Reklama

APANET (APA): Informacja o sytuacji Spółki zależnej oraz próbach odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej - raport 5

Raport bieżący nr 5/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent”, "Spółka”) w nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. dotyczących zmian personalnych w składzie organów Spółki oraz APANET Green System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka zależna”, "APANET GS”) oraz w raportach nr 01/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., 02/2018 z dnia 08.03.2018 r. i 03/2018 z dnia 17.03.2018 r. i 04/2018 z dnia 27.03.2018 r. oraz ich potencjalnym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej Emitenta oraz Spółki zależnej niniejszym informuje, co następuje:

Reklama

W dniu 28.03.2018 r. Zarząd Emitenta otrzymał od Pana Andrzeja Lisa wiadomość elektroniczną z informacją, że w przesłanym przez Zarząd Emitenta w dniu 27.03.2018 r. projekcie porozumienia brakuje kilku elementów m.in. dotyczących stanowiska Pana Andrzeja Lisa i jego płacy oraz sposobu spłacania jego zobowiązania. Do wiadomości załączony był projekt porozumienia z poprawkami i komentarzami naniesionymi przez prawnika Pana Andrzeja Lisa oraz przez Pana Jacka Konopę.

W odpowiedzi przesłanej do Pana Andrzeja Lisa (i do wiadomości pana Marcina Borowca i pani Edyty Kolendowicz) w dniu 29.03.2018 r. Zarząd Emitenta poinformował, że zmiany projektu porozumienia zaproponowane przez pełnomocnika Pana Andrzeja Lisa oraz przez Pana Jacka Konopę całkowicie wypaczają ideę zaproponowanego porozumienia i są nie do zaakceptowania przez Emitenta.

Zarząd Emitenta wskazał, że mając na względzie podejmowane przez Pana Andrzeja Lisa od ubiegłego roku działania wobec spółek grupy APANET, oceniane przez Zarząd i Radę Nadzorczą Emitenta jako skrajnie negatywne dla Emitenta, do czasu zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian umowy spółki usuwających zapisy z dnia 10.08.2017 r. nie widzi możliwości powołania Pana Andrzeja Lisa do Zarządu AGS.

Odnosząc się do poruszonej w komentarzach do projektu porozumienia kwestii rzekomego "programu motywacyjnego” przyjętego jakoby w dniu 07.07.2017 r., przewidującego zbycie 10% udziałów w kapitale zakładowym AGS należących do Emitenta na rzecz wybranych przedsiębiorców współpracujących z Spółką zależną (tj. Pana Marcina Borowca i Panią Edytę Kolendowicz) Zarząd Emitenta wskazał, że Emitentowi nie został przedłożony żaden dowód potwierdzający, że ów program motywacyjny został kiedykolwiek faktycznie przyjęty. Gdyby uchwała o takiej treści została przez NZW Spółki zależnej przyjęta byłaby skrajnie niekorzystna dla Emitenta, o której interesy pełniąc w lipcu 2017 r. funkcję Prezesa Zarządu Pan Andrzej Lis powinien dbać. Zarząd Emitenta wskazał, że okoliczność zbycia przez Pana Andrzeja Lisa reprezentującego ówcześnie Emitenta w dniu 09.08.2017 r. 10% udziałów w kapitale zakładowym Spółki zależnej na rzecz Pana Marcina Borowca i Pani Edyty Kolendowicz została przez Radę Nadzorczą Emitenta oceniona jako skrajnie niekorzystna dla Emitenta i prowadząca do utraty dotychczasowej 100% kontroli nad Spółką zależną.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazał, że biorąc pod uwagę rolę Pana Marcina Borowca i Pani Edyty Kolendowicz w czynnościach podjętych w dniach 9 i 10.08.2017 r. oraz będący konsekwencją tych czynności aktualny status w/w osób jako wspólników Spółki zależnej, jak również mając na względzie postawę w/w osób wobec formułowanych wielokrotnie przez Emitenta propozycji odbycia NZW Spółki zależnej i podjęcia uchwał regulujących sytuację w Spółce zależnej, udział Pana Marcina Borowca i Pani Edyty Kolendowicz w porozumieniu mającym na celu uregulowanie sytuacji w Spółce zależnej Zarząd Emitenta uważa za bezwzględnie konieczny. Zaproponowane porozumienie ma na celu skuteczne uregulowanie sytuacji w Spółce zależnej i nie dopuszcza pozostawienia poza swymi regulacjami osób uprawnionych (choćby potencjalnie) do kwestionowania postanowień porozumienia lub przewidzianych nim uchwał NZW. Ponadto Zarząd Emitenta wskazał, że dotychczas nie otrzymał od Pana Andrzeja Lisa odpowiedzi na prośby o przedstawienie podstawowych warunków umów zawartych jedynie ustnie – według twierdzenia Pana Andrzeja Lisa – tzn. przedmiot, wynagrodzenie, okres wypowiedzenia etc. łączących jakoby Pana Marcina Borowca i Panią Edytę Kolendowicz z Spółką zależną, bez odpowiedzi pozostały również wiadomości Zarządu Emitenta dotyczące tych umów skierowane do w/w osób.

Odnosząc się do sugestii Pana Andrzeja Lisa dotyczących uzupełnienia porozumienia o kwestie związane z jego stanowiskiem i wynagrodzeniem w Spółce zależnej Zarząd Emitenta poinformował, że jest otwarty na propozycje dotyczące zaangażowania Pana Andrzeja Lisa, Pana Marcina Borowca i Pani Edyty Kolendowicz w tworzenie wartości AGS.

Zarząd Emitenta zaapelował o przystąpienie do zaproponowanego porozumienia, na którego zawarciu zyskają wszyscy jego sygnatariusze i Akcjonariusze Emitenta. Grupa APANET ma ogromny potencjał, który od miesięcy nie jest w pełni wykorzystywany w wyniku działań podjętych przez Pana Andrzeja Lisa, Pana Marcina Borowca i Panią Edytę Kolendowicz w dniach 9 i 10.08.2017r. oraz konsekwencji tych działań. Zaproponowane porozumienie ma celu zamknięcie tego rozdziału historii grupy APANET i skupienie się na tworzeniu wartości pożądanych przez Klientów i Akcjonariuszy Grupy APANET.

Do dnia opublikowania niniejszego raportu Zarząd Emitenta nie otrzymał od Pana Andrzeja Lisa, Pana Marcina Borowca i Pani Edyty Kolendowicz odpowiedzi na wiadomość z dnia 29.03.2018 r.

W dniu 10.04.2018 r. Zarząd Emitenta wystosował na adres Spółki zależnej formalne wezwanie do jak najszybszego zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej nie później niż na dzień 15 maja 2018 r., celem podjęcia uchwał:

1) o zmianie umowy spółki oraz o przyjęciu tekstu jednolitego umowy spółki;

2) w przedmiocie składu Zarządu spółki oraz o powołaniu Prezesa Zarządu spółki;

3) w sprawie potwierdzenia bezpodstawności i bezskuteczności uchwały NZW Spółki z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki oraz o uchyleniu tej uchwały;

4) w sprawie potwierdzenia bezpodstawności i bezskuteczności uchwały NZW Spółki z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki oraz o uchyleniu tej uchwały;

5) o odwołaniu wszystkich dotychczasowych pełnomocnictw udzielonych przez Zgromadzenie Wspólników;

6) o powołaniu pełnomocnika Spółki dla reprezentacji Spółki w umowach z członkami Zarządu Spółki;

7) o uchyleniu Regulaminów Zarządu;

8) w sprawie ujawnionych działań na szkodę spółki przez Andrzeja Lisa, Marcina Borowca i Edytę Kolendowicz.

Proponowana przez Zarząd Emitenta treści uchwał:

Ad 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Apanet Green System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 255 § 1 k.s.h. postanawia zmienić umowę spółki w ten sposób, że:

1) § 12 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"Udziały są zbywalne i mogą być zbyte za uprzednią zgodą Zgromadzenia Wspólników.”

2) w § 18 Umowy Spółki uchyla się ustęp 4 i 5;

3) § 20 ust. 6 Umowy Spółki otrzymuje brzmienie:

"Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.”

4) § 22 ust. 1 Umowy Spółki otrzymuje brzmienie:

"Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech członków.”

5) § 22 ust. 6 Umowy Spółki otrzymuje brzmienie:

"Każdy Członek Zarządu Spółki działa i reprezentuje Spółkę samodzielnie. W przypadku, gdy Zarząd jest przynajmniej dwuosobowy, przy czynnościach rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) spółkę reprezentuje dwóch Członków Zarządu działających wspólnie lub jeden Członek Zarządu działający wspólnie z prokurentem.”

Ad 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Apanet Green System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

1) potwierdzić i podtrzymać swoją uchwałę nr 1 z dnia 11 sierpnia 2017 r. o odwołaniu Pana Andrzeja Lisa z funkcji Prezesa Zarządu Apanet Green System sp. z o.o. z uwagi na niewłaściwą organizację działalności spółki, niesatysfakcjonujące wyniki finansowe spółki oraz podejmowanie działań na szkodę spółki. Wolą Zgromadzenie Wspólników było i jest, aby Pan Andrzej Lis zaprzestał pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Green System sp. z o.o., co było równoznaczne z jego odwołaniem z tej funkcji ze skutkiem natychmiastowym;

2) powołać Prezesa Zarządu Spółki w osobie [imię i nazwisko] na okres pełnej kadencji.

Ad 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Apanet Green System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu postanawia stwierdzić bezpodstawność i bezskuteczność uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 7 marca 2016 r. o ustaleniu wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki w kwocie 25.000 zł, a nadto z ostrożności prawnej postanawia w/w uchwałę z dnia 7 marca 2016 r. uchylić.

Ad 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Apanet Green System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu postanawia stwierdzić bezpodstawność i bezskuteczność uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki, a nadto z ostrożności prawnej postanawia w/w uchwałę z dnia 7 marca 2016 r. uchylić.

Ad 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Apanet Green System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać wszelkie dotychczasowe pełnomocnictwa udzielone przez Zgromadzenie Wspólników.

Ad 6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Apanet Green System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać pełnomocnika do reprezentowania Spółki w czynnościach z Członkami Zarządu Spółki w osobie Pana Pawła Nowaka, PESEL: 79091807410.

Ad 7

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Apanet Green System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu postanawia uchylić wszelkie dotychczasowe Regulaminy Zarządu oraz inne dokumenty wewnętrzne Spółki regulujące sposób działania Zarządu.

Ad 8

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Apanet Green System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

1) wezwać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem działań cywilno i karnoprawnych dotyczących ujawnionych działań na szkodę spółki podjętych przez Andrzeja Lisa, Marcina Borowca i Edytę Kolendowicz, w szczególności mających na celu naprawnienie wyrządzonej spółce szkody, uzyskanie zabezpieczenia zapłaty należnych spółce kwot oraz doprowadzenie do ukarania sprawców działań przeciwko spółce;

2) upoważnić Zarząd Spółki do wystąpienia z powództwem (lub powództwami) przeciwko Andrzejowi Lisowi o naprawienie wyrządzonej przez niego spółce szkody.

W dniu 12.04.2018 r. odbyła się rozprawa przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu w sprawie, w której Sąd rozpoznaje skargę Emitenta i Spółki zależnej (reprezentowanej w dacie wniesienia skargi przez pana Piotra Leszczyńskiego) na orzeczenie referendarza sądowego ujawniającego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpis zmian umowy Spółki zależnej przyjętych w dniu 10.08.2017 r. głosami Pana Andrzeja Lisa (działającego ówcześnie w imieniu Emitenta oraz w imieniu własnym), Pana Marcina Borowca i Pani Edyty Kolendowicz oraz wpis zmian w składzie wspólników Spółki zależnej będących wynikiem umów zbycia udziałów w kapitale zakładowym Spółki zależnej zawartych z udziałem Pana Andrzeja Lisa reprezentującego ówcześnie Emitenta oraz siebie samego, Pana Marcina Borowca i pani Edyty Kolendowicz w dniu 09.08.2017r. Na rozprawie Sąd wysłuchał stanowisk stron zobowiązując je do przedłożenia pism i dokumentów i odroczył rozprawę. Na rozprawie pełnomocnik Emitenta otrzymał pismo, którego treść wskazywałaby, że w dniu 10.04.2018 r. Pan Andrzej Lis powołał samego siebie na Członka Zarządu Spółki zależnej (o której to okoliczności Zarząd Emitenta nie był informowany).

W dniu 12.04.2018 r. Zarząd Emitenta zwrócił się do Pana Andrzeja Lisa wskazując, że powziął informację o posłużeniu się przez Pana Andrzeja Lisa w postępowaniu rejestrowym oświadczeniem datowanym na 10.04.2018 r., z którego treści wynika, jakoby Pan Andrzej Lis skorzystał z nadanego w dniu 10.08.2017 r. uprawnienia osobistego do powołania członka zarządu Spółki zależnej (która to czynności jest kwestionowana przez Emitenta na drodze sądowej) i powołał siebie z dniem 10.04.2018 r. na Członka Zależnej. Z uwagi na to, że z treści pisma Pana Andrzeja Lisa z dnia 10.04.2018 r., którym posłużył się w postępowaniu rejestrowym nie wynika okoliczność skutecznego złożenia przez Pana Andrzeja Lisa oświadczenia o powołaniu siebie na Członka Zarządu Spółki zależnej, Zarząd Emitenta zwrócił się o przedłożenie dowodu takiego powołania. Zarząd Emitenta wskazał, że okoliczność powołania Przez Andrzeja Lisa samego siebie do Zarządu Spółki zależnej, niezależnie od kwestionowania tego uprawnienia przez Emitenta na drodze sądowej, miałaby istotne znaczenie dla Spółki zależnej oraz pośrednio dla Emitenta i jego akcjonariuszy. Zarząd Emitenta wskazał, że do czasu otrzymania dowodu skutecznego złożenia oświadczenia o powołaniu przez Pana Andrzeja Lisa samego siebie na Członka Zarządu Spółki zależnej Zarząd Emitenta nie może traktować Pana Andrzeja Lisa jako osoby zarządzającej formalnie Spółką zależną.

W dniu 12.04.2018 r. Zarząd Emitenta po raz kolejny zwrócił się do Pana Andrzeja Lisa, Pana Marcina Borowca i Pani Edyty Kolendowicz jako wspólników Spółki zależnej o pilne odbycie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej. Zarząd Emitenta wskazał, że podjęcie na Zgromadzeniu uchwały o zmianie umowy Spółki zależnej usuwającej zmiany wprowadzone w dniu 10.08.2017 r. ma na celu przywrócenie kontroli Emitenta jako większościowego udziałowca na Spółką zależną oraz usunięcie z umowy spółki nadzwyczajnych uprawnień osobistych Pana Andrzeja Lisa wprowadzonych do umowy spółki w dniu 10.08.2017 r. Podjęcie uchwały ma również na celu naprawienie szkód wyrządzonych Emitentowi w wyniku podjęcia uchwały o zmianie umowy spółki w dniu 10.08.2017 r. Zarząd Emitenta wskazał, że odbycie Zgromadzenia możliwe jest w każdym uzgodnionym przez wspólników terminie w trybie art. 240 k.s.h. (bez formalnego zwoływania zgromadzenia). Zarząd Emitenta zadeklarował możliwość udziału w NZW AGS w dniu 13 i/lub 14 i/lub 16 i/lub 17 i/lub 18 i/lub 19 i/lub 20.04.2018 r.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-13Dariusz KarolakPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »