Reklama

ALCHEMIA (ALC): Informacja nt. zawiadomień przekazanych w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Alchemia S.A. - raport 25

Raport bieżący nr 25/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Alchemia S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2019 r. do Spółki wpłynęły datowane na ten sam dzień zawiadomienia od odpowiednio: Boryszew S.A., Impexmetal S.A., oraz od Pana Romana Krzysztofa Karkosika i Pani Grażyny Wandy Karkosik sporządzone zgodnie z art. 69 w związku z art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) ("Ustawa o Ofercie”) dotyczące zmiany dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Poniżej Spółka przekazuje treść otrzymanych zawiadomień.

Reklama

Treść zawiadomienia otrzymanego od Boryszew S.A.:

"Na podstawie art. 69 w związku z art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) ("Ustawa o Ofercie”) Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie("Boryszew”) informuje, że w wyniku rejestracji w dniu 29 marca 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia 26.550.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003096 ("Alchemia”), zmienił się łączny (pośredni i bezpośredni) udział Boryszew w kapitale zakładowym Alchemia i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Przed rejestracją obniżenia kapitału zakładowego Alchemia, o której mowa powyżej, Boryszew posiadał łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne Impexmetal S.A., Alchemia S.A. i Eastside–Bis Sp. z o.o. 129.121.074 akcje Alchemia, stanowiących po zaokrągleniu 64,56% kapitału zakładowego i uprawniających do 129.121.074 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi po zaokrągleniu 64,56% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, w tym:

- Boryszew – 500.000 akcji Alchemia, uprawniających do 500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 0,25% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Impexmetal – 86.826.074 akcje Alchemia, uprawniających do 86.826.074 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi po zaokrągleniu 43,41% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

-Alchemia – 26.550.000 akcji własnych Alchemia, uprawniających do 26.550.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi, po zaokrągleniu, 13,28% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.

- Eastside–Bis Sp. z o.o. – 15.245.000 akcji Alchemia, uprawniających do 15.245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi po zaokrągleniu 7,62% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.

Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Alchemia, o której mowa powyżej, Boryszew posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne Impexmetal S.A. i Eastside-Bis Sp. z o.o. 102.571.074 (sto dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt cztery ) akcji Alchemia, stanowiących po zaokrągleniu 59,14% kapitału zakładowego i uprawniających do 102.571.074 (sto dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi po zaokrągleniu 59,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, w tym:

- Boryszew – 500.000 akcji Alchemia, uprawniających do 500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 0,29% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Impexmetal S.A. – 86.826.074 akcji Alchemia, uprawniających do 86.826.074 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 50,06% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Eastside-Bis Sp. z o.o. – 15.245.000 akcji Alchemia, uprawniających do 15.245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 8,79% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.

Ponadto Boryszew informuje, że:

- nie identyfikuje osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;

- nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Alchemia;

- nie występują instrumenty finansowe dotyczące akcji Alchemia, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 – 9 Ustawy o Ofercie”.

Treść zawiadomienia otrzymanego od Impexmetal S.A.:

"Na podstawie art. 69 w związku z art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) ("Ustawa o Ofercie”) Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003679, NIP 5250003551, REGON 011135378 ("Impexmetal”) informuje, że w wyniku rejestracji w dniu 29 marca 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia 26.550.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003096 ("Alchemia”), zmienił się łączny (pośredni i bezpośredni) udział Impexmetal w kapitale zakładowym Alchemia i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu o więcej niż 1% ogólnej liczby głosów oraz bezpośrednio przekroczony został przez Impexmetal próg 50% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia

Przed rejestracją obniżenia kapitału zakładowego Alchemia, o której mowa powyżej, Impexmetal posiadał łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne Eastside–Bis Sp. z o.o. i Alchemia S.A. 128.621.074 akcje Alchemia, stanowiących po zaokrągleniu 64,31% kapitału zakładowego Alchemia i uprawniających do 128.621.074 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 64,31% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, w tym:

- Impexmetal – 86.826.074 akcje Alchemia, uprawniających do 86.826.074 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi po zaokrągleniu 43,41% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Alchemia – 26.550.000 akcji własnych Alchemia, uprawniających do 26.550.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi, po zaokrągleniu, 13,28% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.

- Eastside–Bis Sp. z o.o. – 15.245.000 akcji Alchemia, uprawniających do 15.245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi po zaokrągleniu 7,62% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.

Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Alchemia, o której mowa powyżej, Impexmetal posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółkę zależną Eastside-Bis Sp. z o.o. 102.071.074 akcji Alchemia, stanowiących po zaokrągleniu 58,85% kapitału zakładowego Alchemia i uprawniających do 102.071.074 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu 58,85% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, w tym:

- Impexmetal – 86.826.074 akcje Alchemia, uprawniających do 86.826.074 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi po zaokrągleniu 50,06% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Eastside–Bis Sp. z o.o. – 15.245.000 akcji Alchemia, uprawniających do 15.245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi po zaokrągleniu 8,79% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.

Ponadto Impexmetal informuje, że:

- nie identyfikuje osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;

- nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Alchemia;

- nie występują instrumenty finansowe dotyczące akcji Alchemia, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 – 9 Ustawy o Ofercie”.

Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Romana Krzysztofa Karkosika:

"Zgodnie z artykułem 69 w związku z art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz 512 z późn. zm.) ("Ustawa o ofercie”) zawiadamiam, iż w wyniku rejestracji w dniu 29 marca 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia 26.550.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003096 ("Alchemia”), zmienił się mój bezpośredni udział w kapitale zakładowym Alchemia i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia o więcej jak 1% został również przekroczony próg 20%, oraz zmienił się mój pośredni udział w kapitale zakładowym Alchemia i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia o więcej jak 1%.

Przed rejestracją obniżenia kapitału zakładowego Alchemia, o której mowa powyżej, posiadałem bezpośrednio 39.260.000 sztuk akcji Alchemia SA, co stanowiło 19,6300% udziału w kapitale zakładowym, oraz pośrednio poprzez spółki ode mnie zależne 129.121.074 sztuki akcji Alchemia SA, co stanowiło 64,5605% udziału w kapitale zakładowym.

Posiadane akcje dawały bezpośrednio 39.260.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 19,6300% ogólnej liczby głosów i pośrednio poprzez spółki ode mnie zależne 129.121.074 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 64,5605% ogólnej liczby głosów :

- Alchemia S.A.: 26.550.000 szt akcji, co stanowiło 13,2750% udziału w kapitale zakładowym, 26.550.000 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 13,2750% ogólnej liczby głosów

- Boryszew S.A.: 500.000 szt akcji, co stanowiło 0,2500% udziału w kapitale zakładowym, 500.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,2500% ogólnej liczby głosów

- Impexmetal S.A.: 86.826.074 szt akcji, co stanowiło 43,4130% udziału w kapitale zakładowym, 86.826.074 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 43,4130% ogólnej liczby głosów

- Eastside – Bis Sp.z o.o.: 15.245.000 szt akcji, co stanowiło 7,6225% udziału w kapitale zakładowym, 15.245.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 7,6225% ogólnej liczby głosów.

Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Alchemia, o której mowa powyżej, jestem posiadaczem bezpośrednio 39.260.000 sztuk akcji Alchemia SA, co stanowi 22,6348% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki ode mnie zależne 102.571.074 sztuk akcji Alchemia SA, co stanowi 59,1358% udziału w kapitale zakładowym.

Posiadane akcje dają bezpośrednio 39.260.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 22,6348% ogólnej liczby głosów i pośrednio poprzez spółki ode mnie zależne 102.571.074 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowi 59,1358% ogólnej liczby głosów:

- Boryszew S.A.: 500.000 szt akcji, co stanowi 0,2883% udziału w kapitale zakładowym, 500.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,2883% ogólnej liczby głosów

- Impexmetal S.A.: 86.826.074 szt akcji, co stanowi 50,0583% udziału w kapitale zakładowym, 86.826.074 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowi 50,0583% ogólnej liczby głosów

- Eastside – Bis Sp.z o.o.: 15.245.000 szt akcji, co stanowi 8,7893% udziału w kapitale zakładowym, 15.245.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 8,7893% ogólnej liczby głosów.

Nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt.3 lit. c Ustawy o ofercie, jak również nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Alchemia S.A. jak również nie istnieją instrumenty finansowe dotyczące akcji Alchemia SA, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie”.

Treść zawiadomienia otrzymanego od Pani Grażyny Wandy Karkosik:

"Zgodnie z artykułem 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam, iż w wyniku rejestracji w dniu 29 marca 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia 26.550.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003096, zmienił się mój bezpośredni udział w kapitale zakładowym Alchemia S.A. i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. o więcej jak 2%, został również przekroczony próg 15%.

Przed rejestracją obniżenia kapitału zakładowego Alchemia S.A., o której mowa powyżej, posiadałam bezpośrednio 29.000.000 sztuk akcji Alchemia S.A, co stanowiło 14,5000% udziału w kapitale zakładowym spółki Alchemia S.A.

Na dzień 28 marca 2019 roku posiadałam 29.000.000 głosów na WZ Alchemia S.A., co stanowiło 14,5000% ogólnej liczby głosów na WZ Alchemia S.A..

Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Alchemia S.A., o której mowa powyżej, posiadam 29.000.000 sztuk akcji spółki Alchemia S.A. stanowiących 16,7195% udziału w kapitale zakładowym, posiadane akcje dają 29.000.000 głosów na WZ, co stanowi 16,7195% ogólnej liczby głosów na WZ Alchemia S.A.

Nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie, jak również nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Alchemia S.A. jak również nie istnieją instrumenty finansowe dotyczące akcji Alchemia SA, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie”.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-02Karina Wściubiak-HankóPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »