Reklama

IMPEXMET (IPX): Informacja nt. zawiadomień przekazanych w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Impexmetal S.A. wynikającą z rozliczenia wezwania na sprzedaż akcji Impexmetal S.A. - raport 37

Raport bieżący nr 37/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Impexmetal S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 16 lipca 2019 r. do Spółki wpłynęły datowane na ten sam dzień zawiadomienie od Impexmetal S.A., Boryszew S.A., oraz zawiadomienie od Pana Romana Krzysztofa Karkosika sporządzone zgodnie z art. 69 i nast. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) ("Ustawa o Ofercie”) dotyczące zmiany dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Poniżej Spółka przekazuje treść otrzymanych zawiadomień.

Reklama

Treść zawiadomienia otrzymanego od Impexmetal S.A.:

"Na podstawie art. 77 ust. 7 oraz art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) ("Ustawa o Ofercie”) Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa ("Impexmetal”) zawiadamia, że w wyniku ogłoszonego w dniu 17 maja 2019 roku, przez Impexmetal S.A., wraz z następującymi podmiotami: Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółką SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działając wspólnie jako wzywający), wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, Impexmetal nabyła łącznie 53.919.383 akcji Impexmetal, przy czym:

- w związku z pierwszą transakcją w ramach wezwania rozliczoną w dniu 21 czerwca 2019 r., o której Impexmetal informował w zawiadomieniu z dnia 24 czerwca 2019 r. (opublikowanym przez Impexmetal raportem bieżącym nr 30/2019), Impexmetal nabył 46.776.642 akcji Impexmetal, przez co zmienił się bezpośredni udział Impexmetal w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal o więcej niż 2% i przekroczony został próg 20% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal;

- w związku z drugą transakcją w ramach wezwania rozliczoną w dniu 16 lipca 2019 r. Impexmetal nabył 7.142.741 akcji Impexmetal, przez co zmienił się bezpośredni udział Impexmetal w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal o więcej niż 2% oraz bezpośrednio przekroczony został próg 25% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal.

Przed ogłoszeniem wezwania i rozliczeniem pierwszej transakcji w dniu 21 czerwca 2019 r., o której Impexmetal informował w zawiadomieniu z dnia 24 czerwca 2019 r. (opublikowanym przez Impexmetal raportem bieżącym nr 30/2019), Impexmetal posiadała 600.000 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 0,32% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniało do 600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 0,32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal.

Po rozliczeniu pierwszej transakcji w dniu 21 czerwca 2019 r. a przed rozliczeniem drugiej transakcji w ramach wezwania, Impexmetal posiadała 47.376.642 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 24,94% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniało do 47.376.642 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 24,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal.

Ponadto Impexmetal informuje, że na datę 21 czerwca 2019 r.:

 nie identyfikował osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;

 nie występowały podmioty zależne, które posiadałyby akcje Impexmetal;

 nie występowały instrumenty finansowe dotyczące akcji Impexmetal, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 – 8 Ustawy o Ofercie, w związku z czym łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 oraz 8 Ustawy o Ofercie była równa 47.376.642, co stanowiło, po zaokrągleniu 24,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal.

Po rozliczeniu drugiej transakcji w dniu 16 lipca 2019 r. i zakończeniu wezwania Impexmetal posiada 54.519.383 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 28,69% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawnia do 54.519.383 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 28,69% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal;

Ponadto Impexmetal informuje, że:

 nie identyfikuje osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;

 nie występują podmioty zależne, które posiadałyby akcje Impexmetal;

 nie występują instrumenty finansowe dotyczące akcji Impexmetal, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 – 8 Ustawy o Ofercie, w związku z czym łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 oraz 8 Ustawy o Ofercie jest równa 54.519.383, co stanowi, po zaokrągleniu 28,69% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal.”

Treść zawiadomienia otrzymanego od Boryszew S.A.

"Na podstawie art. 77 ust. 7 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623.) ("Ustawa o Ofercie”) Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063824, NIP 8370000634, REGON 750010992 ("Boryszew”) zawiadamia, iż w wyniku ogłoszonego w dniu 17 maja 2019 roku przez Boryszew wraz z następującymi podmiotami: Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Impexmetal”) oraz SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wezwania na sprzedaż akcji spółki Impexmetal, w ramach którego Impexmetal, będąca podmiotem zależnym Boryszew, nabyła łącznie 53.919.383 akcji Impexmetal, przez co zmienił się pośrednio o więcej niż 1% udział Boryszew S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal oraz przekroczony został pośrednio próg 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, przy czym:

- w związku z pierwszą transakcją w ramach wezwania rozliczoną w dniu 21 czerwca 2019 r., o której Boryszew informował w zawiadomieniu z dnia 24 czerwca 2019 r. (opublikowanym przez Impexmetal raportem bieżącym nr 30/2019), Impexmetal, będąca podmiotem zależnym Boryszew, nabyła 46.776.642 akcji Impexmetal, przez co zmienił się pośredni udział Boryszew w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal o więcej niż 1% i przekroczony pośrednio został próg 90% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal;

- w związku z drugą transakcją w ramach wezwania rozliczoną w dniu 16 lipca 2019 r. Impexmetal, będąca podmiotem zależnym Boryszew, nabyła 7.142.741 akcji Impexmetal, przez co zmienił się pośredni udział Boryszew w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal o więcej niż 1%.

Przed ogłoszeniem wezwania i rozliczeniem pierwszej transakcji w dniu 21 czerwca 2019 r., o której Boryszew informował w zawiadomieniu z dnia 24 czerwca 2019 r. (opublikowanym przez Impexmetal raportem bieżącym nr 30/2019), Boryszew posiadała pośrednio i bezpośrednio łącznie 125.380.000 akcji Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 65,99% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniało do 125.380.000 głosów, co stanowiło, po zaokrągleniu, 65,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, w tym:

• Boryszew posiadała bezpośrednio 117.500.968 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 61,84% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniało do 117.500.968 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 61,84% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal;

• Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, będąca podmiotem zależnym Boryszew, posiadała 600.000 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 0,32% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniało do 600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 0,32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal;

• SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będąca podmiotem zależnym Boryszew, posiadała 7.279.032 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 3,83% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniało do 7.279.032 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 3,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal;

Po rozliczeniu pierwszej transakcji w dniu 21 czerwca 2019 r. a przed rozliczeniem drugiej transakcji w ramach wezwania, Boryszew posiadała pośrednio i bezpośrednio łącznie 172.156.642 akcje Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 90,61% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniało do 172.156.642 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowiło 90,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, w tym:

 Boryszew posiadała bezpośrednio 117.500.968 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 61,84% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniało do 117.500.968 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 61,84% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal;

 Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, będąca podmiotem zależnym od Boryszew, posiadała 47.376.642 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 24,94% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniało do 47.376.642 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 24,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal;

 SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będąca podmiotem zależnym od Boryszew, posiadała 7.279.032 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 3,83% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniało do 7.279.032 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 3,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal

Ponadto Boryszew informuje, że na dzień 21 czerwca 2019 r.:

• nie identyfikował osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;

• nie występowały podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Impexmetal;

• nie występowały instrumenty finansowe dotyczące akcji Impexmetal, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 – 8 Ustawy o Ofercie, w związku z czym łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 oraz 8 Ustawy o Ofercie była równa 172.156.642, co stanowiło, po zaokrągleniu, 90,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal.

Po rozliczeniu drugiej transakcji w dniu 16 lipca 2019 r. i zakończeniu wezwania Boryszew S.A. posiada pośrednio i bezpośrednio łącznie 179.299.383 akcje Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 94,37% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawnia do 179.299.383 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowiło 94,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, w tym:

 Boryszew posiada bezpośrednio 117.500.968 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 61,84% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawnia do 117.500.968 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 61,84% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal;

 Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, będąca podmiotem zależnym od Boryszew, posiada 54.519.383 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 28,69% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawnia do 54.519.383 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowił, po zaokrągleniu, 28,69% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal;

 SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będąca podmiotem zależnym od Boryszew, posiada 7.279.032 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 3,83% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawnia do 7.279.032 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 3,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal;

Podmiotami zależnymi od Boryszew S.A. posiadającymi akcje Impexmetal są Impexmetal S.A.

z siedzibą w Warszawie i SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Ponadto Boryszew informuje, że:

 nie identyfikuje osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;

 nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Impexmetal;

nie występują instrumenty finansowe dotyczące akcji Impexmetal, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 – 8 Ustawy o Ofercie, w związku z czym łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 oraz 8 Ustawy o Ofercie jest równa 179.299.383, co stanowi, po zaokrągleniu, 94,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal.”

Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Romana Krzysztofa Karkosika:

"Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623.) ("Ustawa o Ofercie”) Pan Roman Krzysztof Karkosik zawiadamia, iż w dniu 16 lipca 2019 roku w wyniku rozliczenia drugiej transakcji nabycia przez Impexmetal S.A. ("Impexmetal”), w ramach ogłoszonego w dniu 17 maja 2019 roku wezwania na sprzedaż akcji spółki Impexmetal, 7.142.741 akcji Impexmetal S.A., zmienił się pośrednio o ponad 1% udział Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal.

Przed rozliczeniem transakcji, o której mowa powyżej, Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał pośrednio łącznie 172.156.642 akcje Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 90,61% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniało do 172.156.642 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowiło 90,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, w tym:

 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, będąca podmiotem zależnym od Pana Romana Krzysztofa Karkosika, posiadała bezpośrednio 117.500.968 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 61,84% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniało do 117.500.968 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 61,84% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal;

 Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, będąca podmiotem zależnym od Boryszew S.A., posiadała bezpośrednio 47.376.642 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 24,94% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniało do 47.376.642 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 24,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal;

 SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będąca podmiotem zależnym od Boryszew S.A., posiadała bezpośrednio 7.279.032 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 3,83% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniało do 7.279.032 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowiło, po zaokrągleniu, 3,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal;

Po rozliczeniu transakcji, Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada pośrednio łącznie 179.299.383 akcje Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 94,37% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawnia do 179.299.383 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowiło 94,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, w tym:

 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, będąca podmiotem zależnym od Pana Romana Krzysztofa Karkosika, posiada bezpośrednio 117.500.968 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 61,84% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawnia do 117.500.968 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 61,84% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal;

 Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, będąca podmiotem zależnym od Boryszew S.A., posiada 54.519.383 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 28,69% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawnia do 54.519.383 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowił, po zaokrągleniu, 28,69% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal;

 SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będąca podmiotem zależnym od Boryszew S.A., posiada 7.279.032 akcji zwykłych na okaziciela Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 3,83% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawnia do 7.279.032 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 3,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal;

Podmiotami zależnymi od Pana Romana Krzysztofa posiadającymi akcje Impexmetal są Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie i SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Ponadto Pan Roman Krzysztof Karkosik informuje, że:

 nie identyfikuje osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;

 nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Impexmetal;

 nie występują instrumenty finansowe dotyczące akcji Impexmetal, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 – 8 Ustawy o Ofercie, w związku z czym łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 oraz 8 Ustawy o Ofercie jest równa 179.299.383, co stanowi, po zaokrągleniu, 94,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-16Piotr SzeligaPrezes Zarządu
2019-07-16Małgorzata IwanejkoCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »