Reklama

ALCHEMIA (ALC): Informacja nt. zawiadomień przekazanych w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Alchemia S.A. wynikającą z rozliczenia przymusowego wykupu akcji Alchemia S.A.

Raport bieżący nr 35/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Alchemia S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 6 czerwca 2019 r. do Spółki wpłynęły datowane na ten sam dzień łącznie cztery zawiadomienia od odpowiednio Boryszew S.A., Impexmetal S.A., oraz od Pana Romana Krzysztofa Karkosika sporządzone zgodnie z art. 69 i nast. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) ("Ustawa o Ofercie”) dotyczące zmiany dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w związku z nabyciem akcji Spółki w drodze przeprowadzonego przymusowego wykupu. Poniżej Spółka przekazuje treść otrzymanych zawiadomień.

Reklama

Treść zawiadomienia otrzymanego od Impexmetal S.A.:

"Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) ("Ustawa o Ofercie”) Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003679, NIP 5250003551, REGON 011135378 ("Impexmetal”) zawiadamia, iż w dniu 5 czerwca 2019 roku w wyniku rozliczenia nabycia przez Impexmetal w drodze przymusowego wykupu, w rozumieniu art. 82 Ustawy o Ofercie, 2.618.926 (dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003096 ("Alchemia”) ("Przymusowy Wykup”), zmienił się udział Impexmetal w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, tj. zwiększył się o 1,51 p.p., w związku z czym Impexmetal, który do czasu rozliczenia Przymusowego Wykupu posiadał bezpośrednio i pośrednio 58,85% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, obecnie posiada bezpośrednio i pośrednio 60,36% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.

Przed rozliczeniem Przymusowego Wykupu, Impexmetal posiadał łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółkę zależną Eastside-Bis Sp. z o.o. 102.071.074 akcji Alchemia, stanowiących po zaokrągleniu 58,85% kapitału zakładowego Alchemia i uprawniających do 102.071.074 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 58,85% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, w tym:

- Impexmetal – 86.826.074 akcji Alchemia, uprawniających do 86.826.074 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu 50,06% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Eastside-Bis Sp. z o.o. – 15.245.000 akcji Alchemia, uprawniających do 15.245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 8,79% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.

Po rozliczeniu Przymusowego Wykupu, Impexmetal posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółkę zależną Eastside-Bis Sp. z o.o. 104.690.000 akcji Alchemia, stanowiących po zaokrągleniu 60,36% kapitału zakładowego Alchemia i uprawniających do 104.690.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 60,36% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, w tym:

- Impexmetal – 89.445.000 akcji Alchemia, uprawniających do 89.445.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi po zaokrągleniu, 51,57% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Eastside-Bis Sp. z o.o. – 15.245.000 akcji Alchemia, uprawniających do 15.245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi po zaokrągleniu, 8,79% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.

Podmiotem zależnym od Impexmetal posiadającym akcje Alchemia jest Eastside-Bis Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie.

Ponadto Impexmetal informuje, że:

- nie identyfikuje osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;

- nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Alchemia;

- nie występują instrumenty finansowe dotyczące akcji Alchemia, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 – 8 Ustawy o Ofercie, w związku z czym łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 oraz 8 jest równa liczbie wskazanej powyżej.”

Treść pierwszego zawiadomienia otrzymanego od Boryszew S.A.:

"Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) ("Ustawa o Ofercie”) Boryszew S.A. z siedzibą

w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063824, NIP 8370000634, REGON 750010992 ("Boryszew”) zawiadamia, iż w dniu 5 czerwca 2019 roku w wyniku rozliczenia nabycia przez spółkę zależną Impexmetal S.A. w drodze przymusowego wykupu, w rozumieniu art. 82 Ustawy o Ofercie, 2.618.926 (dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003096 ("Alchemia”) ("Przymusowy Wykup”), zmienił się udział Boryszew w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, tj. zwiększył się o 1,51 p.p., w związku z czym Boryszew, który do czasu rozliczenia Przymusowego Wykupu posiadał bezpośrednio i pośrednio 59,14% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, obecnie posiada bezpośrednio i pośrednio 60,65% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.

Przed rozliczeniem Przymusowego Wykupu, Boryszew posiadał łącznie, bezpośrednio

i pośrednio poprzez spółki zależne Impexmetal S.A. i Eastside – Bis Sp. z o.o. 102.571.074 akcji Alchemia, stanowiących po zaokrągleniu 59,14% kapitału zakładowego i uprawniających do 102.571.074 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło po zaokrągleniu 59,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, w tym:

- Boryszew – 500.000 akcji Alchemia, uprawniających do 500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 0,29% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Impexmetal S.A. – 86.826.074 akcji Alchemia, uprawniających do 86.826.074 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 50,06% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Eastside–Bis Sp. z o.o. – 15.245.000 akcji Alchemia, uprawniających do 15.245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 8,79% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.

Po rozliczeniu Przymusowego Wykupu, Boryszew posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne Impexmetal S.A. i Eastside–Bis Sp. z o.o. 105.190.000 akcji Alchemia, stanowiących po zaokrągleniu 60,65% kapitału zakładowego i uprawniających do 105.190.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi po zaokrągleniu 60,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, w tym:

- Boryszew – 500.000 akcji Alchemia, uprawniających do 500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 0,29% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Impexmetal S.A. – 89.445.000 akcji Alchemia, uprawniających do 89.445.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 51,57% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Eastside–Bis Sp. z o.o. – 15.245.000 akcji Alchemia, uprawniających do 15.245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 8,79% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.

Podmiotami zależnymi od Boryszew posiadającymi akcje Alchemia są Impexmetal S.A. z siedzibą

w Warszawie i Eastside–Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Podmiotem zależnym od Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie posiadającym akcje Alchemia jest Eastside–Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Ponadto Boryszew informuje, że:

- nie identyfikuje osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;

- nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Alchemia;

- nie występują instrumenty finansowe dotyczące akcji Alchemia, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 – 8 Ustawy o Ofercie, w związku z czym łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 oraz 8 jest równa liczbie wskazanej powyżej.”

Treść drugiego zawiadomienia otrzymanego od Boryszew S.A.:

"Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) ("Ustawa o Ofercie”) Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063824, NIP 8370000634, REGON 750010992 ("Boryszew”) w imieniu podmiotów działających na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Boryszew, Panem Romanem Krzysztofem Karkosik, Panią Grażyną Wandą Karkosik, Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Eastside–Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Strony Porozumienia”) zawiadamia, iż w dniu 5 czerwca 2019 roku w wyniku rozliczenia nabycia przez Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie w drodze przymusowego wykupu, w rozumieniu art. 82 Ustawy o Ofercie, 2.618.926 (dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003096 ("Alchemia”) ("Przymusowy Wykup”) zmienił się udział Stron Porozumienia w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, tj. zwiększył się

o 1,51 p.p., w związku z czym Strony Porozumienia, które do czasu rozliczenia Przymusowego Wykupu posiadały 98,49% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, obecnie posiadają 100% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.

Przed rozliczeniem Przymusowego Wykupu, Strony Porozumienia posiadały łącznie 170.831.074 akcji Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 98,49% kapitału zakładowego Alchemia i uprawniało do 170.831.074 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 98,49% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, w tym:

- Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 39.260.000 akcji zwykłych na okaziciela Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 22,63% kapitału zakładowego Alchemia i uprawniało do 39.260.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 22,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia,

- Pani Grażyna Wanda Karkosik posiadała 29.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 16,72% kapitału zakładowego Alchemia i uprawniało do 29.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 16,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Boryszew posiadała 500.000 akcji zwykłych na okaziciela Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 0,29% kapitału zakładowego Alchemia i uprawniało do 500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 0,29% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie posiadała 86.826.074 akcji zwykłych na okaziciela Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 50,06% kapitału zakładowego Alchemia i uprawniało do 86.826.074 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło, po zaokrągleniu, 50,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;

- Eastside–Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadała 15.245.000 akcji zwykłych na okaziciela Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 8,79% udziału w kapitale zakładowym Alchemia i uprawniało do 15.245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło, po zaokrągleniu, 8,79% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po rozliczeniu Przymusowego Wykupu, Strony Porozumienia posiadają łącznie 173.450.000 akcje Alchemia, co stanowi 100% kapitału zakładowego Alchemia i uprawnia do 173.450.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, w tym:

- Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada bezpośrednio 39.260.000 akcji zwykłych na okaziciela Alchemia, co stanowi po zaokrągleniu, 22,63% kapitału zakładowego Alchemia i uprawnia do 39.260.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 22,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia,

- Pani Grażyna Wanda Karkosik posiada 29.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 16,72% kapitału zakładowego Alchemia, i uprawnia do 29.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, stanowiących, po zaokrągleniu, 16,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Boryszew posiada 500.000 akcji zwykłych na okaziciela Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 0,29% kapitału zakładowego Alchemia i uprawnia do 500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 0,29% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie posiada 89.445.000 akcje zwykłych na okaziciela Alchemia, stanowiące, po zaokrągleniu, 51,57% kapitału zakładowego Alchemia i uprawnia do 89.445.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi, po zaokrągleniu, 51,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;

- Eastside–Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiada 15.245.000 akcji zwykłych na okaziciela Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 8,79% udziału w kapitale zakładowym Alchemia i uprawnia do 15.245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi, po zaokrągleniu 8,79% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podmiotami zależnymi od Pana Romana Krzysztofa Karkosika posiadającymi akcje Alchemia są Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, Eastside–Bis

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Podmiotami zależnymi od Boryszew S.A. posiadającymi akcje Alchemia są Impexmetal S.A.

z siedzibą w Warszawie i Eastside–Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Podmiotem zależnym od Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie posiadającym akcje Alchemia jest Eastside–Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Brak jest podmiotów zależnych od Pani Grażyny Wandy Karkosik oraz Eastside–Bis Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie posiadających akcje Alchemia.

Ponadto Boryszew informuje, że:

- nie identyfikuje osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;

- nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Alchemia;

- nie występują instrumenty finansowe dotyczące akcji Alchemia, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 – 8 Ustawy o Ofercie, w związku z czym łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 oraz 8 jest równa liczbie wskazanej powyżej.”

Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Romana Krzysztofa Karkosika :

"Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) ("Ustawa o Ofercie”) Pan Roman Krzysztof Karkosik zawiadamia, iż w dniu 5 czerwca 2019 roku w wyniku rozliczenia nabycia przez spółkę zależną Impexmetal S.A. w drodze przymusowego wykupu, w rozumieniu art. 82 Ustawy o Ofercie, 2.618.926 (dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003096 ("Alchemia”) ("Przymusowy Wykup”), zmienił się udział Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, tj. zwiększył się o 1,51 p.p., w związku z czym Pan Roman Krzysztof Karkosik, który do czasu rozliczenia Przymusowego Wykupu posiadał bezpośrednio i pośrednio 81,77% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, obecnie posiada bezpośrednio i pośrednio 83,28% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.

Przed rozliczeniem Przymusowego Wykupu, Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał łącznie bezpośrednio i pośrednio spółki zależne Boryszew S.A., Impexmetal S.A. oraz Eastside-Bis Sp. z o.o. 141.831.074 akcji Alchemia, stanowiących, po zaokrągleniu, 81,77% kapitału zakładowego Alchemia i uprawniających do 141.831.074 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło po zaokrągleniu, 81,77% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, w tym:

- Roman Krzysztof Karkosik – 39.260.000 akcji Alchemia, uprawniających do 39.260.000 na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 22,63% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Boryszew S.A. – 500.000 akcji Alchemia, uprawniających do 500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 0,29% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Impexmetal S.A. – 86.826.074 akcji Alchemia, uprawniających do 86.826.074 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 50,06% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Eastside-Bis Sp. z o.o. – 15.245.000 akcji Alchemia, uprawniających do 15.245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 8,79% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

Po rozliczeniu Przymusowego Wykupu, Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne Boryszew S.A., Impexmetal S.A. oraz Eastside-Bis Sp. z o.o. 144.450.000 akcji Alchemia, stanowiących, po zaokrągleniu, 83,28% kapitału zakładowego Alchemia i uprawniających do 144.450.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi po zaokrągleniu, 83,28% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, w tym:

- Roman Krzysztof Karkosik – 39.260.000 akcji Alchemia, uprawniających do 39.260.000 na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 22,63% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Boryszew S.A. – 500.000 akcji Alchemia, uprawniających do 500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 0,29% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Impexmetal S.A. – 89.445.000 akcji Alchemia, uprawniających do 89.445.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 51,57% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

- Eastside-Bis Sp. z o.o. – 15.245.000 akcji Alchemia, uprawniających do 15.245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 8,79% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;

Podmiotami zależnymi od Pana Romana Krzysztofa Karkosika posiadającymi akcje Alchemia są Boryszew, Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, Eastside-Bis Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie.

Podmiotami zależnymi od Boryszew posiadającymi akcje Alchemia są Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie i Eastside-Bis Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie.

Podmiotem zależnym od Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie posiadającym akcje Alchemia jest Eastside-Bis Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie.

Ponadto Pan Roman Krzysztof Karkosik informuje, że:

- nie identyfikuje osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;

- nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Alchemia;

- nie występują instrumenty finansowe dotyczące akcji Alchemia, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 – 8 Ustawy o Ofercie, w związku z czym łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 oraz 8 jest równa liczbie wskazanej powyżej.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-06Karina Wściubiak - HankóPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »