Reklama

SANPL (SPL): Informacja o komunikacie KBC Bank NV oraz Banco Santander S.A. - raport 18

Raport bieżący nr 18/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii czy Australii. Papiery wartościowe, o których mowa w tym komunikacie nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii bez rejestracji lub wyłączenia z obowiązku rejestracji. W Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii nie będzie przeprowadzana żadna oferta publiczna papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym komunikacie

Reklama

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("BZ WBK") informuje, że pozyskał informację o publikacji przez KBC Bank NV ("KBC") oraz Banco Santander S.A. ("Santander") komunikatu zwierającego następujące informacje:

"KBC i Santander powołały konsorcjum banków inwestycyjnych w celu przeanalizowania potencjalnych opcji sprzedaży akcji BZ WBK w 2013 r. Dokładny termin sprzedaży akcji będzie zależał od warunków rynkowych.

W skład konsorcjum wchodzą: Deutsche Bank, Citi, Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, KBC Securities and Santander Investment, którzy zostali powołani na Globalnych Współkoordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu. Dom Maklerski BZ WBK będzie Globalnym Współkoordynatorem, Współprowadzącym Księgę Popytu i Oferującym. Goldman Sachs i UBS będą pełnić rolę Współprowadzących Księgę Popytu. Przewiduje się, że konsorcjum zostanie uzupełnione o innych członków niższego szczebla."

ANI ORYGINAŁ ANI KOPIE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU NIE MOGĄ BYĆ WWOŻONE ANI PRZESYŁANE NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII I POŁUDNIOWEJ AFRYKI.

Niniejszy komunikat nie stanowi prospektu emisyjnego w rozumieniu Dyrektywy 2003/71/WE ani innych odpowiednich przepisów prawa lub regulacji. Nie zawiera on i nie stanowi części oferty ani zaproszenia do złożenia oferty dotyczącej papierów wartościowych, o których jakichkolwiek zobowiązań lub zawarcia umów. Ani niniejszy komunikat ani żadne inne postanowienia w nim zawarte nie stanowią podstawy, ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek ofertą czy zobowiązaniem jakiegokolwiek rodzaju w jakiejkolwiek jurysdykcji. Zostanie przeprowadzona oferta nabycia papierów wartościowych, o której mowa w niniejszym komunikacie, zgodnie z potencjalną ofertą dotyczącą akcji BZ WBK ("Oferta"), a dany inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną wyłącznie na podstawie odpowiedniego i ostatecznego dokumentu ofertowego, który zostanie udostępniony wybranym inwestorom we właściwym momencie podczas prowadzenia Oferty.

Opisywana w komunikacie sprzedaż papierów wartościowych a także dystrybucja niniejszego komunikatu oraz innych informacji, o których mowa w niniejszym komunikacie, może w niektórych krajach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa. Osoby, w których ręce trafi niniejszy komunikat lub wspomniane w nim informacje, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa papierów wartościowych danego kraju.

Niniejszy komunikat nie zawiera ani nie stanowi oferty, czy też zaproszenia do składania oferty nabywania akcji BZ WBK skierowanej do jakiejkolwiek osoby w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii wobec której, lub innej jurysdykcji w której taka oferta czy zaproszenie byłoby niezgodne z prawem. Akcje BZ WBK, o których mowa w niniejszym komunikacie ("Akcje") nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku (ang. US Securities Act of 1933) ("Ustawa o Papierach Wartościowych") ani oferowane w transakcji wyłączonej lub niepodlegającej wymaganiom rejestracyjnym wynikającym z Ustawy o Papierach Wartościowych.

Potencjalna oferta i sprzedaż Akcji nie została i nie zostanie zarejestrowana zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani zgodnie z innymi przepisami prawa dotyczącymi papierów wartościowych, które obowiązują w Australii, Kanadzie czy Japonii. Z zastrzeżeniem niektórych wyjątków, Akcje nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Australii, Kanadzie czy Japonii lub, na rachunek lub rzecz, osoby jakiejkolwiek narodowości, rezydenta lub obywatela Australii, Kanady czy Japonii.

Niniejszy komunikat adresowany jest wyłącznie do: (i) osób przebywających poza Wielką Brytanią, (ii) firm inwestycyjnych (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) brytyjskiego Zarządzenia z 2001 roku o Promocji Usług Finansowych z 2001 roku wydanego na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (promocje finansowe) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001) ("Zarządzenie") oraz (iii) właścicieli znacznych majątków (ang. high net worth entities) i innych osób, którym może on zostać zgodnie z prawem przekazany, spełniających kryteria wynikające z art. 49(2)(a) do (d) Zarządzenia, lub (iv) innych osób, którym zgodnie z przepisami prawa może zostać przekazane zaproszenie lub zachęta do podjęcia działań inwestycyjnych (w rozumieniu art. 21 ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 roku) w związku z Ofertą (wszystkie takie osoby zwane będą łącznie "uprawnionymi adresatami"). Działania inwestycyjne, których dotyczy niniejszy komunikat mogą być podjęte tylko przez uprawnionych adresatów i tylko z nimi będą realizowane. Osoby nie będące uprawnionymi adresatami nie powinny podejmować żadnych działań w związku z niniejszym komunikatem lub jego treścią, ani opierać się na nich w swoich działaniach. Omawiana w niniejszym komunikacie sprzedaż papierów wartościowych nie będzie realizowana publicznie w Wielkiej Brytanii.

Niniejszy komunikat służy wyłącznie celom promocyjnym, w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia i nie może stanowić podstawy do podejmowania decyzji w sprawie inwestycji w papiery wartościowe BZ WBK.

Niniejszy komunikat nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie nie mogą być wykorzystywane jako podstawa dla żadnych celów. Informacje tego rodzaju służą ogólnej prezentacji okoliczności, mogą podlegać zmianom oraz mogą być niekompletne lub niedokładne.

Nabywanie papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym komunikacie, może narazić inwestora na znaczne ryzyko utraty zainwestowanej kwoty. Osoby rozważające dokonanie inwestycji powinny skonsultować się z kwalifikowanym doradcą inwestycyjnym. Niniejszy komunikat nie stanowi zalecenia dotyczącego Oferty. Wartość akcji może być obniżana lub podwyższana. Potencjalni inwestorzy powinni zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy, czy Oferta jest odpowiednia dla danej osoby.

W związku z omawianą w niniejszym komunikacie sprzedażą papierów wartościowych Deutsche Bank, Citi, Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, KBC Securities, Santander Investment, Dom Maklerski BZ WBK, Goldman Sachs i UBS ("Menedżerowie") działają tylko na rzecz KBC, Santander i BZ WBK. Nie będą odpowiadają one za zapewnienie żadnym innym osobom ochrony, którą zapewniają swoim klientom, ani za świadczenie doradztwa w związku z rozważaną sprzedażą Akcji.

Niniejszy komunikat może zawierać prognozy i stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń lub przyszłych wyników finansowych BZ WBK. Stwierdzenia dotyczące zdarzeń przyszłych można rozpoznać po użyciu słów takich jak "przewiduje się", "oczekuje się", "szacuje się", "zamierza się", "będzie", "może", "mógłby" i podobnych zwrotów i wyrażeń lub, w każdym przypadku, ich form przeczących lub innych odmian czy podobnych określeń, lub opis strategii, planów, przedmiotu, celów, przyszłych zdarzeń lub zamierzeń. KBC i Santander uprzedzają, że stwierdzenia takie stanowią tylko przewidywania a faktyczne wyniki mogą i często istotnie od nich odbiegają. Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości odzwierciedlają obecny pogląd KBC i Santander dotyczący przyszłych zdarzeń i takie stwierdzenia podlegają ryzykom związanym z przyszłymi zdarzeniami lub innego rodzaju ryzykiem, niepewnością i założeniami dotyczącymi działalności, wyników działalności, sytuacji finansowej, płynności, perspektyw, rozwoju lub strategii BZ WBK. Stwierdzenia dotyczące przyszłości dotyczą wyłącznie daty, w której zostały dokonane i zarówno KBC, Santander jak i Menedżerowie i ich określone podmioty powiązane zrzekają się zobowiązania lub podejmowania się aktualizacji tych stwierdzeń w celu odzwierciedlenia zdarzeń i okoliczności zachodzących po dniu niniejszego komunikatu, lub innych nieoczekiwanych zdarzeń lub w wyniku pojawienia się nowych informacji lub w inny sposób. Istnieje wiele czynników, które mogą powodować istotne rozbieżności pomiędzy zawartymi tu prognozami i stwierdzeniami dotyczącymi zdarzeń przyszłych a faktycznymi wynikami BZ WBK, włącznie z ryzykami dotyczącymi samego BZ WBK i jego działalności.

W związku z Ofertą Menedżerowie oraz ich podmioty powiązane, działający jako inwestorzy na swój własny rachunek, mogą nabywać Akcje i w ramach ich nabywania mogą utrzymywać w posiadaniu, nabywać, sprzedawać, oferować do sprzedaży oraz w inny sposób prowadzić czynności na swój własny rachunek Akcje i inne papiery wartościowe BZ WBK lub powiązane inwestycje w związku z Ofertą lub w inny sposób. Tym samym odniesienia w którymkolwiek powiązanym dokumencie ofertowym, w przypadku gdy taki dokument zostanie przedstawiony i udostępniony inwestorom, do Akcji będących przedmiotem oferty, zapisów, nabycia, składania lub prowadzenia obrotu powinny być odczytywane jako zawierające ofertę dokonania zapisu, nabycia, składania lub prowadzenia obrotu przez Menedżerów lub ich podmioty powiązane działające jako inwestorzy na swój własny rachunek. Zamiarem Menedżerów nie jest ujawnienie zakresu takiej inwestycji czy transakcji z wyjątkiem przypadków, gdy istnieją zobowiązania prawne lub regulacyjne do dokonania ujawnienia.

Żaden Menedżer ani dyrektor, członek kadry kierowniczej, pracownik, doradca lub agent nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tytułu, ani nie składa żadnego oświadczenia czy zapewnienia, wyraźnego lub dorozumianego, dotyczącego prawdziwości, poprawności lub uwzględnienia całości informacji w niniejszym komunikacie (lub czy jakiekolwiek informacje zostały pominięte w komunikacie) lub informacji dotyczących BZ WBK, jego spółek zależnych lub spółek stowarzyszonych, w formie pisemnej, ustnej, wizualnej lub elektronicznej, w jakikolwiek sposób przekazanych lub udostępnionych lub z tytułu straty jakiegokolwiek rodzaju wynikającej z wykorzystania niniejszego komunikatu lub jego treści lub w inny sposób z nim związany.
Elżbieta Kaleta-Jagiełło - dyrektor ds. korporacyjnych

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »