Reklama

KREDYTIN (KRI): Informacja o niestosowaniu przez Spółkę niektórych zasad ładu korporacyjnego ujętych w dokumencie \"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW\" po nowelizacji - raport 2/2010

Na podstawie § 29 Regulaminu Giełdy Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Spółka), w związku z wejściem w życie, począwszy od dnia 1 lipca 2010 r. zmian "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", przekazuje do publicznej wiadomości informację Zarządu o niestosowaniu przez Spółkę w sposób trwały lub czasowy niektórych zasad ładu korporacyjnego. Kredyt Inkaso S.A. podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku (pełna treść zbioru zasad dostępna pod adresem: http://corpgov.gpw.pl/assets/library/polish/publikacje/dpsn2010.pdf).

Reklama

Zarządu Spółki niniejszym oświadcza, że od 1 lipca 2010 roku nie są stosowane następujące zasady ładu korporacyjnego:

Emitent stosuje i podlega Dobrym Praktykom Spółek notowanych na GPW z wyjątkami. Od 1 lipca 2010 roku nie są stosowane następujące zasady ładu korporacyjnego:

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych

5. Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).

Uzasadnienie: Ustalanie wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej należy do suwerennej decyzji odpowiednio Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki nie ma wpływu na wprowadzenie uregulowań w tym zakresie.

9. GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.

Uzasadnienie: Emitent nie prowadzi żadnej polityki kadrowej opierającej się o uprzywilejowanie płci i nie ogranicza udziału przedstawicieli żadnej płci w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru. Decyzja w zakresie obsady Rady Nadzorczej i Zarządu Emitenta należy odpowiednio do Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej Emitenta, który to organy dokonując zmian w składzie odpowiednio Rady Nadzorczej i Zarządu winny kierować się kompetencjami, doświadczeniem i umiejętnościami kandydatów, nie zaś ich płcią. Obecnie w Zarządzie Emitenta nie ma przedstawiciela płci żeńskiej, natomiast jedna kobieta pełni funkcję członka Rady Nadzorczej.

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji

wymaganych przez przepisy prawa:

12) W przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informacja na temat prognozowanych kosztów jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem,

Uzasadnienie: Zasada ta nie jest stosowana wobec braku ustalenia kosztów wprowadzenia programu motywacyjnego. Powyższe koszty zostaną ustalone i podane nie później niż do dnia 31.12.2010 r.

14) informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły.

Uzasadnienie: Spółka w zakresie prowadzenia strony internetowej nie publikuje na niej informacji o treści obowiązującej w Spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, ani informacji o braku takiej reguły. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego jak i zmiana takiego podmiotu należy do suwerennych decyzji Rady Nadzorczej i nie podlega żadnym regulacjom, poza regulacjami ustawowymi, tj. ustawą o biegłych rewidentach nakazującą zmianę biegłego w okresie nie dłuższym niż 5 lat. Spółka uważa za nieuzasadnionie publikowanie informacji o braku reguł w tym zakresie.

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

6) Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Uzasadnienie: Brak dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej jest następstwem decyzji akcjonariuszy. Akcjonariusze uznali, że każdy z nich powinien aktywnie dysponować prawem przedstawienia kandydata na członka Rady Nadzorczej. Realizacja jednego z obowiązków akcjonariusza - dbałość o interesy spółki, polega również na tym, aby przedstawiać na kandydatów do organów spółki osoby, które w ich ocenie są w stanie najlepiej spełniać powierzone im obowiązki. W Radzie Nadzorczej Spółki zasiada jeden członek niezależny którym jest Pan Tomasz Filipiak.

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy

10. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,

3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Uzasadnienie: W zakresie umożliwienia akcjonariuszom udziału w walnym zgromadzeniu zasada zapewnienia dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym oraz zasada wykonania głosu osobiście lub przez pełnomocnika, nie jest przez Spółkę zapewniona. Spółka dołoży starań, aby istniała taka możliwość od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Emitent w związku z organizacją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 12.08. 2010 r. jednorazowo nie zastosuje zasady z cz. IV 10. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Emitent zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu poprawy błędu redakcyjnego w uchwale nr 5/2010 z dnia 28.04.2010 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

Artur Górnik Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »