Reklama

OPTEAM (OPM): Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam S.A. - raport 29

Raport bieżący nr 29/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) podaje do wiadomości publicznej informacje o zmianach w składzie osób nadzorujących i zarządzających.

W dniu 12 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki czwartej kadencji następujące osoby:

1)Janusz Bober

Jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej, w 1983 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na wydziale elektrycznym o specjalności automatyka i metrologia. W 1988 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie informatyki prowadzone przez Uniwersytet Warszawski i Polską Akademię Nauk. W 2007 r. uzyskał tytuł Master of Business Administration, Oxford Brookes University i Polish Open University.

Reklama

Przebieg kariery zawodowej:

1983 - 1987 Politechnika Rzeszowska, Zakład Układów Elektronicznych. Oddelegowany do Rzeszowskich Zakładów lamp Wyładowczych "Polam-Rzeszów” do realizacji projektu elektronicznego zapłonnika do lamp wyładowczych.

1987 – 1988 Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, specjalista ds. informatyki,

1988 – 1992 Comfort Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, udziałowiec – założyciel.

1992 – 2003 OPTIMUS-Comfort Sp z o.o. (obecnie OPTeam S.A.) – Prezes Zarządu, udziałowiec.

2003 – 06.2011 – OPTeam S.A. – Prezes Zarządu.

Od 2010 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

Od 28.06.2011 – 12.06.2014 - Przewodniczący Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

W dniu 12.06.2014 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Januszowi Boberowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. czwartej kadencji.

Według złożonego oświadczenia, Pan Janusz Bober nie prowadzi wobec Spółki działalności konkurencyjnej i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

2)Andrzej Pelczar

W 1985 r. ukończył Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki kierunek: informatyka (magister inżynier). W 1992 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

Przebieg kariery zawodowej:

1985 – 1992 Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie – asystent, adiunkt.

1988 – 1992 – Comfort S. z o.o. Wiceprezes Zarządu, udziałowiec – założyciel.

1992 – 2003 – OPTIMUS Comfort Sp. z o.o. (obecnie OPTeam S.A.) – Wiceprezes Zarządu, udziałowiec.

2003 – do 28.06.2011 – OPTeam S.A. – Wiceprezes Zarządu, akcjonariusz.

Pan Andrzej Pelczar od 2006 do stycznia 2011 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki ELEKTRA Sp. z o.o.. Aktualnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

Od 28.06.2011 – 12.06.2014 – OPTeam S.A. – Prezes Zarządu.

W dniu 12.06.2014 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Andrzejowi Pelczarowi funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. czwartej kadencji.

Według złożonego oświadczenia, Pan Andrzej Pelczar nie prowadzi wobec Spółki działalności konkurencyjnej i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3)Wiesław Roman Zaniewicz

Ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji kierunek: administracja w 1984 r (magister), kierunek prawo 1985r. (magister). W 1991 r. po odbyciu 5 letniej aplikacji uzyskał tytuł adwokata. W 1994 r. ukończył Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych – zorganizowanych przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w RP. Wiesław Roman Zaniewicz dysponuje wiedzą

i doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Od 1986 r. specjalizuje się

w zakresie prawa handlowego.

Przebieg kariery zawodowej:

1991 – 1994 – CONSKUL Agencja Konsultingowa – Sp. z o.o. w Rzeszowie – doradca.

1991 – 1993 Kancelaria Adwokacka J. Barański, W. Zaniewicz Spółka Cywilna, wspólnik.

1993 – 1995 Kancelaria Adwokacka j. Barański, W. Zaniewicz, H. Zaniewicz Spółka Cywilna – wspólnik.

1995 do chwili obecnej – Kancelaria Adwokacka W. Zaniewicz, H. Zaniewicz Spółka Cywilna – wspólnik.

Od 28.06.2011 – 12.06.2014 – OPTeam S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

OPTeam S.A.

W dniu 12.06.2014 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Wiesławowi Romanowi Zaniewiczowi funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam S.A. czwartej kadencji.

Według złożonego oświadczenia, Pan Wiesław Roman Zaniewicz nie prowadzi wobec Spółki działalności konkurencyjnej i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

4)Andrzej Ziemiński

Pan Andrzej Ziemiński posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Bankowość. Posiada ponad 14 letnie doświadczenie w obszarze zarządzania, restrukturyzacji oraz fuzji i przejęć. W swojej karierze zawodowej był Członkiem Zarządów oraz Rad Nadzorczych spółek z rynku telekomunikacyjnego oraz nowych technologii.

Członek Zarządu Impera Capital S.A., od 2011 roku Członek Zarządu Impera Seed Fund Sp. z o. o. podmiotu zarządzającego funduszem kapitałowym powołanym przez Impera Capital S.A. oraz KFK – Krajowy Fundusz Kapitałowy. W latach 2010 - 2013 partner i Członek Zarządu Supernova Fund.

W latach 2007 - 2009 Prezes Zarządu PPWK SA, które przekształcił z tradycyjnego wydawnictwa kartograficznego w dostawcę usług telekomunikacyjnych i mobilnych dla sektora B2B. Dzięki środkom z emisji publicznej oraz udanym akwizycjom spółek, w tym Neotel Communications Polska Sp. z o. o i Długie Rozmowy SA proces zrealizował w okresie 2 lat. Od 2004 do 2009 roku Prezes Zarządu EL2 Sp. z o.o. dostawcy aplikacji oraz serwisów w branży Usług Dodanych dla Telekomunikacji GSM. Obecnie zasiada m.in. w Radach Nadzorczych spółek: Dominium SA, Telemedycyna Polska SA, Listonic Sp. z o.o., Simplum Sp. z o.o.

Od 14.06.2013 do 12.06.2014 pełnił w OPTeam S.A. funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Według złożonego oświadczenia, Pan Andrzej Ziemiński nie prowadzi wobec Spółki działalności konkurencyjnej i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

5)Marcin Lewandowski

Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, specjalizacja: Handel Międzynarodowy. W 1997 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Dysponuje wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw, analizy wartości i projektów inwestycji, strategii przedsiębiorstw oraz nadzoru właścicielskiego.

Przebieg kariery zawodowej:

1994-2000 - Frąckowiak i Partnerzy – Wielkopolska Grupa Konsultingowa w Poznaniu (obecnie F5 Konsulting).

1994-2001 - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych, asystent, adiunkt.

2000-2001 – Business Management & Finance SA (obecnie BRE Corporate Finance SA) – manager.

2001 – obecnie – Antares Corporate Finance Sp. z o.o. w Warszawie – Prezes Zarządu, udziałowiec.

2001 – obecnie – działalność gospodarcza pod nazwą Marcin Lewandowski Antares Corporate Finance – wykładowca, doradca gospodarczy.

2010 – obecnie – Copernicus Watch Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, udziałowiec.

W ciągu ostatnich 5 lat sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek:

- Antares Corporate Finance Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od 2001r.),

- Copernicus Watch Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od 2010r),

- Polskie ePłatności SA – Członek Rady Nadzorczej (od 2010r),

- Opieka i Zaufanie SA – Członek Rady Nadzorczej (od 2013r.),

- Orzeł Biały SA – Członek Rady Nadzorczej (2007-2008 r.).

Od 28.06.2011 – 12.06.2014 – Członek Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Według złożonego oświadczenia, Pan Andrzej Ziemiński nie prowadzi wobec Spółki działalności konkurencyjnej i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W dniu 12 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza OPTeam S.A. powołała do składu Zarządu OPTeam S.A. czwartej kadencji następujące osoby:

1) Wacław Szary – Prezes Zarządu Spółki.

Absolwent Politechniki Krakowskiej – Wydział Inżynierii Elektrycznej – 1987 -1992. Odbył również studia podyplomowe – SGH w Warszawie - studia relacji inwestorskich i komunikacji finansowej – 2009-2010 – ukończone w październiku 2010 r.

Przebieg kariery zawodowej:

1992-1994 – Urząd Gminy w Strzyżowie – informatyk.

1994 – 2004 – Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie – informatyk, inspektor.

2000 – 2005 - Elektra SC – szef wdrożeń systemów informatycznych, konsultant prowadzący projekty informatyczne.

2005-2010 – Elektra Sp. z o.o. – Prezes Zarządu.

Od grudnia 2010 r. pełnił w Spółce funkcję Dyrektora Departamentu Systemów ERP.

Od 28.06.2011 – 12.06.2014 – OPTeam S.A. – Wiceprezes Zarządu OPTeam S.A.

W dniu 12.06.2014 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Wacławowi Szaremu funkcję Prezesa Zarządu OPTeam S.A. czwartej kadencji.

Według złożonego oświadczenia, Pan Wacław Szary nie prowadzi wobec Spółki działalności konkurencyjnej i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3) Bogdan Niziołek – Wiceprezes Zarządu Spółki.

W 1991 r. ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie uzyskując tytuł magistra fizyki

W 2006 r. uzyskał tytuł Master of Business Administration w Warsaw Executive MBA - podyplomowe studia menedżerskie prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytet Minnesoty.

Przebieg kariery zawodowej:

1991-1993, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubaczowie, stanowisko: nauczyciel, nauczyciel mianowany.

1993-1994, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, stanowisko: informatyk, starszy informatyk.

1994-1998, Optimus-Comfort Sp. z o.o. w Rzeszowie, stanowisko: Specjalista ds. sprzedaży. Kierownik działu sprzedaży hurtowej.

Od 1998 r. zajmował w Spółce stanowisko Dyrektora handlowego.

Od 28.06.2011 – 12.06.2014 – OPTeam S.A. – Wiceprezes Zarządu OPTeam S.A.

W dniu 12.06.2014 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Bogdanowi Niziołkowi funkcję Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. czwartej kadencji.

Według złożonego oświadczenia, Pan Bogdan Niziołek nie prowadzi wobec Spółki działalności konkurencyjnej i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3) Ryszard Woźniak – Wiceprezes Zarządu Spółki.

Pan Ryszard Woźniak jest magistrem informatyki, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego,

rok ukończenia 1985.

Przebieg kariery zawodowej:

1985 – 1991 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie – Asystent, a następnie Starszy Asystent.

1991–1993 - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza w Rzeszowie – Starszy Asystent.

1988 – 1992 - Comfort Sp. z o.o. - Dyrektor Techniczny - Udziałowiec i współzałożyciel Firmy.

1992– 2003 - Optimus-Comfort Sp. z o.o. - Programista systemowy, Dyrektor ds. Sieci Komputerowych, Dyrektor Działu Integracji Systemów Informatycznych.

2003 – 2007 - OPTeam S.A. - Dyrektor Działu Integracji Systemów Informatycznych.

2007– 2010 - Elektra Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu Spółki.

W latach 2003 –2008 – pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Od 2010 r. pełnił w OPTeam S.A. funkcję Dyrektora Departamentu Systemów ERP oraz Dyrektora Pionu Realizacji, a także funkcję prokurenta.

W dniu 12.06.2014 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Ryszardowi Woźniakowi funkcję Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. czwartej kadencji.

Według złożonego oświadczenia, Pan Ryszard Woźniak nie prowadzi wobec Spółki działalności konkurencyjnej i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-12Wacław SzaryPrezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »