Reklama

SERINUS (SEN): Informacja na temat wyników finansowych i operacyjnych za rok 2015 - raport 9

Raport bieżący nr 9/2016

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Działając na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. ("Serinus”, "SEN” lub "Spółka”) informuje, że w Kanadzie za pomocą systemu SEDAR przedstawiane są wyniki finansowe oraz operacyjne za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.

PODSUMOWANIE ROKU 2015

• W dniu 23 grudnia 2015 r. Spółka poinformowała o zawarciu umowy sprzedaży wszystkich udziałów na Ukrainie na rzecz firmy Resano Trading Ltd., która jest spółką stowarzyszoną Grupy Burisma. Transakcja została sfinalizowana na początku lutego 2016 r., a Serinus otrzymał środki pieniężne w łącznej kwocie wynoszącej 32,9 mln USD (w tym zaraportowane wynagrodzenie 32,8 mln USD plus zysk z tytułu przeprowadzonej następnie transakcji wymiany walut), w czym zawarta jest całość korekty kapitału obrotowego i rozliczenia wewnątrzfirmowe, z zastrzeżeniem ujęcia korekt w ramach ostatecznego rozliczenia. Ze środków ze sprzedaży spółka spłaciła łącznie 19,2 mln USD długu i naliczonych odsetek ze swego zadłużenia wobec Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju ("EBOR”), redukując swoje bankowe zadłużenie do 33,8 mln USD. Pozostałe środki ze sprzedaży będą wykorzystane na ogólnokorporacyjne cele oraz dalsze zagospodarowanie odkrycia gazu w rejonie Moftinu w Rumunii.

Reklama

• W kwietniu Serinus potwierdził znaczące odkrycie gazu w odwiercie Moftinu-1001 w Rumunii, gdy w trakcie testów odwiertu uzyskano maksymalny przypływ na poziomie 7,4 MMcf/d oraz 19 bbl/d kondensatu. Temu odkryciu niezależny ewaluator rezerw Spółki przypisał 12,6 Bcf nie obarczonych ryzykiem zasobów warunkowych (10,7 Bcf obarczonych ryzykiem, przy 85 proc. szans na zagospodarowanie). O ile zostaną uzyskane zgody rumuńskich władz i będzie dostępne finansowanie, to rozpoczęcie wydobycia wg przewidywań nastąpiłoby na początku roku 2017 i wymagać będzie 14 mln USD nakładów inwestycyjnych.

• Średnia produkcja Spółki w 2015 roku (przypadająca na udziały operacyjne Spółki – "SEN WI”) wyniosła 4.105 boe/d wobec 5.219 boe/d w 2014 roku. Na obniżenie, w porównaniu do 2014 r., produkcji wpływ miały przede wszystkim wyłączenie pola Sabria w Tunezji na okres 2 miesięcy na skutek politycznych protestów, ingerencja władz na rynku gazu na Ukrainie w pierwszej połowie 2015 roku oraz normalne spadki produkcji, następujące w sytuacji okrojonego programu wierceń. Program inwestycji kapitałowych na rok 2015 został poważnie ograniczony z powodu niższych cen surowca na rynku światowym oraz stawek opłat koncesyjnych na Ukrainie na pozbawionym ekonomicznego sensu wysokim poziomie. Spółka zakończyła rok 2015 z produkcją, przypadającą na udziały operacyjne, wynoszącą 4.085 boe/d, co stanowi 25 proc. obniżenie w porównaniu z końcem 2014 r.

• Spadek cen surowca w sposób istotny zaważył na wysokości wartości retroaktywnej netto (ang. netback) w 2015 r. W Tunezji średni netback wyniósł 20,86 USD/boe wobec 53,18 USD/boe w 2014 roku. Na wysokość netback dla Ukrainy negatywnie wpłynęło osłabienie ukraińskiej hrywny w stosunku do USD oraz utrzymująca się przez cały rok podwyżka stawek royalty, wprowadzona po raz pierwszy w sierpniu 2014 r. Netback dla Ukrainy obniżył się z 30,05 USD/boe w 2014 r. do 13,03 USD/boe w 2015 roku.

• Środki z działalności operacyjnej w 2015 r. wyniosły 16,8 mln USD (0,21 USD na akcję) w porównaniu do 65,3 mln USD (0,83 USD na akcję) wypracowanych w 2014 r. Na akcjonariuszy SEN przypadło 12,1 mln USD (0,15 USD na akcję) wobec 49,4 mln USD (0,63 USD na akcję) w 2014 r. Spowodowane jest to w głównej mierze przez niższą produkcję i netback, opisane powyżej.

• Serinus odnotował stratę netto w wysokości 14,7 mln USD (0,19 mln USD na akcję) oraz 47,8 mln USD (0,61 USD na akcję), odpowiednio za IV kwartał ub. r. i za cały rok 2015. Dla porównywalnych okresów w roku 2014 odnotowano straty: 42,0 mln USD (0,53 USD na akcję) oraz 24,0 mln USD (0,30 USD na akcję). Wpływ na przychody miał odpis z tytułu utraty wartości dotyczący aktywów tunezyjskich w kwocie 51,4 mln USD Spółki oraz pomniejsze odpisy na aktywa ukraińskie.

Podsumowanie wyników finansowych za rok 2015 przedstawiono w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

WYDARZENIA KORPORACYJNE I FINANSE - PODSUMOWANIE

• Przychody w Tunezji spadły z 45 mln USD w 2014 r. do 26,0 mln USD w 2015 r., co właściwie w całości spowodowane jest spadkiem cen surowca.

• Przychody na Ukrainie w 2015 r. wyniosły 62,0 mln USD w porównaniu do 119,3 mln USD w roku poprzednim. Na spadek ten złożyła się głównie niższa o 29 proc. produkcja (patrz poniżej: Działania operacyjne – podsumowanie), spadek rok do roku średnich cen gazu ziemnego i kondensatu odpowiednio o 26 proc. i 45 proc., a także osłabienie w 2015 r. kursu ukraińskiej hrywny wobec USD o 32 proc., co zmniejszyło przychody wyrażane w USD.

• Kwota zapłaconych opłat koncesyjnych obniżyła się z 48,6 mln USD w 2014 r. do 37,7 mln USD w 2015 r., w przeważającej mierze za sprawą niższych cen surowców. Zostało to jednak częściowo skompensowane przez utrzymujące się przez cały rok skutki podwyżki stawek royalty na Ukrainie, wprowadzonej po raz pierwszy w sierpniu 2014 r. Łączna kwota royalty na Ukrainie wyniosła 34,7 mln USD (wobec 42,7 mln USD w 2014 r.), jednak średnia efektywna stawka wzrosła z 35,8 proc. do 56,0 proc.

• Nakłady inwestycyjne dokonane przez Serinus w 2015 r. wyniosły 18,8 mln USD, z czego kwoty 5,6 mln USD, 8,4 mln USD oraz 4,8 mln USD były wydatkowane odpowiednio na Ukrainie, w Tunezji i Rumunii. Nakłady w skali roku nieznacznie przekroczyły 17 mln USD z wcześniejszych planów Spółki na 2015 r. ze względu na prace rekonstrukcyjne w odwiertach WIN-12bis i CS-7bis w IV kwartale w celu, odpowiednio, oczyszczenia rur wydobywczych i wymiany pomp wgłębnych, a także ze względu na inne prace naprawcze i związane z bieżącą eksploatacją.

• Z powodu dalszego spadku cen ropy Serinus ujął na 31 grudnia 2015 r. odpis z tytułu utraty wartości aktywów w Tunezji w kwocie 8,8 mln USD, a w całym 2015 r. ujęto łącznie 51,4 mln USD odpisu z tego tytułu. Nie wpływa to na wartość bieżącą tych aktywów, a Spółka ma nadzieję na inwestycje i rozwój w Tunezji, gdy ceny surowców ponownie wzrosną. Zmiana klasyfikacji aktywów ukraińskich na "przeznaczone do sprzedaży” wymagała dokonania odpisu w kwocie 3,3 mln USD.

• W dniu 20 lutego 2015 r. Spółka poinformowała o zawarciu umowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju ("EBOR”) na nowy kredyt w kwocie 11,28 mln USD (10 mln EUR). Środki zostały wykorzystanie na sfinansowanie realizowanego wówczas w Rumunii programu inwestycji, który obejmował dwa odwierty poszukiwawcze oraz badanie sejsmiczne 3D i zaowocował odkryciami gazu w odwiertach Moftinu-1001 oraz Moftinu-1002bis. Informacje o tym ukazały się odpowiednio 2 kwietnia i 20 kwietnia 2015 r. Po sprzedaży aktywów ukraińskich w lutym 2016 r. kredyt ten oraz wszystkie należne odsetki zostały spłacone w całości.

• Na 31 grudnia 2015 r. kowenant "zadłużenie finansowe do EBITDA” dla Tunezji w ramach kredytu z EBOR nie był dotrzymany przez Spółkę. W następstwie EBOR odstąpił od wymogu spełnienia tego wskaźnika za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. Spłaty będą dokonywane zgodnie z pierwotnym haromonogramem, a bank nie będzie sięgał po ustanowione zabezpieczenia. Jednak ze względu na niedopełnienie wskaźnika na dzień 31 grudnia 2015 r., Serinus dokonał reklasyfikacji długoterminowego zadłużenia z tytułu kredytu na zobowiązanie krótkoterminowe w sprawozdaniu finansowym, zgodnie z wymogami standardów rachunkowości.

DZIAŁANIA OPERACYJNE - PODSUMOWANIE

• Produkcja w Tunezji wyniosła średnio 1.348 boe/d (78 proc. stanowi ropa), nieznacznie powyżej 1.315 boe/d odnotowanych w 2014 roku. Wzrost wygenerowały zlokalizowane na obszarze Sabrii w Tunezji odwierty Winstar-13 ("WIN-13”) oraz całoroczna produkcja odwiertu Winstar-12bis ("WIN-12bis”). Te przyrosty w większości skompensowało wyłączenie pola Sabria w okresie od końca lutego do końca lipca z powodu lokalnych protestów w tym regionie. Protesty skierowane były przeciwko stagnacji, brakowi inwestycji i nowych miejsc pracy w tym regionie i nie były wymierzone konkretnie w Spółkę, obejmując swym zasięgiem szereg sąsiadujących pól zarządzanych przez inne firmy. Również sprzedaż gazu z Chouech Es Saidabyła była ograniczona w czerwcu ze względu na utrudnienia w działalności operacyjnej STEG (krajowy system przetwarzania i przesyłu gazu) związane z wysokimi temperaturami powietrza.

• Odwiert WIN-12bis rozpoczął produkcję w dniu 10 grudnia 2014 r., początkowo uzyskując 635 boe/d (286 boe/d dla SEN WI). Po oczyszczeniu i ustabilizowaniu odwiertu jego dzienne wydobycie wynosiło ponad 1.000 boe/d (450 boe/d dla SEN WI). W trakcie ub. roku odwiert miał przestoje w związku z zarastaniem rur, co wymagało przeprowadzania oczyszczania i wznawiania produkcji. Przyczyna zarastania została rozpoznana, a środki zaradcze są opracowywane i wdrażane. Mimo tych przestojów i wyłączenia z powodu wyżej wspomnianych protestów na obszarze Sabrii, średnia produkcja odwiertu WIN-12bis w roku kalendarzowym 2015 wyniosła 744 boe/d (335 boe/d dla SEN WI).

• Odwiert WIN-13 osiągnął docelową głębokość końcową 3.781 m w dniu 11 marca 2015 r. Po uzbrojeniu odwiert został uruchomiony w kwietniu 2015 r. W ostatnim kwartale 2015 r. jego średnia produkcja wynosiła 240 boe/d (108 boe/d dla SEN WI).

• Produkcja na Ukrainie w 2015 r. wyniosła średnio 2.757 boe/d lub 16,5 MMcfe/d (obie wartości dla SEN WI) i była o 29 proc. niższa w porównaniu do 2014 r. Polityka wprowadzona przez władze w listopadzie 2014 r., rezerwująca dużą część przemysłowego rynku gazu dla państwowej spółki energetycznej, ograniczyła produkcję oraz sprzedaż. Przepisy zostały zniesione pod koniec marca, jednak proces odbudowy rynku przebiegał powoli i skutki tych regulacji były odczuwalne jeszcze przez kilka miesięcy. W dalszej części roku doszło do wystąpienia normalnych spadków produkcji, wynikających z ograniczenia prac wiertniczych, co podyktowane było niższymi cenami surowca i wysokimi stawkami royalty, wprowadzonymi w sierpniu 2014 r.

• W Rumunii dwa odwierty poszukiwawcze - Moftinu-1001 i Moftinu-1002bis - które wykonano pod koniec 2014 r., zostały uzbrojone i przetestowane w okresie marzec-kwiecień 2015 r. W Moftinu-1001 przetestowano trzy strefy zawierające warstwę gazu potencjalnie nadającego się do wydobycia o łącznej miąższości 17 metrów. Temu odkryciu niezależny ewaluator rezerw Spółki przypisał 12,6 Bcf nie obarczonych ryzykiem zasobów warunkowych (10,7 Bcf obarczonych ryzykiem, przy 85 proc. szans na zagospodarowanie). W odwiercie Moftinu-1002bis przetestowano cztery piaskowce z epoki miocenu dolnego i natrafiono na ruchome węglowodory. Formacja miała ograniczone własności zbiornikowe (typu tight) i uległa uszkodzeniu w trakcie prac wiertniczych, tak więc komercyjna eksploatacja będzie zależała od dobrania dla przyszłych odwiertów odpowiedniej techniki wiercenia i uzbrojenia.

DALSZE DZIAŁANIA

Średnia produkcja przypadająca na udziały operacyjne w Tunezji od początku roku 2016 do końca lutego wyniosła ok. 1.140 boe/d (926 bbl/d ropy, 1,3 MMcf/d gazu). Średnia dzienna produkcja na Ukrainie do czasu zamknięcia transakcji sprzedaży na rzecz Resano wynosiła 15,6 MMcf/d oraz 67 bbl/d (obie wartości dla 70 proc. SEN WI).

W związku z aktualnie utrzymującymi się na rynku niskimi cenami surowca Spółka będzie koncentrować się na obniżaniu wszelkich możliwych kosztów, jednocześnie utrzymując dotychczasowy poziom produkcji w Tunezji. Budżet na 2016 rok będzie weryfikowany na bieżąco w przypadku istotnych zmian cen ropy Brent.

W Rumunii Serinus skupi się na zagospodarowywaniu odkrycia z Moftinu-1001. Kierownictwo obecnie dopracowuje program wierceń eksploatacyjnych i zakończyło wstępne projektowanie niezbędnej infrastruktury naziemnej. Ze względu na wymóg ogłoszenia przedłużenia Etapu 3 koncesji Satu Mare w dzienniku urzędowym oraz uzyskania rozmaitych pozwoleń oraz zgód, wiercenia i prace konstrukcyjne mogłyby się rozpocząć w połowie 2016 r. Spółka rozważa pozyskanie partnera do joint venture, który współfinansowałby projekt Moftinu.

ZMIANA W RADZIE DYREKTORÓW

Na swoim posiedzeniu w dniu 16 marca 2016 r. Rada Dyrektorów Serinus ("Rada”) przyjęła rezygnację pana Vanji Barosa ze skutkiem natychmiastowym oraz, również ze skutkiem natychmiastowym, powołała pana Łukasza Rędziniaka na stanowisko Dyrektora niewykonawczego w Radzie. Pan Rędziniak to adwokat z ponad 20-letnim doświadczeniem w praktyce prywatnej i służbie publicznej. Ponadto sprawuje funkcję Członka Zarządu i General Counsel w Kulczyk Investments S.A. – największego akcjonariusza Spółki.

Spółka wraz z Radą składają podziękowania panu Barosowi za jego pracę w ciągu ostatniego roku.

DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

Pełne teksty "Sprawozdania kierownictwa z działalności” (ang. Management Discussion and Analysis "MD&A”) oraz "Sprawozdania finansowego” zostały zaraportowane w języku angielskim na stronie www.sedar.com,zaś w języku polskim i angielskim zaraportowane z wykorzystaniem systemu ESPI i będą także dostępne na stronie www.serinusenergy.com.

UWAGA

Określenie BOE może być mylące, szczególnie jeżeli występuje samodzielnie. Współczynnik konwersji BOE, gdzie 6 Mcf:1 bbl wynika z metody zakładającej równoważność energetyczną w odniesieniu do danych pomiarów uzyskanych na końcówce palnika, co nie odnosi się do wartości występujących na głowicy.

Wyniki testów mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych długoterminowych wyników produkcji

i ostatecznych uzysków. Dane z testów zawarte w niniejszym dokumencie uważa się za wstępne, dopóki nie zostaną wykonane ostateczne analizy ciśnienia przepływu.

Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim przekazywanej do publicznej wiadomości przez Spółkę na terytorium państwa jej siedziby poprzez system SEDAR, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki SERINUS ENERGY INC. pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne jest na stronie internetowej www.serinusenergy.com

Załącznik:

Serinus-podsumowanie wyników finansowych za rok 2015 - tabela

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-03-17Jakub KorczakWiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-WschodniejJakub Korczak

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »