetransferowaniu środków pieniężnych z Ukrainy lub przekazywaniu ich na potrzeby działań operacyjnych w Tunezji lub Rumunii.

Również 3 marca br. rząd uchwalił poprawkę przywracającą dla nowych odwiertów gazowych niższą przez dwa lata stawkę opłat koncesyjnych (ang. royatly). Efektywna stawka opłat dla gazu ziemnego z nowych odwiertów przez pierwsze dwa lata produkcji wynosić będzie 30,25 proc. Stawki opłat koncesyjnych dla ropy i cieczy pozostaną bez zmian na poziomie 45 proc. Odwierty KUB-Gasu - M-17 i M-22 – będą zaliczać się do nowych pod względem opłat koncesyjnych.

Dalsze działania

Serinus przewiduje na 2015 rok łączne nakłady kapitałowe w wysokości 17 mln USD (przypadające na SEN WI), co nie uległo zmianie w stosunku do danych przekazanych w komunikacie z 23 stycznia br. Główne pozycje tego programu to:

•Ukraina – uzbrojenie, testowanie i podłączenie odwiertu M-22 (obecnie trwa)

•Ukraina – instalacja sprężarek na polu Olgowskoje (maj 2015 r.)

•Tunezja – wiercenie, uzbrojenie i testowanie odwiertu WIN-13 (aktualnie prowadzone)

•Tunezja – instalacja urządzenia coiled tubing w odwiercie ECS-1 (zakończone)

•Rumunia – uzbrojenie i testowanie odwiertów Moftinu-1001 (zakończone) i Moftinu-1002bis (w trakcie)

Oprócz wymienionych powyżej projektów, budżet obejmuje prowadzenie bieżących działań eksploatacyjnych i rozwojowych, takich jak przetwarzanie i interpretacja danych sejsmicznych, usuwanie "wąskich gardeł” przesyłu produkcji i zabezpieczanie środków na inwestycje.

Ukraina

Urzędowa cena gazu ("Cena Limitowana”) na kwiecień wynosi 7.200 UAH za Mcm (bez 20 proc. VAT), czyli 8,45 USD/Mcf wg kursu wymiany wynoszącego 24 UAH/USD. Cena Limitowana jest maksymalną ceną po jakiej gaz może być sprzedawany odbiorcom przemysłowym. Ustalana jest co miesiąc przez Państwową Komisję Regulacji Energetyki i zasadniczo bazuje na cenach importu gazu rosyjskiego. Na rzeczywistą cenę otrzymywaną przez KUB-Gas wpływać także będą:

•Uprzednio wspominana legislacja rezerwująca dużą część ukraińskiego rynku gazu

dla Naftogazu. Rynek powoli dostosowuje się, nie osiągając przy tym poziomów sprzed wprowadzenia ograniczeń, a zaostrzona konkurencja o pozostałych wypłacalnych klientów prowadzi do obniżenia uzyskiwanych cen za gaz.

•10 proc. marża zysku pośredników sprzedających gaz.

Ukraina zawarła umowę z Gazpromem w dniu 2 kwietnia 2015 r. na import gazu z Rosji przez najbliższe trzy miesiące w cenie 248 USD za Mcm, czyli ok. 6,99 USD/Mcf. Wpływ tej umowy na przyszłą Cenę Limitowaną nie jest jeszcze znany.

Opłaty koncesyjne (royalties) są płatne w relacji do Ceny Limitowanej ustalonej na każdy miesiąc. W stopniu w jakim uzyskane ceny będą niższe ze względu na koszty sprzedaży lub nadpodaż na rynku, efektywne stawki będą wyższe.

Spółka może rozważyć dodatkowe nakłady inwestycyjne na projekty związane z rozwojem w ciągu 2015 r., pod warunkiem finansowania tych wydatków z bieżących przepływów pieniężnych (cash flow) i braku dalszych niekorzystnych zmian podatkowych lub pogarszania się stanu bezpieczeństwa na ukraińskich koncesjach lub w ich otoczeniu. W szczególności instalacja sprężarek na polu Makiejewskoje jest oceniana pod kątem możliwości rozwiązania ewentualnych problemów z punktem rosy sprzedawanego gazu. Do chwili obecnej żaden dodatkowy projekt oprócz prac nad odwiertem M-22 i instalacji sprężarek na polu Olgowskoje nie został zatwierdzony.

W przypadku poprawy warunków gospodarczych, KUB-Gas dysponuje bogatym zasobem lokalizacji do prac wiertniczych oraz innych projektów dedykowanych ukraińskim aktywom, w tym posiada:

•ustalone lokalizacje przyszłych odwiertów M-15, M-24, M-25 oraz NM-4. Kierownictwo przewiduje, że ten inwentarz lokalizacji może zwiększyć się w następstwie pozytywnych testów odwiertu M-22, ponieważ ich wyniki zostały uwzględnione w modelu geologicznym tego terenu

•wytypowane odwierty do szczelinowania hydraulicznego tj. odwierty M-16, O-11, O-15 i NM-3

Tunezja

Po sukcesie odwiertu WIN-12bis i w zależności od wyników odwiertu WIN-13, na polu Sabria mógłby zostać uruchomiony wielootworowy program zagospodarowania, lecz ze względu na obecne, niskie ceny surowców, nie przewiduje się żadnych dodatkowych wierceń w 2015 r.

Rumunia

Odwierty Moftinu-1001 i Moftinu-1002bis wraz z przeprowadzonym pod koniec 2014 r. na obszarze Santau programem badań sejsmicznych 3D, obejmującym 180 km2, oraz z przygotowanymi odpowiednimi dokumentami dla administracji państwowej będą stanowiły wypełnienie minimalnych zobowiązań Etapu 2 w zakresie prac na koncesji Satu Mare w stosunku do administracji państwowej i partnera. Otrzymanie pisemnego potwierdzenia wypełnienia zobowiązań spodziewane jest w maju 2015 r. Pomyślne ukończenie Etapu 2 upoważnia Spółkę do przystąpienia do wyłącznych negocjacji z władzami rumuńskimi dotyczących trzeciego etapu poszukiwawczego. Serinus podjął wstępne rozmowy z regulatorami dotyczące odnośnego programu prac. Ponadto, o ile ostateczne wyniki z dwóch odwiertów będą zadowalające i uzyskane zostanie przedłużenie koncesji Satu Mare, Spółka przystąpi do procesu ustanawiania Koncesji Wydobywczej na Moftinu.

Uwaga:

Określenie BOE może być mylące, szczególnie jeżeli występuje samodzielnie. Współczynnik konwersji boe, gdzie 6 Mcf gazu odpowiada ekwiwalentowi jednej baryłki ropy naftowej, wynika z metody zakładającej równoważność energetyczną w odniesieniu do danych pomiarów uzyskanych na końcówce palnika, co nie odnosi się do wartości występujących na głowicy.

Wyniki testów mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych długoterminowych wyników produkcji i ostatecznych odkryć. Dane z testów zawarte w niniejszym dokumencie uważa się za wstępne, dopóki nie zostaną wykonane ostateczne analizy ciśnienia przepływu.

Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim przekazywanej do publicznej wiadomości przez Spółkę na terytorium państwa jej siedziby poprzez system SEDAR, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki SERINUS ENERGY INC. pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne jest na stronie internetowej www.serinusenergy.com

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-14Jakub KorczakWiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-WschodniejJakub Korczak

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »