Reklama

ZUE (ZUE): Informacja o wartości umów zawartych z PKP PLK S.A.

Raport bieżący nr 67/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”, "Emitent”) informuje, iż w związku z otrzymaniem w dniu 10 czerwca 2015 r. od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie ("PKP PLK”) obustronnie podpisanej umowy dotyczącej modernizacji linii kolejowej ("Umowa”), łączna wartość umów zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy Emitentem i spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej ZUE ("Grupa ZUE”) a PKP PLK i spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej PKP PLK wyniosła 28,8 mln zł netto.

Reklama

Umową o największej wartości w okresie objętym raportem, jest Umowa, o której mowa powyżej. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Spółkę kompletu prac związanych z zamówieniem pod nazwą "Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów - Zielona Góra - Rzepin-Dolna Odra. Przebudowa układu torowego, peronowego i wiaduktu w st. Zielona Góra.”

Wartość netto Umowy wynosi 19,6 mln zł. Wartość brutto Umowy, stanowiąca również podstawę wymiaru kar umownych, o których mowa poniżej, wynosi 24,1 mln zł.

Termin realizacji przedmiotu Umowy został ustalony na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Okres gwarancji oraz rękojmi udzielonej PKP PLK przez Spółkę wynosi 6 lat od daty odbioru końcowego całości robót.

Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez Spółkę na rzecz PKP PLK. Spółka zapłaci PKP PLK kary umowne m.in. z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki, jak również niewykonania w terminie kluczowych jej etapów oraz terminowego usunięcia wad. Dodatkowo Umowa przewiduje możliwość naliczenia Spółce kar umownych w przypadku odstąpienia od Umowy odpowiednio z przyczyn leżących po stronie Spółki oraz w przypadku odstąpienia przez Spółkę od Umowy z przyczyn innych niż wskazane w Umowie lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w wysokości 30 % wartości brutto Umowy. Łączna suma wszystkich naliczonych kar umownych określonych w Umowie nie może przekroczyć 30% wartości Umowy brutto.

Niezależnie od dochodzenia zapłaty kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania w kwocie przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych określonych przepisami kodeksu cywilnego. Strony zastrzegły w umowie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz odszkodowania także w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

Pozostałe warunki Umowy, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Kryterium uznania łącznej wartości umów za znaczące wynika z faktu, iż suma ich wartości przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-10Wiesław NowakPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »