Reklama

REDAN (RDN): Informacja o transakcji na akcjach Redan uprawniających do 2,25% głosów na WZA - raport 13

Raport bieżący nr 13/2017

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Redan SA (dalej "Redan”, "Spółka” lub "Emitent”), informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2017 r., Emitent otrzymał od Radosława Wiśniewskiego – działającego: (i) w imieniu własnym, (ii) w imieniu REDRAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Łodzi (dalej zwana "Spółką Redral”) jako Prezes Zarządu jej komplementariusza oraz (iii) w imieniu podmiotów, które w dniu 9 maja 2016 r. zawarły porozumienie dotyczące m.in. zgodnego głosowania przez te podmioty na walnym zgromadzeniu Spółki, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm., zwana dalej "Ustawą”), tj:

Reklama

1) Radosława Wiśniewskiego,

2) Piengjai Wiśniewskiej,

3) Teresy Wiśniewskiej,

4) Redral spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Łodzi oraz

5) "Ores” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

wszyscy zwani dalej "Zawiadamiającymi”,

zawiadomienie o transakcji, w wyniku której nastąpiła zmiana liczby głosów przypadających na akcje posiadane przez Spółkę Redral, zgodnie z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy.

1) Data i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie

Zmiana nastąpiła w dniu 21 kwietnia 2017r., w wyniku przeniesienia 918 181 (dziewięćset osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji Redan S.A., zdematerializowanych zwykłych na okaziciela na rzecz Spółki Redral w wyniku podziału majątku po rozwiązaniu spółki Machlimus Investments spółki komandytowej zarejestrowanej według prawa Cypru pod numerem ∑12356, z siedzibą przy 75 Prodromou, 1st Floor, Office 101, 2063 Strovolos, Nikozja, Cypr.

Spółka Redral zarządzana jest przez komplementariusza – Redral Sp. z o.o., w której Prezesem Zarządu oraz jedynym wspólnikiem jest Radosław Wiśniewski.

Akcje te uprawniają do wykonywania 2,25% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

W dniu 9 maja 2016 r. Zawiadamiający zawarli porozumienie dotyczące m.in. zgodnego głosowania przez te podmioty na walnym zgromadzeniu Spółki, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy. Zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy, na mocy porozumienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, obowiązki określone w Rozdziale 4 Ustawy, pozostające w związku z porozumieniem, o którym mowa powyżej, wykonywane są przez Pana Radosława Wiśniewskiego.

Przed zawarciem transakcji, o której mowa w pkt 1 powyżej:

1. Pan Radosław Wiśniewski posiadał 13.981.345 akcji Spółki, stanowiących 39,15% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 18.686.144 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 45,85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:

1) 9.276.546 akcji Spółki (25,98% udziału w kapitale zakładowym Spółki) stanowią akcje na okaziciela, uprawniające do wykonywania 9.276.546 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (22,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki);

2) 4.704.799 akcji Spółki (13,18% udziału w kapitale zakładowym Spółki) stanowią akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniają do wykonywania 9.409.598 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (23,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki);

2. Pani Piengjai Wiśniewska posiadała 1.777.935 akcji Spółki na okaziciela, stanowiących 4,98% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 1.777.935 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,36% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

3. Pani Teresa Wiśniewska posiadała 140.000 akcji Spółki na okaziciela, stanowiących 0,39% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 140.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,34% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

4. Spółka Redral posiadała 6.180.948 akcji Spółki na okaziciela, stanowiących 17,31% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 6.180.949 głosów na Walnym Zgromadzeniu Redan S.A., co stanowiło 15,16 % wszystkich głosów, z czego:

1) 1 akcję imienną Spółki, stanowiącą poniżej 0,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniającą do wykonywania 2 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi poniżej 0,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

2) 6.180.947 akcji na okaziciela Spółki, stanowiących 17,31% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 6.180.947 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 15,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

5. "Ores” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadała 253.700 akcji Spółki na okaziciela, stanowiących 0,71% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 253.700 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

6. Zawiadamiający, z uwagi na zawarcie porozumienia, o którym mowa w pkt 2, posiadali łącznie 22.333.928 akcji Spółki, stanowiących 62,54% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 27.038.728 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 66,34% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:

1) 17.629.128 akcji Spółki (49,37% udziału w kapitale zakładowym Spółki) stanowiły akcje na okaziciela, uprawniające do wykonywania 17.629.128 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (43,25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki);

2) 4.704.800 akcji Spółki (13,18% udziału w kapitale zakładowym Spółki) stanowiły akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniające do wykonywania 9.409.600 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (23,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Transakcja, opisana w pkt 1 powyżej, wpłynęła na ilość akcji posiadanych przez Spółkę Redral, będącą podmiotem zależnym od Pana Radosława Wiśniewskiego.

Po dokonaniu transakcji:

1. Spółka Redral posiada 7.099.129 akcji Spółki na okaziciela, stanowiących 19,88% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 7.099.130 głosów stanowiących 17,42 % wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Redan S.A., z czego:

1) 1 akcję imienną Spółki, stanowiącą poniżej 0,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniającą do wykonywania 2 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi poniżej 0,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

2) 7.099.128 akcji na okaziciela Spółki, stanowiących 19,88% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 7.099.128 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 17,42% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2. Zawiadamiający, z uwagi na zawarcie porozumienia, o którym mowa w pkt 2, posiadają łącznie 23.252.109 akcji Spółki, stanowiących 65,12% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 27.956.909 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 68,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:

1) 18.547.309 akcji Spółki (51,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki) stanowią akcje na okaziciela, uprawniające do wykonywania 18.547.309 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (45,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki);

2) 4.704.800 akcji Spółki (13,18% udziału w kapitale zakładowym Spółki) stanowią akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniające do wykonywania 9.409.600 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (23,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki.

Zawiadamiający nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby jakiekolwiek akcje Spółki, z zastrzeżeniem, że:

1) Pan Radosław Wiśniewski jest podmiotem dominującym względem Redral spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej, będącej jednocześnie Zawiadamiającym (stan posiadania akcji Spółki przez Redral spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wskazany został w pkt 3 powyżej), oraz

2) Pani Piengjai Wiśniewska jest podmiotem dominującym wobec "Ores” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej jednocześnie Zawiadamiającym (stan posiadania akcji Spółki przez "Ores” Sp. z o.o. wskazany został w pkt 3 powyżej)

5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Nie dotyczy

6) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Nie dotyczy.

7) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych.

Nie dotyczy.

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Wskazano powyżej.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-25Bogusz KruszyńskiPrezes ZarząduBogusz Kruszyński

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »