Reklama

SERINUS (SEN): Informacja na temat wyników finansowych i operacyjnych za rok 2016 - raport 14

Raport bieżący nr 14/2017

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Działając na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. ("Serinus”, "SEN” lub "Spółka”) informuje, że w Kanadzie za pomocą systemu SEDAR przedstawiane są wyniki finansowe oraz operacyjne za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.

PODSUMOWANIE 2016 ROKU

• Uzyskana przez Serinus w 2016 roku średnia produkcja (dla SEN WI) w Tunezji wyniosła 1.124 boe/d, co stanowi spadek w stosunku do 1.348 boe/d uzyskanych w 2015 r. Niższa produkcja w 2016 roku wynikała z naturalnych spadków oraz różnorodnych kwestii technicznych, w tym niedrożności odwiertu WIN-12bis i awarii pompy ESP, co spowodowało konieczność przeprowadzenia pozaplanowych prac rekonstrukcyjnych na odwiertach CS-1, CS-9 i CS-3.

Reklama

• Wartość retroaktywna netto (ang. netback) dla Tunezji w 2016 r. wyniosła 11,41 USD/boe wobec 20,86 USD/boe odnotowanych w 2015 r. Niższa wartość netback wynika z utrzymujących się przez większość roku niższych cen surowców, co częściowo skompensował spadek kosztów produkcji.

• Przepływy środków z działalności operacyjnej były ujemne i wyniosły 1,6 mln USD wg stanu na 31 grudnia 2016 r. (2015 r.: dodatnie przepływy w kwocie 16,8 mln USD). Przepływy środków z działalności operacyjnej w Tunezji wyniosły 4,4 mln USD, strata z działalności obszaru korporacyjnego dla działalności kontynuowanej wyniosła 9,0 mln USD, a kompensowały ją przepływy środków z działalności operacyjnej na Ukrainie w kwocie 3,0 mln USD. Sprzedaż aktywów ukraińskich w lutym 2016 r., niższa produkcja i ceny surowców przyczyniły się do spadku środków z działalności operacyjnej w roku 2016. Zasadniczo przyczyniły się do tego wspomniane powyżej - obniżona produkcja i wartość retroaktywna netto.

• Odnotowana strata netto z działalności kontynuowanej za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. wyniosła 27,5 mln USD (0,35 USD na akcję), w porównaniu do straty netto z działalności kontynuowanej w wysokości 52,2 mln USD z 2015 r. Strata ta obejmowała odpis z tytułu utraty wartości aktywów w kwocie 16,8 mln USD (2015 r.: 51,4 mln USD) wynikający z ujemnego rezultatu weryfikacji technicznej rezerw oraz ze spadków cen ropy i gazu.

• W okresie po zakończeniu roku Spółka złożyła skrócony prospekt datowany na dzień 21 lutego 2017 r., w związku z wprowadzaną na rynek ofertą ("Oferta”) 72 mln akcji zwykłych w cenie 0,35 CAD każda, dającą łączne wpływy brutto w wysokości 25,2 mln CAD (netto 24,3 mln CAD po ujęciu prowizji agencyjnych w kwocie 0,9 mln CAD). Oferta została sfinalizowana 24 lutego 2017 r., a wpływy netto z niej zostaną wykorzystane przez Spółkę w celu sfinansowania projektu rozbudowy stacji gazowej na polu Moftinu oraz prac przygotowawczych do programu wierceń w 2018 r. na terenie Koncesji Satu Mare w Rumunii, usprawnienia produkcji na terenie bloku Sabria w Tunezji oraz na ogólne potrzeby Spółki.

• W I kwartale 2016 r. Serinus poinformował o zamknięciu transakcji sprzedaży swojego 70% udziału w aktywach ukraińskich na rzecz firmy Resano Trading Ltd. za łączną kwotę 33.2 mln USD w środkach pieniężnych, w czym zawarta jest całość korekty kapitału obrotowego i rozliczenia wewnątrzgrupowe. Ze środków netto ze sprzedaży Spółka spłaciła łącznie 19,2 mln USD długu i naliczonych odsetek ze swego zadłużenia wobec Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju ("EBOR”), wynikającego z kredytów dla Rumunii i Tunezji. Pozostałe środki ze sprzedaży będą wykorzystane na ogólnokorporacyjne cele oraz dalsze zagospodarowanie odkrycia gazu w rejonie Moftinu w Rumunii. Wyniki z działalności operacyjnej na Ukrainie są ujęte w skonsolidowanych wynikach spółki Serinus do dnia zamknięcia sprzedaży i prezentowane jako działalność zaniechana w sprawozdaniu.

• Na 31 grudnia 2016 r. pozostałe do spłaty zadłużenie w EBOR wynosiło 27,1 mln USD, co odzwierciedla spłaty dokonane w wyniku sprzedaży aktywów Ukraińskich, marcową i wrześniową spłatę w ramach obowiązującego harmonogramu i spłatę w maju 2016 r. związaną z zapisem umowy o odprowadzaniu nadwyżki środków pieniężnych.

PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ OGÓLNYCH I FINANSOWYCH

• Przychody, po odliczeniu opłat koncesyjnych (ang. royalties) uzyskane w Tunezji za rok kończący się 31 grudnia 2016 r. spadły i wyniosły 14,0 mln USD w porównaniu do 23,0 mln USD odnotowanych w 2015 r., co wynika z obniżonych cen surowców i niższej produkcji.

• Przychody za okres trzech miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r., po odliczeniu opłat koncesyjnych, obniżyły się do kwoty 3,7 mln USD, wobec 4,2 mln USD odnotowanych w porównywalnym okresie roku 2015, ze względu na niższe wydobycie, co częściowo zostało skompensowane przez wzrost cen surowców.

• Łączna wartość zapłaconych royalties spadła z 3,0 mln USD w 2015 r. do 2,0 mln USD w roku 2016. W większości spadek ten jest następstwem obniżonych cen surowców i niższej produkcji.

• Serinus dokonał w roku 2016 nakładów inwestycyjnych w kwocie 3,6 mln USD, z czego kwoty 1,9 mln USD I 1,7 mln USD były przeznaczone, odpowiednio, na nakłady w Tunezji i Rumunii.

• Ze względu na utrzymujący się spadek cen ropy oraz weryfikację techniczną rezerw, Serinus ujął na 31 grudnia 2016 r. odpis z tytułu utraty wartości aktywów w kwocie 16,8 mln USD dotyczący jego tunezyjskich aktywów. W roku 2015 odpis wyniósł 51,4 mln USD.

• W roku 2016 spłacono 7,6 mln USD, w tym odsetki, z Kredytu Głównego EBOR, wykorzystując środki ze sprzedaży aktywów na Ukrainie. W marcu i wrześniu 2016 r. zostały spłacone zgodnie z harmonogramem raty półroczne w kwocie 1,7 mln USD każda, a w maju 2016 r. zapłacono 3,4 mln USD w ramach mechanizmu odprowadzania nadwyżki środków pieniężnych. Na 31 grudnia 2016 r. pozostałe do spłaty zadłużenie w ramach Kredytu Głównego wynosiło 7,1 mln USD.

• Na 31 grudnia 2016 r. Spółka nie dopełniła kowenantu zadłużenie finansowe do EBITDA na poziomie skonsolidowanym dotyczącego kredytu z EBOR. Po zakończeniu roku EBOR formalnie odstąpił od wymogu utrzymania tego wskaźnika dla roku zakończonego 31 grudnia 2016 r. Kredyt spłacany będzie zgodnie z pierwotnym harmonogramem, a bank nie będzie sięgał do ustanowionych zabezpieczeń. Jednak ze względu na niedopełnienie wskaźnika na dzień 31 grudnia 2016 r., Serinus dokonał reklasyfikacji długoterminowego zadłużenia z tytułu kredytu na zobowiązanie krótkoterminowe w sprawozdaniu finansowym, zgodnie z wymogami standardów rachunkowości.

Podsumowanie wyników finansowych za rok 2016 przedstawiono w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

DZIAŁANIA OPERACYJNE - PODSUMOWANIE

• W trakcie 2016 r. produkcja w Tunezji wyniosła średnio 1.124 boe/d, co stanowi spadek o 17% w stosunku do 1,348 boe/d uzyskanych w 2015 r. Niższa produkcja w 2016 r. wynikała z naturalnych spadków oraz różnorodnych kwestii technicznych, w tym niedrożności odwiertu WIN-12bis i awarii pompy ESP, co skutkowało koniecznością przeprowadzenia pozaplanowych prac rekonstrukcyjnych na odwiertach CS-1, CS-9 i CS-3.

• Wielkość produkcji za IV kwartał 2016 r. zmalała o 11%, do 1.131 boe dziennie, wobec 1.277 boe/d w porównywalnym okresie roku 2015. Niższa produkcja wynika z naturalnych spadków i mniejszego wydobycia na Chouech Es Saida, ponieważ odwierty CS-3 oraz CS-1 zatrzymano w połowie grudnia. Te dwa odwierty w I kw. 2017 r. pozostawały nieczynne w oczekiwaniu na wymianę pompy i prace rekonstrukcyne. Przewiduje się, że odwiert CS-3 wznowi pracę w II kwartale 2017 r., biorąc pod uwagę decyzję o zamknięciu pola Chouech Es Saida ogłoszoną 28 lutego 2017 r. Spadek wydobycia na polu Chouech Es Saida skompensowała wyższa produkcja z pola Sabria, związana z odnotowanym wzrostem produkcji odwiertu WIN12-bis w stosunku do 2015 r., kiedy to niedrożność rur we wrześniu i październiku wpłynęła na poziom produkcji w październiku 2015 r.

• W roku 2016 działalność inwestycyjna była prowadzona na niewielką skalę, ponieważ niskie ceny surowców ograniczały możliwość nakładów kapitałowych w Tunezji. W Rumunii Narodowa Agencja Zasobów Mineralnych (National Agency for Mineral Resources, "NAMR”), będąca rumuńskim regulatorem, ostatecznie zatwierdziła Aneks przedłużenia o Etap 3 dla koncesji Satu Mare ("Satu Mare”), zlokalizowanej w północno-zachodniej Rumunii. Przedłużenie obowiązuje przez okres trzech lat i wygasa 28 października 2019 roku.

DALSZE DZIAŁANIA

Spółka Serinus będzie koncentrowała się na rozwoju projektu rozbudowy stacji gazowej na polu Moftinu w Rumunii, co obejmować będzie budowę infrastruktury naziemnej. Jest to projekt o krótkim horyzoncie czasowym i oczekuje się , że produkcja z odwiertów gazowych Moftinu-1001 i Moftinu-1000 rozpocznie się na początku 2018 r. Spółka uzyskała wszystkie niezbędne zgody i wkrótce ruszy z budową stacji gazowej o przepustowości operacyjnej na poziomie 15 MMcf/d. Prace nad projektem będą trwały w 2017 roku, pierwszy przepływ gazu jest oczekiwany I kw. 2018 r . Spółka prowadzi również prace nad programem wierceń, który stanowiłby realizację zobowiązań do wykonania prac w ramach uzyskanego przedłużenia.

Średnia produkcja w Tunezji przypadająca na udziały operacyjne za okres od początku bieżącego roku do końca lutego wyniosła około 727 boe/d (556 bbl/d ropy, 1,030 MMcf/d gazu).

Produkcja Spółki została w znaczący sposób uszczuplona w I kwartale 2017 r. w wyniku zamknięcia pola Chouech Es Saida w Tunezji, które, jak się przewiduje, pozostanie nieczynne przez cały I kwartał. Zakładając utrzymywanie się takiej sytuacji można spodziewać się około 650 boe/d produkcji za I kwartał 2017 r. Wydobycie za 2017 rok zależy od pozytywnego rozstrzygnięcia kwestii strajku okupacyjnego na polu Chouech Es Saida oraz związanych z nim kwestii bezpieczeństwa i ochrony, jak również terminarza wyżej wspomnianego programu inwestycji na Sabrii.

POWOŁANIE CZŁONKA KIEROWNICTWA

Spółka z przyjemnością zawiadamia, że pan Calvin Brackman został powołany na stanowisko Wiceprezesa ds. Relacji Zewnętrznych i Strategii. Pan Brackman ma szerokie doświadczenie w zakresie relacji zewnętrznych I planowania strategicznego, które obejmuje pełnienie funkcji Dyrektora ds. kontaktów z administracją państwową w PetroKazakhstan Inc. w latach 2003-2005. W okresie minionych 10 lat p. Brackman pracował jako konsultant i doradca w licznych międzynarodowych spółek naftowych. Pan Brackman od grudnia 2016 r. był Dyrektorem ds. Relacji Zewnętrznych w spółce Serinus.

DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

Pełne teksty "Sprawozdania kierownictwa z działalności” oraz "Sprawozdania finansowego” zostały zaraportowane w języku angielskim na stronie www.sedar.com, zaś w języku polskim i angielskim zaraportowane z wykorzystaniem systemu ESPI i będą także dostępne na stronie www.serinusenergy.com.

UWAGA

Określenie BOE może być mylące, szczególnie jeżeli występuje samodzielnie. Współczynnik konwersji boe, gdzie 6 tysięcy stóp sześciennych "Mcf” gazu odpowiada ekwiwalentowi jednej baryłki ropy naftowej, wynika z metody zakładającej równoważność energetyczną w odniesieniu do danych pomiarów uzyskanych na końcówce palnika, co nie odnosi się do wartości występujących na głowicy.

Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim przekazywanej do publicznej wiadomości przez Spółkę na terytorium państwa jej siedziby poprzez system SEDAR, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki SERINUS ENERGY INC. pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne jest na stronie internetowej www.serinusenergy.com

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-17Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »