INTERBUD (ITB): Informacja nt. zawiadomienia dotyczącego zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów - raport 44

Raport bieżący nr 44/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji (Spółka) informuje, iż w dniu 13 grudnia 2018 r. otrzymał od Pana Tomasza Grodzkiego zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Tomasza Grodzkiego:

Reklama

"Ja, niżej podpisany Tomasz Grodzki, niniejszym na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1639, z późniejszymi zmianami - dalej "Ustawa"), niniejszym zawiadamiam, że:

1) W związku z nabyciem w dniu 07 grudnia 2018 r. w transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3.000 (słownie: trzech tysięcy) akcji na okaziciela "INTERBUD-LUBLIN" S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: "Spółka"), stanowiących 0,04% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 3.000 (słownie: trzech tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiących 0,03% głosów w ogólnej liczbie głosów, Tomasz Grodzki osiągnął próg 15% ogólnej liczby głosów w Spółce,

2) W związku z nabyciem w dniu 10 grudnia 2018 r. w transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5.000 (słownie: pięciu tysięcy) akcji na okaziciela "INTERBUD-LUBLIN" S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: "Spółka"), stanowiących 0,07% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 5.000 (słownie: pięciu tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiących 0,04% głosów w ogólnej liczbie głosów, Tomasz Grodzki przekroczył próg 15% ogólnej liczby głosów w Spółce,

dodatkowo:

3) w dniu 11 grudnia 2018 r. w transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tomasz Grodzki nabył 5.000 (słownie: pięciu tysięcy) akcji na okaziciela "INTERBUD-LUBLIN" S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: "Spółka"), stanowiących 0,07% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 5.000 (słownie: pięciu tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiących 0,04% głosów w ogólnej liczbie głosów,

4) w dniu 12 grudnia 2018 r. w transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tomasz Grodzki nabył 5.000 (słownie: pięciu tysięcy) akcji na okaziciela "INTERBUD-LUBLIN" S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: "Spółka"), stanowiących 0,07% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 5.000 (słownie: pięciu tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiących 0,04% głosów w ogólnej liczbie głosów,

5) Działając na podstawie porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej, tj. na podstawie porozumienia o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, będącego ustnym porozumieniem zawartym pomiędzy Tomaszem Grodzkim oraz Sylwestrem Bogackim (dalej również jako: "Strony Porozumienia”), po transakcjach z dnia 7 grudnia 2018 r., 10 grudnia 2018 r., 11 grudnia 2018 r., i 12 grudnia 2018 r., Strony Porozumienia posiadają łącznie 1.744.100 akcji Spółki w tym 1.726.100 akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 18.000 akcji zwykłych na okaziciela.

6) Przed zawarciem transakcji, o których mowa w pkt 1),2),3) i 4) powyżej:

a. Tomasz Grodzki posiadał 863.050 (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 12,3% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.726.100 (słownie: miliona siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy stu) głosów stanowiących 14,97% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

b. Sylwester Bogacki posiadał 863.050 (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 12,3% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.726.100 (słownie: miliona siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy stu) głosów stanowiących 14,97% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

c.poprzez porozumienie Sylwester Bogacki oraz Tomasz Grodzki posiadali łącznie 1.726.100 (słownie: milion siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sto) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 24,6% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 3.452.200 (słownie: trzech milionów czterystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy dwustu) głosów stanowiących 29,94% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

7) obecnie Tomasz Grodzki posiada łącznie 881.050 (słownie: osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 12,56% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.744.100 (słownie: miliona siedmiuset czterdziestu czterech tysięcy stu) głosów stanowiących 15,13% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym:

a. 863.050 (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 12,3% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.726.100 (słownie: miliona siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy stu) głosów stanowiących 14,97% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, – są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu,

b. 18.000 (osiemnaście tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 0,26% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 18.000 (osiemnastu tysięcy) głosów stanowiących 0,16% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki – są akcjami na okaziciela,

8) obecnie Sylwester Bogacki posiada 863.050 (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 12,3% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.726.100 (słownie: miliona siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy stu) głosów stanowiących 14,97% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

9) poprzez porozumienie Sylwester Bogacki oraz Tomasz Grodzki posiadają łącznie 1.744.100 (słownie: milion siedemset czterdzieści cztery tysięcy sto) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 24,86% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 3.470.200 (słownie: trzech milionów czterystu siedemdziesięciu tysięcy dwustu) głosów stanowiących 30,10% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym:

a.1.726.100 (słownie: milion siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sto) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 24,6% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 3.452.200 (słownie: trzech milionów czterystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy dwustu) głosów stanowiących 29,94% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki – są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu,

b.18.000 (osiemnaście tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 0,26% ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 18.000 (osiemnastu tysięcy) głosów stanowiących 0,16% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki – są akcjami na okaziciela,

10) nie ma podmiotów zależnych od Tomasza Grodzkiego lub Sylwestra Bogackiego posiadających akcje Spółki,

11) ani Tomasz Grodzki, ani Sylwester Bogacki nie jest stroną umów, których przedmiotem jest lub może być przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy),

12) obecnie ani Tomasz Grodzki, ani Sylwester Bogacki nie posiada żadnych głosów obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 1 i 2 Ustawy,

13) obecnie ani Tomasz Grodzki, ani Sylwester Bogacki nie posiada żadnych głosów obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy,

14) obecnie Tomasz Grodzki jest uprawniony do 1.744.100 (słownie: miliona siedmiuset czterdziestu czterech tysięcy stu) głosów stanowiących 15,13% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

15) obecnie Sylwester Bogacki jest uprawniony do 1.726.100 (słownie: miliona siedmiuset dwudziestu sześciu tysięcy stu) głosów stanowiących 14,97% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

16) Poprzez porozumienie Tomasz Grodzki oraz Sylwester Bogacki są łącznie uprawnieni do 3.470.200 (słownie: trzech milionów czterystu siedemdziesięciu tysięcy dwustu) głosów stanowiących 30,10% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Niezależnie od powyższego zawiadamiam, że porozumienie, o którym mowa w pkt 1) powyżej jest porozumieniem, które nie wyklucza dalszego nabywania akcji Spółki oraz obejmuje zgodne głosowanie na walnym zgromadzeniu Spółki."


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-13Tomasz GrodzkiPrezes ZarząduTomasz Grodzki
2018-12-13Sylwester BogackiCzłonek ZarząduSylwester Bogacki

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »