Reklama

OPTEAM (OPM): Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających oraz informacja o rezygnacji z prokury. - raport 55

Raport bieżący nr 55/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) podaje do wiadomości publicznej informacje zmianach w składzie osób nadzorujących i zarządzających.

W dniu 28 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji następujące osoby:

1)Janusz Bober

Jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej, w 1983 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na wydziale elektrycznym o specjalności automatyka i metrologia. W 1988 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie informatyki prowadzone przez Uniwersytet Warszawski i Polską Akademię Nauk. W 2007 r. uzyskał tytuł Master of Business Administration, Oxford Brookes University i Polish Open University.

Reklama

Przebieg kariery zawodowej:

1983 - 1987 Politechnika Rzeszowska, Zakład Układów Elektronicznych. Oddelegowany do Rzeszowskich Zakładów lamp Wyładowczych "Polam-Rzeszów" do realizacji projektu elektronicznego zapłonnika do lamp wyładowczych

1987 - 1988 Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, specjalista ds. informatyki,

1988 - 1992 Comfort Sp. z o.o. - prezes zarządu, udziałowiec - założyciel,

1992 - 2003 OPTIMUS-Comfort Sp z o.o. (obecnie OPTeam S.A.) - prezes zarządu, udziałowiec,

2003 - 06.2011 - OPTeam S.A. - prezes zarządu, akcjonariusz

Od 2010 r. pełni funkcję prezesa zarządu w spółce Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

W dniu 28.06.2011r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Januszowi Boberowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Według złożonego oświadczenia, Pan Janusz Bober nie prowadzi wobec Spółki działalności konkurencyjnej i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

2)Wiesław Roman Zaniewicz

Ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji kierunek: administracja w 1984 r (magister), kierunek prawo 1985r. (magister). W 1991 r. po odbyciu 5 letniej aplikacji uzyskał tytuł adwokata. W 1994 r. ukończył Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych - zorganizowanych przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w RP. Wiesław Roman Zaniewicz dysponuje wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Od 1986 r. specjalizuje się w zakresie prawa handlowego.

Przebieg kariery zawodowej:

1991 - 1994 - CONSKUL Agencja Konsultingowa - Sp. z o.o. w Rzeszowie - doradca.,

1991 - 1993 Kancelaria Adwokacka J. Barański, W. Zaniewicz Spółka Cywilna, wspólnik,

1993 - 1995 Kancelaria Adwokacka j. Barański, W. Zaniewicz, H. Zaniewicz Spółka Cywilna - wspólnik,

1995 do chwili obecnej - Kancelaria Adwokacka W. Zaniewicz, H. Zaniewicz Spółka Cywilna - wspólnik.

W dniu 28.06.2011r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Wiesławowi Romanowi Zaniewiczowi funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Według złożonego oświadczenia, Pan Wiesław Roman Zaniewicz nie prowadzi wobec Spółki działalności konkurencyjnej i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3)Janusz Gajdek

Ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Filia w Rzeszowie, kierunek: prawo i administracja. W 1986 r. uzyskał tytuł i uprawnienia Biegłego Rewidenta .

Przebieg kariery zawodowej:

1977 - 1980 Okręgowy Zarząd Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej w Rzeszowie - inspektor kontroli,

1980-1990 Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego - z-ca dyrektora ds. ekonomicznych - główny księgowy,

1990 - 2007- Kancelaria Biegłego Rewidenta "GALICJA" Sp. z o.o. w Rzeszowie - prezes zarządu - biegły rewident, główny udziałowiec,

2003 do chwili obecnej Kancelaria Biegłego Rewidenta Janusz Gajdek w Rzeszowie - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr ewiden. 2976.

W dniu 28.06.2011r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Januszowi Gajdkowi funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Według złożonego oświadczenia, Pan Janusz Gajdek nie prowadzi wobec Spółki działalności konkurencyjnej i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

4)Marcin Lewandowski

Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, specjalizacja handel międzynarodowy . W 1997 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Dysponuje wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw, analizy inwestycji i nadzoru właścicielskiego.

Przebieg kariery zawodowej:

1994 - 2000 W. Frąckowiak i Partnerzy - Wielkopolska Grupa Konsultingowa w Poznaniu - współpraca jako konsultant oraz senior konsultant,

1994 - 2000 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, katedra inwestycji i Rynków kapitałowych - asystent, adiunkt, Business Management &Finance S.A. (obecnie BRE Coroprate Finance S.A.) - senior consultant, manager,

2001 - do chwili obecnej - Antares Corporate Finance Sp. z o.o. w Warszawie - prezes zarządu, udziałowiec,

2001 do chwili obecnej: działalność gospodarcza pod nazwą Marcin Lewandowski Antares Corporate Finance - wykładowca, konsultant.

W ciągu ostatnich 5 lat sprawował następujące funkcję w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek: 2001 - 2006 Altair Inwestycje Sp. z o.o. - prezes Zarządu, 2003 - 2004 ARAM Sp. z o.o. - członek rady nadzorczej, 2004 - 2005 Global Bussines Center Sp. z o.o. - prezes zarządu, 2004 - Agrikur Sp z o.o. - prezes zarządu, 2004 - 2005 BEN Inwestycje Sp. z o.o. (obecnie Systemów Informatycznych Sp. z o.o.) - prezes zarządu, 2006 - 2009 - Royal Finance Sp. z o.o. w Warszawie - prezes zarządu, 2007 - 2008 Orzeł Biały S.A. - członek

5)Adam Leda

W 1989 r. ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie Wydział Organizacji Turystyki.

W 1992 r. rozpoczął swoją karierę na rynku telekomunikacyjnym. Wtedy to zaczęła działalność założona przez niego firma L&L, która od samego początku jest ściśle związana z telekomunikacją. Firma zajmuje się budową nowoczesnych sieci napowietrznych, poprzez ich projektowanie oraz dostarczanie osprzętu oraz narzędzi do ich wykonania. W 1999 roku firma L&L zainwestowała w nowoczesne rozwiązania IT klasy DSS w oparciu o platformę GIS.

W 2002 roku rozpoczął pracę w firmie ComputerLand S.A. (obecnie Sygnity S.A.), gdzie jako Pełnomocnik Zarządu był odpowiedzialny za obszar sprzedaży w ramach sektora Telco. Następnie odpowiedzialny także za strategicznych Klientów, tj.: Telekomunikacja Polska S.A. oraz Narodowy Bank Polski.

Od grudnia 2006 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu firmy CUBE Corporate Release S.A. i jest akcjonariuszem Spółki.

Według złożonego oświadczenia, Pan Adam Leda nie prowadzi wobec Spółki działalności konkurencyjnej i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Spółka informuje, że w dniu 28 czerwca 2011 r. Rada Nadzorcza OPTeam S.A. powołała do składu Zarządu Spółki trzeciej kadencji następujące osoby:

1)Andrzej Pelczar - Prezes Zarządu Spółki.

W 1985 r. ukończył Akademię Górniczo - Hutniczą w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki kierunek: informatyka (magister inżynier). W 1992 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

Przebieg kariery zawodowej:

1985 - 1992 Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie - asystent, adiunkt kierownik projektu w programie rządowym RP.09 "Rozwój języków, metod i podstaw formalnych programowania"’

1988 - 1992 - Comfort S. z o.o. wiceprezes zarządu, udziałowiec - założyciel,

1992 - 2003 - OPTIMUS Comfort Sp. z o.o. (obecnie OPTeam S.A.) - wiceprezes zarządu, udziałowiec,

2003 - do 28.06.2011 - OPTeam S.A. - wiceprezes zarządu, akcjonariusz.

Pan Andrzej Pelczar od 2006 do stycznia 2011 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej spółki ELEKTRA Sp. z o.o.. Aktualnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

Według złożonego oświadczenia, Pan Andrzej Pelczar nie prowadzi wobec Spółki działalności konkurencyjnej i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

2)Wacław Szary - Wiceprezes Zarządu Spółki.

Absolwent Politechniki Krakowskiej - Wydział Inżynierii Elektrycznej - 1987 -1992. Odbył również studia podyplomowe - SGH w Warszawie - studia relacji inwestorskich i komunikacji finansowej - 2009-2010 - ukończone w październiku 2010 r.

Przebieg kariery zawodowej:

1992-1994 - Urząd Gminy w Strzyżowie - informatyk;

1994 - 2004 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie - informatyk, inspektor;

2000 - 2005 - Elektra SC - szef wdrożeń systemów informatycznych, konsultant prowadzący projekty informatyczne;

2005-2010 - Elektra Sp. z o.o. - prezes zarządu.

Od grudnia 2010 r. pełni w Spółce funkcję dyrektora departamentu Systemów ERP.

Według złożonego oświadczenia, Pan Wacław Szary nie prowadzi wobec Spółki działalności konkurencyjnej i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jednocześnie Spółka informuje, że Pan Wacław Szary złożył w dniu 28 czerwca 2011 r, rezygnację z pełnienia funkcji prokurenta OPTeam S.A.

3) Bogdan Niziołek - Wiceprezes Zarządu Spółki.

W 1991 r. ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie uzyskując tytuł magistra fizyki.

W 2006 r. uzyskał tytuł Master of Business Administration w Warsaw Executive MBA - podyplomowe studia menedżerskie prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytet Minnesoty.

Przebieg kariery zawodowej:

1991-1993, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubaczowie, stanowisko: nauczyciel, nauczyciel mianowany;

1993-1994, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, stanowisko: informatyk, starszy informatyk;

1994-1998, Optimus-Comfort Sp. z o.o. w Rzeszowie, stanowisko: specjalista ds. sprzedaży, kierownik działu sprzedaży hurtowej

Od 1998 r. Pan Bogdan Niziołek zajmuje w Spółce stanowisko dyrektora handlowego.

Według złożonego oświadczenia, Pan Bogdan Niziołek nie prowadzi wobec Spółki działalności konkurencyjnej i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§5 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Andrzej Pelczar - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »