Reklama

RAFAMET (RAF): Informacja o nowo powołanych członkach Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. - raport 3

Raport bieżący nr 3/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 2/2011 z dnia 20.01.2011 r., Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

Pan Michał Rogatko - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Michał Rogatko jest absolwentem (1988 r.) Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (Szkoła Główna Handlo-wa). Ukończył również kursy podyplomowe, m.in.: International Trade Education Course w Churchill College, Cambridge (Wielka Brytania) oraz studium zarządzania Management Development Programme organizowane przez Swedish Institute of Management Foundation przy Stockholm School of Economics (Szwecja, Belgia).

Reklama

Doświadczenie zawodowe:

Pan Michał Rogatko specjalizuje się w obrocie międzynarodowym, marketingu operacyjnym i sprzedaży, zarządzaniu marką oraz strategicznym zarządzaniu marketingowym. Pracował lub doradzał w firmach międzynarodowych i krajowych o zasięgu międzynarodowym, w tym również w spółkach giełdowych, takich jak: Rolimpex S.A., Alima-Gerber S.A., Leroy-Merlin (również we Francji), Oriflame Poland (również w strukturach regionalnych), Zepter International, Kross S.A., Emax S.A., ComputerLand S.A., Sygnity S.A., Lampe Berger Polska (do niedawna jako Prezes Zarządu), Kopex S.A. i w innych. Wykładał również marketing i zarządzanie w Wyższej Szkole Businessu i Administracji.

Udział w radach nadzorczych:

Hydrapres S.A. (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej), Kopex S.A. (Sekretarz Rady Nadzorczej), Korporacja Budowlana Poznań-Północ S.A. (Członek Rady Nadzorczej),

Członek Rady Nadzorczej oświadczył, iż pełni funkcję Członka Zarządu HS Lubań Sp. z o.o., ponadto prowadzi własną działalność gospodarczą związaną z doradztwem z zakresu organizacji, zarządzania oraz marketingu strategicznego. Powyższa działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta. Pan Michał Rogatko nie posiada akcji Emitenta ani udziałów w podmiotach z nim powiązanych.

Pan Michał Rogatko jest doradcą Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego - akcjonariusza posiadającego powyżej 5% kapitału zakładowego Emitenta - w kilku jego spółkach, w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego, zarządzania, marketingu strategicznego, strategii rozwoju poszczególnych przedsięwzięć i zasobów ludzkich. Pomiędzy Panem Krzysztofem Jędrzejewskim a Panem Michałem Rogato nie ma powiązań rodzinnych.

Pan Michał Rogatko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Michał Tatarek - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Michał Tatarek posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, kierunek finanse i bankowość, w zakresie usługi finansowe. Od 14 lat, jako inwestor giełdowy, posiada wszechstronną znajomość zagadnień związanych z szeroko pojmowanym rynkiem kapitało-wym: spółek kapitałowych, obrotu, analizy fundamentalnej, zagadnień prawnych, przejęć, rynku walut i innych. Od wielu lat jest akcjonariuszem RAFAMET S.A., od 2006 r. posiada powyżej 5% kapitału Emitenta.

Doświadczenie zawodowe:

2004 - do nadal - Inwestor na rynku nieruchomości,

1997 - do nadal - Inwestor giełdowy,

1998 - 2004 - Browar Męcka Wola/k. Sieradza - Członek Zarządu, współwłaściciel,

1998 - 2004 - AGORA S.A. z siedzibą w Warszawie, m.in. jako Kierownik Promocji Sprzedaży.

Pan Michał Tatarek oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu.

Członek Rady Nadzorczej posiada 216.000 akcji Emitenta, co stanowi 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów. Jednocześnie podmiot powiązany (Pani Joanna Tatarek) posiada 45.000 akcji Emitenta, co stanowi łącznie 261.000 akcji RAFAMET S.A. i 6,04% udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów.

Pan Michał Tatarek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Janusz A. Strzępka - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Janusz A. Strzępka w 1969 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, na którym w 1976 r. obronił pracę doktorską, a w 1986 r. zdał kolloqium habilitacyjne. Od 1993 r. posiada tytuł profesora nauk prawnych.

Od 1989 r. Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach od 2005 r.

Profesor Janusz A. Strzępka w 1979 r. przebywał w ramach wymiany między uniwersytetami w Stanach Zjednoczonych (Lock Haven State University, University of Pennsylvania).

W latach 1985 - 1986 oraz 1990 - 1991 przebywał na stypendium Fundacji Humboldta na Uniwersytecie w Bonn w Institut für Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung.

W latach 1987 i 1990 współpracował z uniwersytetami w Erewaniu i Duszanbe, gdzie prowadził także wykłady i seminaria z polskiego prawa cywilnego i gospodarczego.

W latach 1975 - 1980 współpracował z Departamentem Prawnym Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie oraz Główną Komisją Arbitrażową (Biurem Orzecznictwa) w Warszawie.

Prof. Janusz A. Strzępka uczestniczył w latach 1989 - 1990 w badaniach problematyki "Problemy dostosowaw-cze Międzynarodowego Funduszu Walutowego a ustawodawstwo krajowe".

Od 2004 r. prowadzi wykłady na Podyplomowym Studium z zakresu prawa inwestycyjnego i gospodarki prze-strzennej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 1997 r. Kierownik Studium Podyplomowego Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W 2008 r. prof. Janusz A. Strzępka podjął współpracę w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego nad regulacją prawną umów o wykonawstwo budowlane w Kodeksie cywilnym.

Doświadczenie zawodowe:

Prof. Janusz A. Strzępka w 1977 r. złożył z wyróżnieniem egzamin sędziowski i egzamin na stanowisko radcy prawnego. W roku 1994 r. został wpisany na listę radców prawnych pod nr Kt - 1796 w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

W 1989 r. wybrany do Rady Ubezpieczeniowej Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, a w 1991 r. powołany na arbitra Sądu Polubownego przy Zarządzie Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego w Katowicach. Od 1991 r. Przewodniczący Rady Programowej przy Izbie Skarbowej w Katowicach. W latach 1992 - 1993 r. Prezes Zarządu akcyjnej spółki ubezpieczeniowej "Towarzystwo Ubezpieczeniowe Inter Fortuna" S.A. z siedzibą w Katowicach. Od 1989 r. prowadzi kursy dla rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, kursy dla doradców podatkowych oraz seminaria, konferencje i szkolenia dla zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W latach 1993 - 1997 Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Polskie Radio S.A. - Regionalna Rozgłośnia w Katowicach. Dyrektor Naczelny, Prezes Zarządu Instytutu Prawa Spółek i Przedsiębiorstw sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w latach 1994 - 2000. Od 2000 r. prowadzi Kancelarię Prawniczą J.A. Strzępka z siedzibą w Katowicach. W latach 1992 - 1994 doradca prawny przy zawieraniu układu w Hucie "Katowice" i spółkach węglowych (Katowickiej, Gliwickiej, Jastrzębskiej). Od 1998 do 1999 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej "Huty Częstochowa" S.A., a w latach 2000 - 2003 członka Rady Nadzorczej Bytomskiej Spółki Węglowej S.A. Od 1993 r. współpracuje z górnictwem, pełniąc obsługę prawną w spółkach węglowych i kopalniach. Uczestniczył czynnie we wszystkich istotnych przedsięwzięciach podejmowanych przez Katowicki Holding Węglowy S.A. oraz Bytomską Spółkę Węglową S.A. Współpracuje od 2003 r. z Kompanią Węglową S.A. w Katowicach.

Prowadził obsługę prawną zarządów: Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (od 1993 r.), Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (od 1994 do 1997 r.), Bytomskiej Spółki Węglowej S.A. (od 1995 do 1999 r. ) oraz w latach 1994 - 1999 - "Huty Zabrze" i "Zakładów Metalowych Trzebinia" S.A. Od 1993 r. współpracuje z Centrum Szkolenia i Adaptacji Zawodowej Górnictwa w Bytomiu prowadząc wykłady, kursy, szkolenia z prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, upadłościowego i układowego. W latach 1994 - 2002 współpracował z Państwową Agencją Restrukturyzacji Górnictwa w Katowicach, a od 1996 r. współpracuje z Agencją Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A. Od 2002 r. Sekretarz Generalny Polskiego Stowarzyszenia Prawa Budowlanego w Warszawie, od 2004 r. współpracownik zarządu HJ Heinz Polska S.A., Pudliszki z siedzibą w Krobi. Od 2005 r. współpracuje z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych, Krystian Ślązak, Arkadiusz Robert Zapiór i Partnerzy w Katowicach. Prof. J.A. Strzępka w roku 2006 został powołany na stanowisko arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Utrzymuje stałe kontakty z praktyką gospodarczą, a zwłaszcza ze spółkami Skarbu Państwa działającymi w górnictwie, przemyśle maszynowym, hutnictwie, przemyśle spożywczym i budownictwie.

Od 2007 r. wiceprzewodniczący rady nadzorczej spółki dominującej Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. w Katowi-cach. Prof. J.A. Strzępka oświadczył, że nie jest delegowany do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru i zgodnie z przepisem art. 390 § 3 ksh w zw. z art. 380 ksh, w stosunku do jego osoby, nie ma zastosowania zakaz konkurencji, o którym mowa w przepisie art. 380 ksh.

Członek Rady Nadzorczej nie posiada akcji Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Michał Kaczmarzyk - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Michał Kaczmarzyk posiada wykształcenie wyższe. W 2003 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym (specjalność finanse) Politechniki im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, a w 2006 r. studia podyplomowe z zakresu podatków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu pomocy publicznej i negocjacji w biznesie.

Doświadczenie zawodowe:

2008 - do nadal - Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Warszawie (odpowiedzialny za projekty restrukturyzacyjne przedsiębiorstw),

2007 - 2008 - pracownik Działu Usług Doradczych PricewaterhouseCoopers CEE, Performance lmprove-ment,

2003 - 2007 - pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym od 2006 r. na stanowisku Naczelnika Wydziału Restrukturyzacji w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej.

Pan Michał Kaczmarzyk posiada doświadczenie w zakresie doradztwa inwestycyjnego, restrukturyzacji i udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom.

Pan Michał Kaczmarzyk od 2005 r. do 2007 r. był Członkiem Rady Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o., w tym od 2006 r. jako jej Przewodniczący. Od 2008 r. do grudnia 2009 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Rivendell sp. z o.o., również jako Przewodniczący. Od 2010 r. pełni funkcję Prezesa Zarzą-du LOT Cargo S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej EuroLOT S.A.

Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec RAFAMET S.A., nie posiada rów-nież akcji Emitenta ani udziałów w podmiotach z nim powiązanych. Aktualnie jest pracownikiem ARP S.A. - akcjonariusza posiadającego powyżej 5% kapitału zakładowego Emitenta.

Pan Michał Kaczmarzyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Szymon Ruta - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Szymon Ruta jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył zakończony egzaminem kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, jak również szkolenie z zakresu rozwoju oraz integracji transportu kolejowego w Europie (European Training Center for Railways w Belgii) oraz indywidualny miesięczny staż "Privatisation of National Railways" przeprowadzony przez Japan International Cooperation Agency (JICA) w Japonii.

Doświadczenie zawodowe:

Karierę zawodową rozpoczął w od pracy w Centrali PKP S.A., zajmując m.in. stanowisko Dyrektora Projektu ds. utworzenia i przygotowania do prywatyzacji spółek z obszaru telekomunikacji, informatyki i energetyki kolejowej. W latach 2002 - 2003 piastował stanowisko Zastępcy Dyrektora Pionu Restrukturyzacji w firmie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Dwa kolejne lata kariery zawodowej poświęcił pracy w Biurze Planowania i Analiz Ekonomicznych w PKP CARGO S.A., m.in. na stanowisku Dyrektora tegoż Biura. W kwietniu 2005 r. związał się z firmą PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o., gdzie m.in. jako Członek Zarządu był odpowiedzialny za finanse Spółki. Od listopada 2009 r., jako doradca Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., zajmował się koordynacją wybranych projektów restrukturyzacyjnych. Obecnie jako Dyrektor Zarządzający w MS TFI S.A. odpowiedzialny jest za budowanie wartości stoczni wchodzących w skład portfela MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Pan Szymon Ruta pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Szczecińskiej Stoczni Remontowej GRYFIA S.A. oraz członka Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych POLICE S.A. Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada również akcji Emitenta ani udziałów w podmiotach z nim powiązanych. Aktualnie jest pracownikiem spółki zależnej ARP S.A. - akcjonariusza posiadającego powyżej 5% kapitału zakładowego Emitenta.

Pan Szymon Ruta nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Marcin Siarkowski - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Marcin Siarkowski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu, jak również Podyplomowego Studium Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firm w Szkole Głównej Handlowej.

Ukończył zakończony egzaminem kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Pań-stwa, jak również Kurs dla Doradców Inwestycyjnych, cykl szkoleń finansowych organizowanych przez Centrum Prywatyzacji przy Ministerstwie Skarbu Państwa, jak też szkolenia z zakresu wyceny spółek i analizy ich sprawozdań finansowych, ekonomicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa i metodyki Project Management.

Doświadczenie zawodowe:

Pan Marcin Siarkowski w latach 1992 - 1997 prowadził własną działalność gospodarczą. Od 1998 r. jest pracownikiem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, gdzie zatrudniony był kolejno na stanowisku Specjalisty, Głównego Specjalisty, Eksperta w Departamencie Operacji Finansowych, a obecnie pracuje jako Ekspert w Departamencie Inwestycji Portfelowych. W swojej pracy odpowiedzialny za: analizę spółek publicznych i niepublicznych oraz wyników i dokumentów finansowych przedsiębiorstw, analizę sektorów gospodarki, z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych, prowadzenie procedur poszukiwania inwestora dla dużych pakietów akcji należących do ARP S.A., prowadzenie negocjacji i nadzór właścicielski nad spółkami z portfela ARP S.A. Do zakresu jego zadań należy również: przygotowywanie i prowadzenie walnych zgromadzeń spółek ( w tym publicznych), analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, a także prowadzenie projektów w ramach statutowej działalności ARP S.A.

Pan Marcin Siarkowski w latach 2001 - 2011 był członkiem Rad Nadzorczych kolejno: ZPiP "Chodzież" S.A., PPH PRODREW S.A. w Bieczu, ZTR ZATRA S.A. w Skierniewicach oraz CELMA TOOLS S.A. w Goleszowie.

Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Odlewni Tarnów Sp. z o.o., której działalność podstawowa może być częściowo konkurencyjna w stosunku do działalności podmiotu z Grupy Kapitałowej RAFAMET, tj. Zespołu Odlewni RAFAMET Sp. z o.o.

Nowo powołany członek Rady Nadzorczej nie posiada akcji Emitenta ani udziałów w podmiotach z nim powiązanych. Aktualnie jest pracownikiem ARP S.A. - akcjonariusza posiadającego powyżej 5% kapitału zakładowego Emitenta.

Pan Marcin Siarkowski nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podsta-wie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 pkt 3-6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).
Maciej Michalik - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »