RAFAMET (RAF): Informacja o członkach Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. powołanych na nową kadencję. - raport 24

Raport bieżący nr 24/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 18/2013 z dnia 13.06.2013 r. oraz w związku z ukonstytuowaniem się Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. na posiedzeniu w dniu 27.06.2013 r., Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. nowej kadencji.

Pan Michał Kaczmarzyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Michał Kaczmarzyk posiada wykształcenie wyższe. W 2003 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym (specjalność finanse) Politechniki im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, a w 2006 r. studia podyplomowe z zakresu podatków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada dyplom Ministra Skarbu Państwa złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu pomocy publicznej i negocjacji w biznesie.

Reklama

Pan Michał Kaczmarzyk posiada doświadczenie w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, doradztwa inwestycyjnego, fuzji i przejęć. Zrealizował wiele projektów restrukturyzacyjnych, w tym z wykorzystaniem pomocy publicznej. Bezpośrednio uczestniczył w opracowywaniu i wdrażaniu planów naprawczych oraz biznes planów wielu firm z sektora przetwórstwa przemysłowego oraz firm usługowych B2B. Doradzał międzynarodowym koncernom w zakresie lokalizacji inwestycji w Polsce. Posiada doświadczenie w projektach łączenia firm, nabywania przedsiębiorstw oraz nieruchomości usługowo – produkcyjnych.

2010 – do nadal – Prezes Zarządu LS Airport Services S.A.,

2008 – 2010 – Wicedyrektor, a następnie Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Warszawie,

2007 – 2008 – pracownik Działu Usług Doradczych PricewaterhouseCoopers CEE, Performance lmprovement,

2003 – 2007 – pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym od 2006 r. na stanowisku Naczelnika Wydziału Restrukturyzacji w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej.

Pan Michał Kaczmarzyk od 2005 r. do 2007 r. był Członkiem Rady Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o., w tym od 2006 r. jako jej Przewodniczący. Od 2008 r. do grudnia 2009 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Rivendell sp. z o.o., również jako Przewodniczący. Od 2010 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej EuroLOT S.A.

Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec RAFAMET S.A., nie posiada również akcji Emitenta ani udziałów w podmiotach z nim powiązanych. Pan Michał Kaczmarzyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Joanna Bryx-Ogrodnik – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Pani Joanna Bryx-Ogrodnik posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne o specjalizacji Finanse i Bankowość zdobyte w 2001 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła studia uzupełniające na kierunku Ekonomia na uczelni niemieckiej Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (1999-2001), jak również Podyplomowe Studium Rachunkowości Zarządczej i Controllingu (2003-2004) w Szkole Głównej Handlowej. Pani Joanna Bryx-Ogrodnik odbyła kursy i zdała egzaminy na: analityka finansowego, samodzielnego księgowego oraz członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Włada językiem angielskim i niemieckim.

Pani Joanna Bryx-Ogrodnik jest pracownikiem Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie S.A. i aktualnie od 2011r. jest zatrudniona na stanowisku Wicedyrektora Departamentu Pożyczek i Poręczeń. Wcześniej zajmowała stanowisko Głównego Specjalisty w Departamencie Projektów Restrukturyzacyjnych (2009-2011) i Głównego Specjalisty w Oddziale w Warszawie S.A. ds. pomocy publicznej (2002-2009). Praktykę zawodową odbywała w Westdeutsche Landesbank Polska S.A. i w Albrecht Werkzeuge + Maschinen GmBH w Niemczech.

Pani Joanna Bryx-Ogrodnik posiada doświadczenie zawodowe związane głównie z analizą ekonomiczno-finansową podmiotów gospodarczych, restrukturyzacją, działalnością gospodarczą, finansową i nadzorem właścicielskim. Od 2009 r. pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej ARANDA Sp. z o.o. (działalność niekonkurencyjna w stosunku do RAFAMET S.A.), od 2003 do 2008 r. była Sekretarzem Rady Nadzorczej Czarna Góra S.A.

Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada również akcji Emitenta ani udziałów w podmiotach z nim powiązanych. Aktualnie jest pracownikiem ARP S.A. – akcjonariusza posiadającego powyżej 5% kapitału zakładowego Emitenta. Pani Joanna Bryx-Ogrodnik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Marcin Siarkowski – Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Marcin Siarkowski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu, jak również Podyplomowego Studium Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firm w Szkole Głównej Handlowej.

Posiada dyplom Ministra Skarbu Państwa złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa., jak również ukończył Kurs dla Doradców Inwestycyjnych i cykl szkoleń finansowych organizowanych przez Centrum Prywatyzacji przy Ministerstwie Skarbu Państwa. Brał udział w szkoleniach z zakresu wyceny spółek i analizy ich sprawozdań finansowych, ekonomicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa i metodyki Project Management.

Pan Marcin Siarkowski w latach 1992 – 1997 prowadził własną działalność gospodarczą. Od 1998 r. jest pracownikiem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, gdzie zatrudniony był kolejno na stanowisku Specjalisty, Głównego Specjalisty, Eksperta w Departamencie Operacji Finansowych, a obecnie pracuje jako Ekspert w Departamencie Inwestycji Portfelowych. Odpowiada za analizę ekonomiczno – finansową spółek oraz wyników finansowych poszczególnych przedsiębiorstw, przeprowadzanie transakcji kupna – sprzedaży, monitorowanie przeprowadzanych transakcji, zarządzanie akcjami spółek publicznych znajdujących się w portfelu ARP S.A. oraz prowadzenie procesów poszukiwania inwestora dla dużych pakietów akcji należących do ARP S.A. (np. STOMIL Olsztyn S.A., PF JELFA S.A., KFM MANOMETRY S.A., MPEC WROCŁAW S.A.).

Do zakresu jego zadań należy również: prowadzenie negocjacji, Walnych Zgromadzeń oraz nadzór nad realizacją projektów w formule Project Finance.

Pan Marcin Siarkowski w latach 2001 – 2013 był członkiem Rad Nadzorczych kolejno: ZPiP "Chodzież” S.A., PPH PRODREW S.A. w Bieczu, ZTR ZATRA S.A. w Skierniewicach oraz CELMA TOOLS S.A. w Goleszowie oraz Odlewni Tarnów Sp. z o.o. Ponadto zasiada w Radzie Nadzorczej FPW Invest Sp. z o.o. w Katowicach

Członek Rady Nadzorczej nie posiada akcji Emitenta ani udziałów w podmiotach z nim powiązanych. Aktualnie jest pracownikiem ARP S.A. – akcjonariusza posiadającego powyżej 5% kapitału zakładowego Emitenta. Pan Marcin Siarkowski nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Michał Rogatko – Członek Rady Nadzorczej

Pan Michał Rogatko jest absolwentem (1988 r.) Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (Szkoła Główna Handlowa). Ukończył również kursy podyplomowe, m.in.: International Trade Education Course w Churchill College, Cambridge (Wielka Brytania) oraz studium zarządzania Management Development Programme organizowane przez Swedish Institute of Management Foundation przy Stockholm School of Economics (Szwecja, Belgia), a także studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Pan Michał Rogatko jest specjalistą w zakresie nadzoru korporacyjnego oraz strategicznego zarządzania marketingowego. Pracował lub doradzał w firmach międzynarodowych i krajowych o zasięgu międzynarodowym, w tym również w spółkach giełdowych, takich jak: Rolimpex S.A., Alima-Gerber S.A., Leroy-Merlin (również we Francji), Oriflame Poland (również w europejskich strukturach regionalnych), Zepter International, Kross S.A., Emax S.A., ComputerLand S.A., Sygnity S.A., Kopex S.A. i w innych. Prowadził zajęcia dla studentów z dziedziny marketingu i zarządzania w Wyższej Szkole Businessu i Administracji oraz w zakresie nadzoru korporacyjnego w Szkole Głównej Handlowej.

Zasiada w radach nadzorczych spółek giełdowych: Hydrapres S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej), Kopex S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), Mostostal Zabrze (członek Rady Nadzorczej).

Członek Rady Nadzorczej oświadczył, iż pełni również funkcję Członka Zarządu HS Lubań Sp. z o.o., jest członkiem Rady Nadzorczej Tagor S.A., ponadto prowadzi własną działalność gospodarczą związaną z doradztwem i szkoleniami z zakresu organizacji i zarządzania. Powyższa działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta.

Członek Rady Nadzorczej nie posiada akcji Emitenta ani udziałów w podmiotach z nim powiązanych. Jest doradcą Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego – akcjonariusza posiadającego powyżej 5% kapitału zakładowego Emitenta – w kilku jego spółkach, w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego, zarządzania, strategii oraz zasobów ludzkich. Pomiędzy Panem Krzysztofem Jędrzejewskim a Panem Michałem Rogato nie ma powiązań rodzinnych. Pan Michał Rogatko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Janusz A. Strzępka – Członek Rady Nadzorczej

Janusz A. Strzępka w 1969 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, na którym w 1976 r. obronił pracę doktorską, a w 1986 r. zdał kolloqium habilitacyjne. Od 1993 r. posiada tytuł profesora nauk prawnych.

Od 1989 r. Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach od 2005 r.

Profesor Janusz A. Strzępka w 1979 r. przebywał w ramach wymiany między uniwersytetami w Stanach Zjednoczonych (Lock Haven State University, University of Pennsylvania).

W latach 1985 – 1986 oraz 1990 – 1991 przebywał na stypendium Fundacji Humboldta na Uniwersytecie w Bonn w Institut für Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung.

W latach 1987 i 1990 współpracował z uniwersytetami w Erewaniu i Duszanbe, gdzie prowadził także wykłady i seminaria z polskiego prawa cywilnego i gospodarczego.

W latach 1975 – 1980 współpracował z Departamentem Prawnym Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie oraz Główną Komisją Arbitrażową (Biurem Orzecznictwa) w Warszawie.

Prof. Janusz A. Strzępka uczestniczył w latach 1989 – 1990 w badaniach problematyki "Problemy dostosowawcze Międzynarodowego Funduszu Walutowego a ustawodawstwo krajowe”.

Od 2004 r. prowadzi wykłady na Podyplomowym Studium z zakresu prawa inwestycyjnego i gospodarki przestrzennej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 1997 r. Kierownik Studium Podyplomowego Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W 2008 r. prof. Janusz A. Strzępka podjął współpracę w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego nad regulacją prawną umów o wykonawstwo budowlane w Kodeksie cywilnym.

Prof. Janusz A. Strzępka w 1977 r. złożył z wyróżnieniem egzamin sędziowski i egzamin na stanowisko radcy prawnego. W roku 1994 r. został wpisany na listę radców prawnych pod nr Kt – 1796 w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

W 1989 r. wybrany do Rady Ubezpieczeniowej Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, a w 1991 r. powołany na arbitra Sądu Polubownego przy Zarządzie Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego w Katowicach. Od 1991 r. Przewodniczący Rady Programowej przy Izbie Skarbowej w Katowicach. W latach 1992 – 1993 r. Prezes Zarządu akcyjnej spółki ubezpieczeniowej "Towarzystwo Ubezpieczeniowe Inter Fortuna” S.A. z siedzibą w Katowicach. Od 1989 r. prowadzi kursy dla rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, kursy dla doradców podatkowych oraz seminaria, konferencje i szkolenia dla zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W latach 1993 – 1997 Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Polskie Radio S.A. – Regionalna Rozgłośnia w Katowicach. Dyrektor Naczelny, Prezes Zarządu Instytutu Prawa Spółek i Przedsiębiorstw sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w latach 1994 – 2000. Od 2000 r. prowadzi Kancelarię Prawniczą J.A. Strzępka z siedzibą w Katowicach. W latach 1992 – 1994 doradca prawny przy zawieraniu układu w Hucie "Katowice” i spółkach węglowych (Katowickiej, Gliwickiej, Jastrzębskiej). Od 1998 do 1999 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej "Huty Częstochowa” S.A., a w latach 2000 – 2003 członka Rady Nadzorczej Bytomskiej Spółki Węglowej S.A. Od 1993 r. współpracuje z górnictwem, pełniąc obsługę prawną w spółkach węglowych i kopalniach. Uczestniczył czynnie we wszystkich istotnych przedsięwzięciach podejmowanych przez Katowicki Holding Węglowy S.A. oraz Bytomską Spółkę Węglową S.A. Współpracuje od 2003 r. z Kompanią Węglową S.A. w Katowicach.

Prowadził obsługę prawną zarządów: Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (od 1993 r.), Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (od 1994 do 1997 r.), Bytomskiej Spółki Węglowej S.A. (od 1995 do 1999 r. ) oraz w latach 1994 – 1999 - "Huty Zabrze” i "Zakładów Metalowych Trzebinia” S.A. Od 1993 r. współpracuje z Centrum Szkolenia i Adaptacji Zawodowej Górnictwa w Bytomiu prowadząc wykłady, kursy, szkolenia z prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, upadłościowego i układowego. W latach 1994 – 2002 współpracował z Państwową Agencją Restrukturyzacji Górnictwa w Katowicach, a od 1996 r. współpracuje z Agencją Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A. Od 2002 r. Sekretarz Generalny Polskiego Stowarzyszenia Prawa Budowlanego w Warszawie, od 2004 r. współpracownik zarządu HJ Heinz Polska S.A., Pudliszki z siedzibą w Krobi. Od 2005 r. współpracuje z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych, Krystian Ślązak, Arkadiusz Robert Zapiór i Partnerzy w Katowicach. Prof. J.A. Strzępka w roku 2006 został powołany na stanowisko arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Utrzymuje stałe kontakty z praktyką gospodarczą, a zwłaszcza ze spółkami Skarbu Państwa działającymi w górnictwie, przemyśle maszynowym, hutnictwie, przemyśle spożywczym i budownictwie.

Od 2007 r. wiceprzewodniczący rady nadzorczej spółki dominującej Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. w Katowicach.

Członek Rady Nadzorczej oświadczył, że nie jest delegowany do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru i zgodnie z przepisem art. 390 § 3 ksh w zw. z art. 380 ksh, w stosunku do jego osoby, nie ma zastosowania zakaz konkurencji, o którym mowa w przepisie art. 380 ksh. Członek Rady Nadzorczej nie posiada akcji Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Michał Tatarek – Członek Rady Nadzorczej

Pan Michał Tatarek posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, kierunek finanse i bankowość, w zakresie usługi finansowe. Jako wieloletni inwestor giełdowy posiada wszechstronną znajomość zagadnień związanych z szeroko pojmowanym rynkiem kapitałowym: spółek kapitałowych, obrotu, analizy fundamentalnej, zagadnień prawnych, przejęć, rynku walut i innych. Od wielu lat jest akcjonariuszem RAFAMET S.A., od 2006 r. posiada powyżej 5% kapitału Emitenta. Od czerwca 2010 r. zasiada w Radzie Nadzorczej RAFAMET S.A.

2004 – do nadal - Inwestor na rynku nieruchomości,

1997 – do nadal - Inwestor giełdowy,

1998 – 2004 - Browar Męcka Wola/k. Sieradza - Członek Zarządu, współwłaściciel,

1998 – 2004 - AGORA S.A. z siedzibą w Warszawie, m.in. jako Kierownik Promocji Sprzedaży.

Członek Rady Nadzorczej oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. Pan Michał Tatarek posiada 216.000 akcji Emitenta, co stanowi 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów. Jednocześnie podmiot powiązany (Pani Joanna Tatarek) posiada 45.000 akcji Emitenta, co stanowi łącznie 261.000 akcji RAFAMET S.A. i 6,04% udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów. Pan Michał Tatarek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 pkt 3-6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-27Urszula NiedźwiedźProkurentUrszula Niedźwiedź
2013-06-27Maciej MichalikWiceprezes ZarząduMaciej Michalik

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: członek rady nadzorczej

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »