Reklama

RADPOL (RDL): Informacja o powołaniu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję - raport 30

Raport bieżący nr 30/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd RADPOL S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 kwietnia 2012 roku powołało w skład Rady Nadzorczej VII kadencji:

1) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Bielowickiego,

2) na Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Firczyka,

3) na Członka Rady Nadzorczej Pana Leszka Iwańca,

4) na Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Janasa,

5) na Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kurowskiego,

Reklama

6) na Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Tomasika.

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Pan Grzegorz J. Bielowicki.

Pan Grzegorz J. Bielowicki posiada wykształcenie wyższe (kierunek zarządzanie), ukończył z wyróżnieniem Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz również z wyróżnieniem Graduate School of Business International Executive MBA. University of Chicago, jest również pilotem.

Pan Grzegorz J. Bielowicki pracował:

- w latach 1995-1996 w Kościuszko Bowling Green z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jako konsultant funduszy przy inwestycjach w Europie Wschodniej,

- w latach 1997-1998 w Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie jako asystent,

- w latach 1998-2005 w VOS Logistics Polska Sp. z o.o. (wcześniej Euroad) jako prezes zarządu.

Pan Grzegorz J. Bielowicki jest założycielem i partnerem zarządzającym Tar Heel Capital Sp. z o. o. oraz od 2003 roku członkiem Rady Nadzorczej RADPOL S.A.. Zasiada również we władzach spółek powiązanych z Tar Heel Capital, w szczególności w radach nadzorczych spółek: Rurgaz Sp. z o.o., Apreo Logistics S.A., FAM GK S.A., Eko-Trade Sp. z o.o., prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług doradztwa gospodarczego.

Według złożonego oświadczenia Pan Grzegorz J. Bielowicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, nie zajmuje stanowisk i nie pełni funkcji publicznych, określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych.

Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Tomasz Firczyk.

Pan Tomasz Firczyk nie pozostaje w stosunku zatrudnienia do Emitenta.

Pan Tomasz Firczyk posiada wykształcenie wyższe (magister ekonomii). Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta.

Pan Tomasz Firczyk pracował kolejno:

- w roku 2001 w Polpharma Warszawa Sp. z o.o., na stanowisku księgowego,

- w latach 2001-2005 w VOS Logistics Polska Sp. z o.o., na stanowisku analityka finansowego,

- w roku 2005 w BDO Polska Sp. z o.o., na stanowisku starszego asystenta biegłego rewidenta.

Pan Tomasz Firczyk prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług doradztwa gospodarczego.

Pan Tomasz Firczyk jest obecnie członkiem organów nadzorujących innych spółek, m.in.: Apreo Logistics S.A. i spółek zależnych, FAM Grupa Kapitałowa S.A. i spółek zależnych, Leśne Runo S.A., Livechat Software S.A. oraz Rurgaz Sp. z o.o.

W przeszłości był członkiem organów nadzorujących m.in.: Elektroporcelana Ciechów S.A., FAM Cynkowanie Ogniowe S.A., Fru.pl S.A., Metalplast-System Sp. z o.o., Mostostal Wrocław S.A., Onestep Sp. z o.o., SPV THC Inwestycje S.A oraz Perła - Browary Lubelskie S.A.

Wskazane podmioty nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Emitenta.

Według złożonego oświadczenia Pan Tomasz Firczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, nie zajmuje stanowisk i nie pełni funkcji publicznych, określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych.

Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Leszek Iwaniec.

Pan Leszek Iwaniec nie pozostaje w stosunku zatrudnienia do RADPOL SA.

Pan Leszek Iwaniec posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, mgr prawa, specjalność prawo finansowe. Na Uniwersytecie Warszawskim w 1992 roku ukończył roczne Podyplomowe Studium Prawa i Ekonomii Wspólnot Europejskich, specjalizację - "Polityka finansowa Wspólnot Europejskich". W tym samym roku zdobył licencję maklera papierów wartościowych (nr 118).

Pan Leszek Iwaniec pracował kolejno:

- od marca 1990 do sierpnia 1991 - Kancelaria Sejmu - Młodszy Sekretarz Komisji Konstytucyjnej,

- od września 1991 do czerwca 1994 - Biuro Maklerskie Powszechnego Banku Kredytowego S.A. w Warszawie - Główny Specjalista w Departamencie Operacji Zagranicznych, Makler Papierów Wartościowych, Makler Giełdowy,

- od lipca 1994 do grudnia 1994 - Dom Maklerski "Broker" S.A. w Katowicach, Oddział w Warszawie - Dyrektor Oddziału,

- od stycznia 1995 do lipca 1998 - Biuro Maklerskie Polskiego Banku Rozwoju S.A. w Warszawie - Specjalista ds. Analiz Ekonomiczno-Finansowych, Starszy Ekspert ds. Analiz Ekonomiczno-Finansowych,

- od sierpnia 1998 do lipca 2002 - Erste Securities S.A. - Specjalista ds. Rachunków Klientów, Kierownik ds. Inwestycji,

- od sierpnia 2002 do maja 2007 - Dom Maklerski Millennium S.A. - Starszy Specjalista w Zespole Maklerów Giełdowych,

- od czerwca 2007 do grudnia 2008 - Dom Maklerski PKO BP S.A. - Makler Papierów Wartościowych,

- od marca 2009 roku do grudnia 2009 - Copernicus Securities S.A. - Makler/Dyrektor Działu Tradingu,

- od kwietnia 2010 doku do kwietnia 2012 roku - RADPOL S.A. - Członek Rady Nadzorczej,

- od sierpnia 2011 roku - P.A. NOVA S.A. - Członek Rady Nadzorczej.

Według złożonego oświadczenia Pan Leszek Iwaniec nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, nie zajmuje stanowisk i nie pełni funkcji publicznych, określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych.

Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Zbigniew Janas.

Pan Zbigniew Janas nie pozostaje w stosunku zatrudnienia do Emitenta.

Pan Zbigniew Janas posiada wykształcenie średnie techniczne, ukończył Technikum Kolejowe w Warszawie, o specjalności technik komunikacji.

Pan Zbigniew Janas pracował kolejno:

- w latach 1974-1978 w PKP Elektrowozownia z siedzibą w Warszawie jako maszynista kolejowy,

- w latach 1978-1980 w ZM URSUS z siedzibą w Warszawie jako elektromonter,

- w latach 1980-1981 w ZM URSUS z siedzibą w Warszawie jako Przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ", a następnie w latach 1981-1989 pełnił funkcję Przewodniczącego NSZZ " SOLIDARNOŚĆ "

- w latach 1988-1989 w Spółdzielni Pracy "UNICUM" z siedzibą w Warszawie jako członek i przedstawiciel handlowy,

- w latach 1989-2001 poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

- od roku 2002 prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług doradztwa gospodarczego

- od 20-03-2007 Pan Zbigniew Janas pełni funkcję członka Rady Nadzorczej WARFAMA S.A.

- od 30-06-2011 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Poza tym w okresie ostatnich pięciu lat Pan Zbigniew Janas nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach osobowych lub kapitałowych.

Według złożonego oświadczenia Pan Zbigniew Janas nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, nie zajmuje stanowisk i nie pełni funkcji publicznych, określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych.

Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Krzysztof Kurowski.

Absolwent Politechniki Poznańskiej, kierunku Informatyka, specjalizacja Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji oraz kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalizacja Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W 2009 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Karierę zawodową rozpoczął w 1999 r. w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym ICHB PAN w Poznaniu. W 2001 r. zdał egzamin państwowy Ministerstwa Finansów dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. W 2003 r. uzyskał certyfikat potwierdzający kwalifikacje z zakresu zastosowania informatyki w zarządzaniu na uczelni Universite Paris - Dauphine w Paryżu/Francja. Od roku 2004 bezpośrednio zaangażowany i odpowiedzialny za przygotowania i realizacje międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych w ramach Programów Ramowych UE oraz projektów wdrożeniowych z udziałem wiodących firm światowych z branży teleinformatycznej. Od 2008 roku Kierownik Działu Aplikacji w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Kurowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, nie zajmuje stanowisk i nie pełni funkcji publicznych, określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych.

Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Jacek Tomasik

Pan Jacek Tomasik nie pozostaje w stosunku zatrudnienia do RADPOL SA.

Pan Jacek Tomasik posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Szkołę Główną Handlową Wydział Ekonomiczno-społeczny, specjalizacja - Zarządzanie i Planowanie Społeczne oraz specjalizacja - Finanse Publiczne, praca magisterska z zakresu inwestycji zagranicznych w Polsce.

Pan Jacek Tomasik pracował kolejno:

- 12/1994 - 06/1996 BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA w Poznaniu w upadłości (w ramach INSOL AG Sp. z o.o. - Syndyk upadłego BSRz) - Specjalista ds. Organizacji

- 07/1996 - 08/1997 - ELEKTRIM S.A. na stanowisku analityka,

- 09/1997 - 02/2003 BANK PEKAO S.A. - CENTRALA na stanowiskach Ekspert w Zespole ds. Energetyki - Departament Finansowania Projektów ; Ekspert - Biuro Przygotowania Emisji w Departamencie Korporacyjnym; Opiekun Klienta Strategicznego - Departament Bankowości Korporacyjnej,

- 03/2003 - 03/2009 - KREDYT BANK S.A. - CENTRALA na stanowiskach Dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej Klientów Strategicznych; Dyrektor Departamentu Zarządzania Kredytami Zagrożonymi Klientów Korporacyjnych i MSP (CZK); Zastępca Dyrektora CZK; Ekspert, a następnie Lider Zespołu w CZK, Ekspert w Departamencie Finansowania Inwestycji;

- 03/2009 - do dzisiaj TUiR WARTA - CENTRALA na stanowisku Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych (DUI).

Według złożonego oświadczenia Pan Jacek Tomasik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, nie zajmuje stanowisk i nie pełni funkcji publicznych, określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych.
Andrzej Sielski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »