Reklama

SERINUS (SEN): Informacja na temat wyników finansowych i operacyjnych za rok 2014

Raport bieżący nr 8/2015

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Działając na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. (“Serinus”, “SEN” lub “Spółka”) informuje, że w Kanadzie za pomocą systemu SEDAR przedstawiane są wyniki finansowe oraz operacyjne za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.

Reklama

Podsumowanie roku 2014

- W 2014 r. Serinus osiągnął rekordowy poziom średniej produkcji - 5.219 boe/d (netto dla SEN WI - udziałów operacyjnych Serinus) w porównaniu do 4.081 boe/d w 2013 r., mimo dotkliwych utrudnień jakie wystąpiły przy realizacji zaplanowanego na 2014 r. programu nakładów inwestycyjnych, a związanych z sytuacją polityczną na Ukrainie.

- Spółka zakończyła rok produkcją netto wynoszącą 5,428 boe/d, co stanowi 9 proc. wzrost w porównaniu do końca 2013 r. Najwyższy poziom produkcji, wynoszący niemal 6.000 boe/d, odnotowano we wrześniu, zanim ograniczenia instalacji i obostrzenia wprowadzone przez rząd dla rynku gazu na Ukrainie spowodowały konieczność zmniejszenia zwężek niektórych odwiertów w IV kw.

- Przychody brutto za 2014 r. wyniosły 164,3 mln USD, wzrastając o 12 proc. od 2013 r. Kwota ta obejmuje 100 proc. przychodów z Ukrainy, ponieważ Serinus prowadzi sprawozdawczość wyników na bazie skonsolidowanej i posiada udziały ukraińskie pośrednio poprzez 70 proc. udział operacyjny w spółce KUB-Gas LLC, która jest właścicielem i operatorem aktywów ukraińskich. Na akcjonariuszy SEN przypadło 128,5 mln USD w porównaniu do 111,4 mln USD w 2013 roku.

- Ceny ropy gwałtownie spadały począwszy od lipca, co przyczyniło się do niższego poziomu wartości retroaktywnej netto (netback) zarówno dla Ukrainy (kondensat), jak i Tunezji (ropa). Dalsze ograniczenie netback dla Ukrainy spowodowane było przez 30 proc. spadek cen gazu w trakcie I kwartału, 49 proc. dewaluację ukraińskiej hrywny w stosunku do dolara amerykańskiego oraz znaczny wzrost opłat koncesyjnych (royalties) począwszy od sierpnia. Średnia wartość retroaktywna netto na Ukrainie w 2014 r. wyniosła 31,05 USD/boe (41,69 USD/boe w 2013 r.), natomiast w Tunezji było to 53,18 USD/boe (68,68 USD/boe w 2013 r.).

- W 2014 r. trwał wzrost środków z działalności operacyjnej, które wyniosły 65,3 mln USD (0,83 USD/na akcję) w porównaniu do 58,4 mln USD (0,91 USD/na akcję) wypracowanych w 2013 r. Na akcjonariuszy SEN przypadło 49,4 mln USD (0,63 USD/ na akcję) wobec 38,0 mln USD (0,59 USD/na akcję) w 2013 r.

- Serinus odnotował stratę netto w wysokości 34,1 mln USD (0,43 USD/na akcję) oraz 24,0 mln USD (0,30 USD/na akcję) odpowiednio za IV kwartał i za rok 2014. Na przychody wpływ miało 54,9 mln USD odpisu aktualizacyjnego dla aktywów tunezyjskich Spółki oraz pól Krutogorowskoje i Wiergunskoje na Ukrainie.

Wydarzenia korporacyjne i finanse - podsumowanie

- Nakłady inwestycyjne Serinusa za 2014 r. wyniosły 68,5 mln USD, z czego 18,3 mln USD, 36,7 mln USD oraz 12,3 mln USD zostały wydatkowane odpowiednio na Ukrainie, w Tunezji i Rumunii. Nakłady inwestycyjne na Ukrainie były ograniczone przez stan bezpieczeństwa oraz wzrost stawek royalties.

- Na przychody na Ukrainie wpłynęła 30 proc. redukcja cen importowanego rosyjskiego gazu w I kwartale 2014 r., zgodnie z umową zawartą między ówczesnym rządem Ukrainy i Rosją. Niższe ceny przestały obowiązywać 1 kwietnia.

- Kurs ukraińskiej hrywny wobec USD obniżył się o 49 proc. w trakcie 2014 r., co zmniejszyło przychody i przepływy finansowe wyrażane w USD.

- Rząd ukraiński podwyższył stawki royalty dla gazu ziemnego i ropy/cieczy w sierpniu 2014 r. do odpowiednio 55 proc. i 45 proc. (wcześniejsze stawki to 28 proc. i 42 proc.). Nowe zasady dopuszczały dwuletni okres uprzywilejowanej stawki, w trakcie którego nowe odwierty gazowe kwalifikowały się się do stosowania "obniżonego współczynnika”, efektywnie redukującego stawkę royalty do poziomu 30,25 proc. Chociaż stawki zostały pierwotnie wprowadzone jako rozwiązanie tymczasowe, to od 1 stycznia 2015 r. obowiązują na stałe. Nowa stawka dla gazu ziemnego ma również zastosowanie do maksymalnej ceny ustalanej każdego miesiąca przez rząd. O ile uzyskana faktycznie cena na rynku jest niższa od tamtej, efektywna stawka royalty może być wyższa.

- Z powodu spadku cen ropy w drugiej połowie 2014 r. Serinus dokonał w stosunku do swoich tunezyjskich aktywów odpisu aktualizacyjnego w kwocie 49,3 mln USD. Nie wpłynęło to na obecną wartość aktywów i Spółka oczekuje dalszych inwestycji i rozwoju w Tunezji.

- Spółka dokonała także 5,6 mln USD odpisu aktualizacyjnego dla koncesji Krutogorowskoje i Wiergunskoje na Ukrainie. Pola te znajdują się na obszarze kontrolowanym przez separatystów, a ich produkcja jest zawieszona od czerwca 2014 r. Razem te dwa pola stanowią mniej niż 4 proc. ukraińskiej produkcji i rezerw 2P.

- Serinus otrzymał w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2014 r. płatności pieniężne za prowadzone na Ukrainie działania. Pożyczki wewnątrzgrupowe w kwocie 3,6 mln USD zostały spłacone, a dywidendy w kwocie 29,1 mln USD zostały wypłacone przez KUB-Gas LLC ("KUB-Gas”), spółkę pośrednio zależną (70 proc. udziałów), która jest właścicielem i operatorem aktywów ukraińskich. Z dniem 23 września 2014 r. zaczęła obowiązywać uchwała podjęta przez Narodowy Bank Ukrainy zakazująca transakcji walutowych związanych z wypłatą dywidend zagranicznym podmiotom. Uchwała miała wygasnąć 3 marca 2015 r., jednak została przedłużona do 3 czerwca br.

- Już po zakończeniu roku, 20 lutego 2015 r. Spółka poinformowała o zawarciu umowy na nowy kredyt w kwocie 10 mln EUR z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju ("EBOR”). Nowy kredyt będzie wykorzystany do sfinansowania programu nakładów inwestycyjnych, prowadzonego aktualnie w Rumunii i obejmującego dwa odwierty poszukiwawcze oraz badanie sejsmiczne 3D.

Działania operacyjne - podsumowanie i aktualizacja

- Średnia produkcja (przypadająca na udziały operacyjne) w okresie od początku 2015 r. do końca lutego wyniosła ok. 4.680 boe/d (1.325 bbl/d ropy, 19,7 MMcf/d gazu, 76 bbl/d cieczy). Produkcję na Ukrainie nadal utrudniają kwestie ograniczeń instalacji, w szczególności związane ze spełnianiem wymogów specyfikacji dla sprzedawanego gazu w zakresie punktu rosy oraz wynikające z rządowego rozporządzenia nakazującego odbiorcom przemysłowym zakup gazu wyłącznie od firmy państwowej, co skutkowało utratą części rynku. Oczekuje się, że ograniczenia instalacji zostaną wyeliminowane w maju br. poprzez zainstalowanie nowych sprężarek na polu Olgowskoje. Rządowe rozporządzenie nakazujące przemysłowym odbiorcom nabywanie gazu wyłącznie od firmy państwowej zostało w lutym uznane przez ukraińskie sądy za niezgodne z prawem, jednakże Spółka nie zaobserwowała dotychczas skutków tej decyzji na rynku.

- Po zakończeniu prac wiertniczych i uzbrajania w pierwszej połowie ub. roku, odwiert M-17 na Ukrainie włączono do produkcji w dniu 26 czerwca 2014 r., uzyskując początkowo poziom wydobycia brutto 6 MMcf/d. Odwiert stopniowo oczyszczał się i stabilizował, a jego średni poziom produkcji brutto do końca 2014 r. osiągnął ponad 11 MMcf/d. Jak do tej pory jest to najlepiej przygotowany odwiert do eksploatacji strefy S6, a Spółka ma do dyspozycji kilka innych obiektów poszukiwawczych w tej strefie, które oczekują do czasu poprawy stanu bezpieczeństwa oraz sytuacji gospodarczej na Ukrainie.

- Ze względu na stan bezpieczeństwa we wschodniej Ukrainie, KUB-Gas był zmuszony do zawieszenia prac wiertniczych, modernizacyjnych i w zakresie zagospodarowania w III kwartale 2014 r. Wiercenia wznowiono w październiku wraz z pracami nad odwiertem M-22, który został zbadany i orurowany. Pomiary wskazały na występowanie łącznie 18-metrowej warstwy gazu opłacalnego do wydobycia (ang. net pay) w strefach S6 i S13a oraz potencjału złożowego w czterech kolejnych strefach. Obecnie trwa uzbrajanie i testowanie, a ich zakończenie spodziewane jest do końca marca br.

- Mimo problemów związanych z bezpieczeństwem produkcja głównych pól KUB-Gasu (Olgowskoje i Makiejewskoje) była prowadzona nieprzerwanie przez cały rok 2014, a Spółka z satysfakcją może poinformować, że jej cała załoga jest bezpieczna.

- 17 lipca Serinus przystąpił do prac nad odwiertem Winstar-12bis ("WIN-12bis”) na obszarze pola Sabria w Tunezji. Odwiert osiągnął głębokość końcową na początku listopada. Po jego uzbrojeniu i testach, 10 grudnia 2014 r. rozpoczęto wydobycie na wstępnym poziomie 635 boe/d. Ponieważ odwiert stopniowo oczyszczał się i stabilizował, otwarto zwężkę, a produkcja wyniosła średnio 1.033 boe/d w pierwszych dwóch miesiącach 2015 r.

- Prace nad Winstar-13 ("WIN-13”), drugim odwiertem wykonywanym w ramach programu wierceń na polu Sabria, rozpoczęto 10 grudnia 2014 r. Planowaną głębokość końcową 3.781 m odwiert osiągnął 11 marca 2015 r. Zakończenie uzbrajania i testów przewiduje się na początek kwietnia.

- W Rumunii wykonano dwa odwierty poszukiwawcze Moftinu-1001 oraz Moftinu-1002bis w listopadzie i grudniu, a urządzenie wiertnicze zostało zabrane z Moftinu-1002-bis 7 stycznia 2015 r. Odwiert Moftinu-1001 natrafił na trzy strefy z gazem opłacalnym do wydobycia o łącznej miąższości 17 metrów, zaś Moftinu 1002bis trafił na 22-metrową warstwę w siedmiu strefach. Uzbrajanie oraz testy trwają i oczekuje się, że będą gotowe do końca marca 2015 r.

Dalsze działania

Spółka przewiduje, że restrykcyjne warunki fiskalne na Ukrainie i niższe ceny surowców negatywnie wpłyną na jej program nakładów inwestycyjnych na 2015 r. Obecnie Serinus zakłada, że budżet nakładów inwestycyjnych na 2015 r. wyniesie 17 mln USD, obejmując:

- Ukraina – uzbrojenie, testowanie i podłączenie odwiertu M-22

- Ukraina – instalacja sprężarek na polu Olgowskoje w celu uregulowania punktu rosy.

- Tunezja – wiercenie, uzbrojenie i podłączenie odwiertu WIN-13

- Tunezja – instalacja urządzenia coiled tubing w odwiercie ECS-1

- Rumunia – uzbrojenie i testowanie odwiertów Moftinu-1001 i Moftinu-1002bis

Zgodnie z planem powyższe działania mają być ukończone do maja 2015 r.

Dokumenty uzupełniające

Pełny tekst "Sprawozdania kierownictwa z działalności” (ang. Management Discussion and Analysis "MD&A”) oraz "Sprawozdania finansowego” zostały zaraportowane w języku angielskim na stronie www.sedar.com, zaś w języku polskim i angielskim zaraportowane z wykorzystaniem systemu ESPI i będą także dostępne na stronie www.serinusenergy.com.

Uwaga:

Serinus przygotowuje swoje wyniki finansowe na bazie skonsolidowanej, która obejmuje 100 proc. podmiotu zależnego KUB-Gas LLC ("KUB-Gas”), w którym Spółka posiada pośrednio 70 proc. udział. O ile nie jest to zaznaczone poprzez użycie sformułowań "przypadające na Serinus”, "netto dla Serinus” , "przypadające na akcjonariuszy SEN” lub "netto dla SEN WI” (WI=udziały operacyjne), wszystkie wartości i wolumeny odnoszą się do danych skonsolidowanych. Serinus sporządza raporty w dolarach amerykańskich, wszystkie dane przywoływane – zarówno te w dolarach lub wartości na akcję - wyrażone są w USD, o ile nie zaznaczono inaczej.

Określenie BOE może być mylące, szczególnie jeżeli występuje samodzielnie. Współczynnik konwersji boe, gdzie 6 Mcf gazu odpowiada ekwiwalentowi jednej baryłki ropy naftowej, wynika z metody zakładającej równoważność energetyczną w odniesieniu do danych pomiarów uzyskanych na końcówce palnika, co nie odnosi się do wartości występujących na głowicy.

Wyniki testów mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych długoterminowych wyników produkcji i ostatecznych odkryć. Dane z testów zawarte w niniejszym dokumencie uważa się za wstępne, dopóki nie zostaną wykonane ostateczne analizy ciśnienia przepływu.

Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim przekazywanej do publicznej wiadomości przez Spółkę na terytorium państwa jej siedziby poprzez system SEDAR, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki SERINUS ENERGY INC. pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne jest na stronie internetowej www.serinusenergy.com


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-03-19Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dryektor Operacji w Europie Środkowo-WschodniejJakub Korczak

Dowiedz się więcej na temat: I.N.C.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »