EUROTEL (ETL): Informacja o powołaniu Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję - raport 19

Raport bieżący nr 19/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Eurotel S.A. ("Spółka”, "Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, na podstawie § 8 ust. 2 lit b) oraz §18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki korzystając z uprawnień założycielskich wynikających z odpowiednich zapisów Statutu Spółki, oraz Uchwały nr 13 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 maja 2017 roku

skład Rady Nadzorczej od dnia 17 maja 2017 r., wynoszący 5 osób, przedstawia się następująco:

Reklama

1.Krzysztof Płachta

2.Jacek Foltarz

3.Marek Parnowski

4.Jacek Struk

5.Remigiusz Paszkiewicz

Ad.1 Pan Krzysztof Płachta - został wybrany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 maja 2017 roku.- jest członkiem niezależnym.

Pan Krzysztof Płachta urodził się w 1959 roku. W 1984 roku ukończył studia z zakresu transportu morskiego na Wydziale Nawigacyjnym w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni.

Jest absolwentem Master of Business Administration (MBA) na Uniwersytecie Gdańskim w 1999. W latach 1999-2000 studia podyplomowe o specjalności szacowania nieruchomościami organizowane na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Obronił dwa państwowe egzaminy uprawniające do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego i maklera papierów wartościowych.

Od 1982 roku przez 10 lat pracował jako oficer na statkach handlowych Polskich Linii Oceanicznych, a potem zajmował stanowiska oficerskie na jednostkach zagranicznych armatorów. Kariera zawodowa Krzysztofa Płachty od ostatnich kilkunastu lat związana jest z zagadnieniami finansowymi oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem. Był Dyrektorem Oddziału Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A. (październik 1995 – styczeń 2004, maj 2004 – kwiecień 2006), a przez kilkanaście miesięcy sprawował funkcję Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A. (styczeń2004 – kwiecień2004). W latach 1998 -2003 r. był członkiem Rady Nadzorczej BOMI S.A.

Od maja 2006 r. do marca 2007 r. w EUROTEL S.A. pracował jako Prezes Zarządu, natomiast w 2010 roku został wybrany na jej Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W maju 2007 r. nawiązał współpracę z "Plejada” Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie przez kilka miesięcy był Wiceprezesem, a od listopada 2007 roku do chwili obecnej zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu.

Pan Krzysztof Płachta od października 2006 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PolMed Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, a od 2007 roku jest: Przewodniczącym Rady Nadzorczej Business Angel Seedfund w Gdańsku, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Transpolonia Sp. z o.o. w Tczewie, Członkiem Rady Nadzorczej BANKIER.PL SA we Wrocławiu, Członkiem Rady Nadzorczej Sovereign Capital SA w Warszawie.

Pan Krzysztof Płachta jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej, gdyż zasiadał w organach Spółki ponad 5 lat temu.

Pan Krzysztof Płachta nie jest akcjonariuszem Spółki. Działalność Pana Krzysztofa Płachty w innych podmiotach nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Eurotel SA.

Ad. 2 Pan Jacek Foltarz - został powołany przez Pana Jacka Foltarza, korzystającego ze swoich uprawnień założycielskich- jest członkiem zależnym.

Pan Jacek Foltarz urodził się w 1964 roku. Zdobywał doświadczenie zawodowe od 1992 roku jako współwłaściciel firmy MAW Telecom Gdańsk S.C. W latach 1997 – 1999 był udziałowcem w MAW Telecom Gdańsk Sp. z o.o. Firma zajmowała się dystrybucją sprzętu telekomunikacyjnego Panasonic i Motorola, a także była autoryzowanym przedstawicielem operatora analogowej telefonii komórkowej PTK Centertel.

Pan Jacek Foltarz jest komandytariuszem w spółce Fogel. Jest również prezesem i udziałowcem FM Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. W latach 2001-2006 pełnił funkcję członka zarządu w Eurotel Sp. z o.o., a od 1.06.2006 r. jest Wiceprzewodniczącym jej Rady Nadzorczej.

Działalność zawodowa nie jest w konflikcie w funkcjami w Radzie Nadzorczej i nie jest konkurencyjna dla Eurotel SA..

Pan Jacek Foltarz jest zależnym Członkiem Rady Nadzorczej, gdyż posiada uprawnienia założycielskie i znaczący pakiet akcji Spółki.

Ad.3 Pan Marek Parnowski – został powołany przez Pana Marka Parnowskiego, korzystającego ze swoich uprawnień założycielskich – jest członkiem niezależnym.

Pan Marek Parnowski ma 59 lat . Posiada wykształcenie średnie zawodowe. W 1976 roku ukończył Policealne Techniczne Studium Zawodowe Szkoły Budownictwa Okrętowego.

Doświadczenie zdobywał pracując w latach 1977-1984 w Fabryce Urządzeń Okrętowych w Rumi jako technolog. Od lutego 1984 roku do grudnia 1994 roku prowadził własną działalność gospodarczą – transport osobowy. Od 1 marca 1994 roku do 31 maja 2001 roku zatrudniony był w firmie "Martel” zajmującej się handlem sprzętem telekomunikacyjnym oraz usługami związanymi z instalacjami i serwisem telekomunikacyjnym. Początkowo zatrudniony jako dyrektor sprzedaży, a od września 1996 roku został dyrektorem handlowym odpowiedzialnym za kompleksowy rozwój i utrzymanie punktów sprzedaży ówczesnego operatora Era. W okresie od czerwca 2001 roku do maja 2002 roku był udziałowcem i pracował w spółce "Tele-Net” Sp. z o.o. z siedzibąw Gdańsku na stanowisku dyrektora – Członka Zarządu. W latach 2002 – 2006 pracował w Eurotel Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na stanowisku dyrektora – Członka Zarządu.

Od 1 czerwca 2006 roku został członkiem Zarządu Eurotel SA i piastował to stanowisko do dnia 31 sierpnia 2009 roku.

Pan Marek Parnowski posiada akcje Eurotel SA w ilości poniżej 5%. Nie jest powiązany z żadną osób z Zarządu.

Pan Marek Parnowski nie jest powiązany z żadną firmą zewnętrzną, która jest konkurencyjna dla działalności Emitenta.

Pan Marek Parnowski nie był skazany wyrokiem sądu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Nie miały również miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Marek Parnowski pełnił w tym czasie funkcje członka organów tych spółek, a także w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla w ostatnich 5 latach.

Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Marka Parnowskiego ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych. Pan Marek Parnowski nie otrzymał również sądowego zakazu działania lub uczestniczenia w zarządzaniu czy nadzorze. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Marek Parnowski jest członkiem niezależnym RN na podstawie oświadczenia.

Ad.4 Pan Jacek Struk – został powołany przez Pana Tomasza Basińskiego, korzystającego ze swoich uprawnień założycielskich – jest członkiem niezależnym.

Pan Jacek Struk urodził się 10 grudnia 1967 roku w Gdańsku.

Wykształcenie:

1987 – 1992 Uniwersytet Gdański, magister ekonomii

Kursy:

Doradztwo Podatkowe ( Stowarzyszenie Księgowych )

Nowoczesne Zarządzanie Finansowe ( Francuski Instytut Zarządzania )

Analiza Finansowa ( Francuski Instytut Zarządzania )

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej ( Business Training Centre )

Doświadczenie zawodowe:

2003 – Amitech Poland Sp. z o.o. ( chemia budowlana ) Gdańsk Dyrektor Finansowy, prokurent

2002 – 2003 Amitech Poland Sp. z o.o. ( chemia budowlana ) Gdańsk Prezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

1999 – 2002 LFO Sp. z o.o. ( farmaceutyka) Warszawa Dyrektor Finansowy

1997 – 1999 Elterix S.A. ( telekomunikacja) Gdańsk Dyrektor Finansowy

Pan Jacek Struk nie jest powiązany z żadną osób zarządzających lub nadzorujących oraz nie prowadzi działalności będącej konkurencyjną w stosunku do Spółki. Pan Jacek Struk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (na podst. Ust. z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym). Pan Jacek Struk jest członkiem niezależnym RN na podstawie oświadczenia. Pan Jacek Struk został wybrany przez RN do reprezentowania RN w sprawach związanych z zatrudnianiem Zarządu.

Ad. 5 Pan Remigiusz Paszkiewicz - został powołany przez Pana Krzysztofa Stepokurę, korzystającego ze swoich uprawnień założycielskich – jest członkiem niezależnym.

Pan Remigiusz Paszkiewicz urodził się w 1970 roku. Ukończył Politechnikę Warszawską, studium doktoranckie w SGH w Warszawie oraz liczne krajowe jak i zagraniczne podyplomowe studia z zakresu biznesu i finansów. Sprawował wiele funkcji zarządczych i nadzorczych w ogólnopolskich spółkach prywatnych jak i państwowych. Został zgłoszony przez udziałowca znaczącego PKO TFI jako niezależny członek Rady Nadzorczej.

Doświadczenie zawodowe:

04.2012 – 04.2015 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Prezes Zarządu

07.2010 – 04.2012 Anwil S.A. – Prezes Zarządu,

01.2009 – () – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Organizacji i Grupy Kapitałowej

10.2008 – 12.2008 Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A. – p.o. Prezesa Zarządu

09.2007 – 12.2008 PKN Orlen S.A. – Dyrektor Biura ds. Unipetrolu

04.2007 – 09.2007 PKN Orlen S.A. – Z-ca Dyrektora Biura Grupy Kapitałowej

05.2007 – 01.2009 Unipetrol Trade a.s. – Wiceprzewodniczący Zarządu

07.2007 – 03.2009 ORLEN Finance AB – Członek Zarządu,

06.2001 – 04.2007 Narodowy Bank Polsk – Dyrektor Gabinetu Prezesa

04.1996 – 05.2001 Ministerstwo Finansów – Dyrektor Biura Ministra

Pełnione funkcje

1999-2001 – NAFTOBAZY Sp. z o.o. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

2006-2007 – BAZY I SYSTEMY BANKOWE Sp. z o.o. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

2008 – Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie

2004 – JFK School of Government (Innovation and Technology Seminar), Harvard University

1997 – 1999 – Szkoła Główna Handlowa, studium doktoranckie

1996 – 1997 – Kolegium Europejskie w Natolinie

1994 – 1996 – Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

1989 – 1994 – Politechnika Warszawska, studia magisterskie, inżynieria środowiska i analiza ekonomiczna projektów z zakresu ochrony środowiska

Pan Remigiusz Paszkiewicz jest członkiem niezależnym RN na podstawie oświadczenia.

Powyższe osoby (od 1 do 5) nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (na podst. Ust. z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej w zakresie innym niż podany powyżej.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-17 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2017-05-17 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »