Reklama

INTERBUD (ITB): Informacja nt. zawiadomień dotyczących zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów - raport 25

Raport bieżący nr 25/2017

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 24 lipca 2017 r. otrzymał łącznie trzy zawiadomienia od odpowiednio Witolda Matacza, Sylwestra Bogackiego oraz Tomasza Grodzkiego, których treść Spółka przekazuje poniżej.

Treść zawiadomienia otrzymanego od Witolda Matacza:

"Ja, niżej podpisany Witold Matacz, niniejszym, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1639, z późniejszymi zmianami - dalej "Ustawa"), niniejszym zawiadamiam, że:

Reklama

1) W dniu 21 lipca 2017 r. zszedłem poniżej progu 50% ogólnej liczby głosów w spółce pod firmą: "INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: "Spółka”), w związku ze sprzedażą w tym dniu przeze mnie 575.367 (słownie: pięciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy trzystu sześćdziesięciu siedmiu) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 8,2% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.150.734 (słownie: miliona stu pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu czterech) głosów stanowiących 9,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w wykonaniu zawartej w dniu 21 lipca 2017 r. "umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego oraz przyjmowania i przekazywania zleceń” zawartej pomiędzy mną jako zleceniodawcą oraz Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej jako: "DM BOŚ”) jako przyjmującym zlecenie na podstawie której złożyłem w dniu 21 lipca 2017 r. zlecenia sprzedaży 575.367 (słownie: pięciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy trzystu sześćdziesięciu siedmiu) akcji Spółki, tj.:

a. 287.683 (słownie: dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu trzech) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C Spółki, o numerach od 3.286.552 do 3.574.234, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

b. 287.684 (słownie: dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu czterech) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C Spółki, o numerach od 2.998.868 do 3.286.551, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

2) przed zawarciem transakcji, o której mowa w pkt 1) powyżej posiadałem 3.278.639 (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 46,73% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 6.396.872 (słownie: sześciu milionów trzystu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu dwóch) głosów stanowiących 55,48% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym:

a. 3.118.233 (słownie: trzy miliony sto osiemnaście tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 44,44% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 6.236.466 (słownie: sześciu milionów dwustu trzydziestu sześciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu sześciu) głosów stanowiących 54,09% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki – były akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu,

b. 160.406 (sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta sześć) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 2,29% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 160.406 (stu sześćdziesięciu tysięcy czterystu sześciu) głosów stanowiących 1,39% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki – były akcjami na okaziciela,

3) obecnie posiadam 2.703.272 (słownie: dwa miliony siedemset trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwie) akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 38,53% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 5.246.138 (słownie: pięciu milionów dwustu czterdziestu sześciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) głosów stanowiących 45,50% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym:

a. 2.542.866 (dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 36,24% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 5.085.732 (słownie: pięciu milionów osiemdziesięciu pięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu dwóch) głosów stanowiących 44,11% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki – są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu

b. 160.406 (sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta sześć) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 2,29% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 160.406 (stu sześćdziesięciu tysięcy czterystu sześciu) głosów stanowiących 1,39% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki – są akcjami na okaziciela,

4) nie ma podmiotów zależnych ode mnie posiadających akcje Spółki,

5) nie jestem stroną umów, których przedmiotem jest lub może być przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy),

6) obecnie nie posiadam żadnych głosów obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy,

7) obecnie nie posiadam żadnych głosów obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy,

8) obecnie jestem uprawniony do 5.246.138 (słownie: pięciu milionów dwustu czterdziestu sześciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) głosów stanowiących 45,50% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

Treść zawiadomienia otrzymanego od Sylwestra Bogackiego:

"Ja, niżej podpisany Sylwester Bogacki, niniejszym na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1639, z późniejszymi zmianami - dalej "Ustawa"), niniejszym zawiadamiam, że:

1) Działając na podstawie porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej, tj. na podstawie porozumienia o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, będącego ustnym porozumieniem zawartym pomiędzy Sylwestrem Bogackim oraz Tomaszem Grodzkim (PESEL: 69120902151) (dalej również jako: "Strony Porozumienia”), w dniu 21 lipca 2017 r., Strony Porozumienia przekroczyły łącznie 15% ogólnej liczby głosów w spółce pod firmą: "INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: "Spółka”), w związku z objęciem w posiadanie przez Strony Porozumienia – zgodnie z art. 339 kodeksu spółek handlowych – w tym dniu odcinków zbiorowych obejmujących łącznie 575.367 (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 8,2% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.150.734 (słownie: miliona stu pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu czterech) głosów stanowiących 9,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w wykonaniu:

a. "umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego oraz przyjmowania i przekazywania zleceń” zawartej w dniu 21 lipca 2017 r. pomiędzy Sylwestrem Bogackim jako zleceniodawcą oraz Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska (dalej jako: "DM BOŚ”) jako przyjmującym zlecenie na podstawie której Sylwester Bogacki złożył w dniu 21 lipca 2017 r. zlecenie kupna 287.684 (słownie: dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu czterech) akcji Spółki, tj.:

i. 287.684 (słownie: dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu czterech) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C Spółki, o numerach od 2.998.868 do 3.286.551, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

oraz

b. "umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego oraz przyjmowania i przekazywania zleceń” zawartej w dniu 21 lipca 2017 r. pomiędzy Tomaszem Grodzkim jako zleceniodawcą oraz DM BOŚ jako przyjmującym zlecenie na podstawie której Tomasz Grodzki złożył w dniu 21 lipca 2017 r. zlecenie kupna 287.683 (słownie: dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu trzech) akcji Spółki, tj.:

i. 287.683 (słownie: dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu trzech) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C Spółki, o numerach od 3.286.552 do 3.574.234, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

2) przed zawarciem transakcji, o której mowa w pkt 1) powyżej:

a. Sylwester Bogacki posiadał 287.683 (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 4,1% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 575.366 (słownie: pięciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy trzystu sześćdziesięciu sześciu) głosów stanowiących 4,99% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

b. Tomasz Grodzki posiadał 287.684 (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery) akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 4,1% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 575.368 (słownie: pięciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy trzystu sześćdziesięciu ośmiu) głosów stanowiących 4,99% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

3) obecnie Sylwester Bogacki posiada 575.367 (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 8,2% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.150.734 (słownie: miliona stu pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu czterech) głosów stanowiących 9,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

4) obecnie Tomasz Grodzki posiada 575.367 (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 8,2% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.150.734 (słownie: miliona stu pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu czterech) głosów stanowiących 9,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

5) nie ma podmiotów zależnych od Sylwestra Bogackiego lub Tomasza Grodzkiego posiadających akcje Spółki,

6) ani Sylwester Bogacki ani Tomasz Grodzki nie jest stroną umów, których przedmiotem jest lub może być przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy),

7) obecnie ani Sylwester Bogacki, ani Tomasz Grodzki nie posiada żadnych głosów obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy,

8) obecnie ani Sylwester Bogacki, ani Tomasz Grodzki nie posiada żadnych głosów obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy,

9) obecnie Sylwester Bogacki jest uprawniony do 1.150.734 (słownie: miliona stu pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu czterech) głosów stanowiących 9,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

10) obecnie Tomasz Grodzki jest uprawniony do 1.150.734 (słownie: miliona stu pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu czterech) głosów stanowiących 9,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Niezależnie od powyższego zawiadamiam, że porozumienie, o którym mowa w pkt 1) powyżej jest porozumieniem, które nie wyklucza dalszego nabywania akcji Spółki oraz obejmuje zgodne głosowanie na walnym zgromadzeniu Spółki.”

Treść zawiadomienia otrzymanego od Tomasza Grodzkiego:

"Ja, niżej podpisany Tomasz Grodzki, niniejszym na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1639, z późniejszymi zmianami - dalej "Ustawa"), niniejszym zawiadamiam, że:

1) Działając na podstawie porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej, tj. na podstawie porozumienia o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, będącego ustnym porozumieniem zawartym pomiędzy Tomaszem Grodzkim oraz Sylwestrem Bogackim (PESEL: 74082202911) (dalej również jako: "Strony Porozumienia”), w dniu 21 lipca 2017 r., Strony Porozumienia przekroczyły łącznie 15% ogólnej liczby głosów w spółce pod firmą: "INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: "Spółka”), w związku z objęciem w posiadanie przez Strony Porozumienia – zgodnie z art. 339 kodeksu spółek handlowych – w tym dniu odcinków zbiorowych obejmujących łącznie 575.367 (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 8,2% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.150.734 (słownie: miliona stu pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu czterech) głosów stanowiących 9,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w wykonaniu:

a. "umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego oraz przyjmowania i przekazywania zleceń” zawartej w dniu 21 lipca 2017 r. pomiędzy Tomaszem Grodzkim jako zleceniodawcą oraz Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska (dalej jako: "DM BOŚ”) jako przyjmującym zlecenie na podstawie której Tomasz Grodzki złożył w dniu 21 lipca 2017 r. zlecenie kupna 287.683 (słownie: dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu trzech) akcji Spółki, tj.:

i. 287.683 (słownie: dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu trzech) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C Spółki, o numerach od 3.286.552 do 3.574.234, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

oraz

b. "umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego oraz przyjmowania i przekazywania zleceń” zawartej w dniu 21 lipca 2017 r. pomiędzy Sylwestrem Bogackim jako zleceniodawcą oraz DM BOŚ jako przyjmującym zlecenie na podstawie której Sylwester Bogacki złożył w dniu 21 lipca 2017 r. zlecenie kupna 287.684 (słownie: dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu czterech) akcji Spółki, tj.:

i. 287.684 (słownie: dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu czterech) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C Spółki, o numerach od 2.998.868 do 3.286.551, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

2) przed zawarciem transakcji, o której mowa w pkt 1) powyżej:

a. Tomasz Grodzki posiadał 287.684 (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery) akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 4,1% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 575.368 (słownie: pięciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy trzystu sześćdziesięciu ośmiu) głosów stanowiących 4,99% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

b. Sylwester Bogacki posiadał 287.683 (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 4,1% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 575.366 (słownie: pięciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy trzystu sześćdziesięciu sześciu) głosów stanowiących 4,99% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

3) obecnie Tomasz Grodzki posiada 575.367 (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 8,2% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.150.734 (słownie: miliona stu pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu czterech) głosów stanowiących 9,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

4) obecnie Sylwester Bogacki posiada 575.367 (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 8,2% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.150.734 (słownie: miliona stu pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu czterech) głosów stanowiących 9,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

5) nie ma podmiotów zależnych od Tomasza Grodzkiego lub Sylwestra Bogackiego posiadających akcje Spółki,

6) ani Tomasz Grodzki, ani Sylwester Bogacki nie jest stroną umów, których przedmiotem jest lub może być przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy),

7) obecnie ani Tomasz Grodzki, ani Sylwester Bogacki nie posiada żadnych głosów obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy,

8) obecnie ani Tomasz Grodzki, ani Sylwester Bogacki nie posiada żadnych głosów obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy,

9) obecnie Tomasz Grodzki jest uprawniony do 1.150.734 (słownie: miliona stu pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu czterech) głosów stanowiących 9,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

10) obecnie Sylwester Bogacki jest uprawniony do 1.150.734 (słownie: miliona stu pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu czterech) głosów stanowiących 9,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Niezależnie od powyższego zawiadamiam, że porozumienie, o którym mowa w pkt 1) powyżej jest porozumieniem, które nie wyklucza dalszego nabywania akcji Spółki oraz obejmuje zgodne głosowanie na walnym zgromadzeniu Spółki.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-24Tomasz GrodzkiPrezes ZarząduTomasz Grodzki
2017-07-24Sylwester BogackiCzłonek ZarząduSylwester Bogacki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »