ALCHEMIA (ALC): Informacja nt. zawiadomień przekazanych w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Alchemia S.A. - raport 22

Raport bieżący nr 22/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Alchemia S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 18 marca 2019 r. do Spółki wpłynęły datowane na ten sam dzień zawiadomienia od odpowiednio Boryszew S.A., Impexmetal S.A., oraz od Pana Romana Krzysztofa Karkosika sporządzone zgodnie z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) ("Ustawa o Ofercie”) dotyczące zmiany dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Poniżej Spółka przekazuje treść otrzymanych zawiadomień.

Reklama

Treść zawiadomienia otrzymanego od Boryszew S.A.:

"Na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) ("Ustawa o Ofercie”) Boryszew S.A. z siedzibą

w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063824, NIP 8370000634, REGON 750010992 ("Boryszew”) zawiadamia, iż otrzymała informację od spółki zależnej Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003679, NIP 5250003551, REGON 011135378 ("Impexmetal”) o nabyciu w dniu 13 marca 2019 roku w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3.190.000 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji Alchemia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003096 ("Alchemia”). W wyniku tej transakcji zmienił się bezpośredni i pośredni udział Boryszew w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia o więcej niż 1% oraz pośrednio przekroczony został przez Boryszew próg 50% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, w wyniku czego Boryszew (wraz ze spółką zależną Impexmetal S.A. i Eastside-Bis Sp. z o.o. ) uzyskała nad Alchemia kontrolę, a w konsekwencji uzyskała możliwość sprawowania kontroli nad akcjami własnymi posiadanymi przez Alchemia. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 15 marca 2019 roku.

Przed rozliczeniem transakcji, o której mowa powyżej, Boryszew posiadała łącznie, bezpośrednio

i pośrednio poprzez spółki zależne Impexmetal S.A. i Eastside-Bis Sp. z o.o. 99.381.074 akcji Alchemia, stanowiących po zaokrągleniu 49,69% kapitału zakładowego i uprawniających do 99.381.074 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło po zaokrągleniu 49,69% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, w tym:

- Boryszew – 500.000 akcji Alchemia, uprawniających do 500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 0,25% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Impexmetal S.A. – 83.636.074 akcji Alchemia, uprawniających do 83.636.074 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 41,82% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Eastside-Bis Sp. z o.o. – 15.245.000 akcji Alchemia, uprawniających do 15.245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 7,62% kapitału zakładowego

i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.

Po rozliczeniu transakcji, o której mowa powyżej Boryszew posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne Impexmetal S.A., Alchemia S.A. i Eastside–Bis Sp. z o.o. 129.121.074 akcje Alchemia, stanowiących po zaokrągleniu 64,56% kapitału zakładowego i uprawniających do 129.121.074 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi po zaokrągleniu 64,56% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, w tym:

- Boryszew – 500.000 akcji Alchemia, uprawniających do 500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 0,25% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Impexmetal – 86.826.074 akcje Alchemia, uprawniających do 86.826.074 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi po zaokrągleniu 43,41% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Alchemia – 26.550.000 akcji własnych Alchemia, uprawniających do 26.550.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi, po zaokrągleniu, 13,28% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.

- Eastside–Bis Sp. z o.o. – 15.245.000 akcji Alchemia, uprawniających do 15.245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi po zaokrągleniu 7,62% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.

Ponadto Boryszew informuje, że:

- nie identyfikuje osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;

- nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Alchemia;

- nie występują instrumenty finansowe dotyczące akcji Alchemia, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 – 9 Ustawy o Ofercie”.

Treść zawiadomienia otrzymanego od Impexmetal S.A.:

"Na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) ("Ustawa o Ofercie”) Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003679, NIP 5250003551, REGON 011135378 ("Impexmetal”) zawiadamia, że w wyniku nabycia w dniu 13 marca 2019 roku w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3.190.000 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji Alchemia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003096 ("Alchemia”) zmienił się bezpośredni i pośredni udział Impexmetal w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia o więcej niż 1% oraz pośrednio przekroczony został przez Impexmetal próg 50% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, w wyniku czego Impexmetal (wraz ze spółką zależną Eastside-Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) uzyskała nad Alchemia kontrolę, a w konsekwencji uzyskała możliwość sprawowania kontroli nad akcjami własnymi posiadanymi przez Alchemia. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 15 marca 2019 roku.

Przed rozliczeniem transakcji, o której mowa powyżej Impexmetal posiadała łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółkę zależną Eastside-Bis Sp. z o.o. 98.881.074 akcji Alchemia, stanowiących po zaokrągleniu 49,44% kapitału zakładowego Alchemia i uprawniających do 98.881.074 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 49,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, w tym:

- Impexmetal – 83.636.074 akcji Alchemia, uprawniających do 83.636.074 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu 41,82% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Eastside-Bis Sp. z o.o. – 15.245.000 akcji Alchemia, uprawniających do 15.245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu 7,62% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.

Po rozliczeniu transakcji, o której mowa powyżej, Impexmetal posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne Eastside-Bis Sp. z o.o. i Alchemia 128.621.074 akcji Alchemia, stanowiących po zaokrągleniu 64,31% kapitału zakładowego Alchemia i uprawniających do 128.621.074 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 64,31% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, w tym:

- Impexmetal – 86.826.074 akcji Alchemia, uprawniających do 86.826.074 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 43,41% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Alchemia – 26.550.000 akcji własnych Alchemia, uprawniających do 26.550.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi, po zaokrągleniu, 13,28% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Eastside-Bis Sp. z o.o. – 15.245.000 akcji Alchemia, uprawniających do 15.245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 7,62% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.

Ponadto Impexmetal informuje, że:

- nie identyfikuje osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;

- nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Alchemia;

- nie występują instrumenty finansowe dotyczące akcji Alchemia, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 – 9 Ustawy o Ofercie”.

Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Romana Krzysztofa Karkosika:

"Zgodnie z artykułem 69a ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz 512 z późn. zm.) ("Ustawa o ofercie”) zawiadamiam, iż dnia 18 marca 2019 roku otrzymałem zawiadomienie od spółki zależnej Boryszew SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063824, NIP 8370000634, REGON 750010992 ("Boryszew”), która zawiadamia, iż otrzymała informację od spółki zależnej Impexmetal S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003679, NIP 5250003551, REGON 011135378 ("Impexmetal”) o nabyciu w dniu 13 marca 2019 roku w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3.190.000 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji Alchemia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003096 ("Alchemia”). W wyniku tej transakcji zmienił się bezpośredni i pośredni udział Boryszew w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia o więcej niż 1% oraz pośrednio przekroczony został przez Boryszew próg 50% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, w wyniku czego Boryszew (wraz ze swoją spółką zależną Impexmetal S.A. i Eastside-Bis Sp. z o.o.) uzyskała nad Alchemia kontrolę, a w konsekwencji uzyskała możliwość sprawowania kontroli nad akcjami własnymi posiadanymi przez Alchemia. Powyższa transakcja spowodowała również przekroczenie o więcej niż 1% mojego pośredniego udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia. Rozliczenie transakcji nastąpiło15 marca 2019 roku.

Dnia 12 marca 2019 roku, tj. przed dniem transakcji posiadałem bezpośrednio 39.260.000 sztuk akcji Alchemia SA, co stanowiło 19,63% udziału w kapitale zakładowym, oraz pośrednio poprzez spółki ode mnie zależne 125.931.074 sztuk akcji Alchemia SA, co stanowiło 62,9655% udziału w kapitale zakładowym.

Posiadane akcje dawały bezpośrednio 39.260.000 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 19,6300% ogólnej liczby głosów i pośrednio poprzez spółki ode mnie zależne 125.931.074 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 62,9655% ogólnej liczby głosów :

- Alchemia S.A.: 26.550.000 szt akcji, co stanowiło 13,2750% udziału w kapitale zakładowym, 26.550.000 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 13,2750% ogólnej liczby głosów

- Boryszew S.A.: 500.000 szt akcji, co stanowiło 0,2500% udziału w kapitale zakładowym, 500.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,2500% ogólnej liczby głosów

- Impexmetal S.A.: 83.636.074 szt akcji, co stanowiło 41,8180% udziału w kapitale zakładowym, 83.636.074 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 41,8180% ogólnej liczby głosów

- Eastside – Bis Sp.z o.o.: 15.245.000 szt akcji, co stanowiło 7,6225% udziału w kapitale zakładowym, 15.245.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 7,6225% ogólnej liczby głosów.

Na dzień 18 marca 2019 roku jestem posiadaczem bezpośrednio 39.260.000 sztuk akcji Alchemia SA, co stanowi 19,6300% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki ode mnie zależne 129.121.074 sztuk akcji Alchemia SA, co stanowi 64,5605% udziału w kapitale zakładowym.

Posiadane akcje dają bezpośrednio 39.260.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 19,6300% ogólnej liczby głosów i pośrednio poprzez spółki ode mnie zależne 129.121.074 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowi 64,5605% ogólnej liczby głosów :

- Alchemia S.A.: 26.550.000 szt akcji, co stanowi 13,2750% udziału w kapitale zakładowym, 26.550.000 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowi 13,2750% ogólnej liczby głosów

- Boryszew S.A.: 500.000 szt akcji, co stanowi 0,2500% udziału w kapitale zakładowym, 500.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,2500% ogólnej liczby głosów

- Impexmetal S.A.: 86.826.074 szt akcji, co stanowi 43,4130% udziału w kapitale zakładowym, 86.826.074 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowi 43,4130% ogólnej liczby głosów

- Eastside – Bis Sp.z o.o.: 15.245.000 szt akcji, co stanowi 7,6225% udziału w kapitale zakładowym, 15.245.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 7,6225% ogólnej liczby głosów.

Nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt.3 lit. c Ustawy o ofercie, jak również nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Alchemia S.A. jak również nie istnieją instrumenty finansowe dotyczące akcji Alchemia SA, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie”.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-18Karina Wściubiak - HankóPrezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »