Reklama

ZUE (ZUE): Informacja o wartości umów zawartych z PKP PLK S.A. - raport 86

Raport bieżący nr 86/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2015 z 10 czerwca 2015 r. w sprawie informacji o wartości umów zawartych z PKP PLK S.A. Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”, "Emitent”) informuje, iż w związku z otrzymaniem obustronnie podpisanej umowy dotyczącej wykonania robót dodatkowych dotyczących modernizacji linii kolejowej oraz w związku z podpisaniem w dniu 30 lipca 2015 roku z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie ("PKP PLK”) umowy dotyczącej wykonania kompletu prac związanych z modernizacją linii kolejowej, łączna wartość umów zawartych od dnia 11 czerwca 2015 roku bezpośrednio pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej ZUE ("Grupa ZUE”) oraz umów, w których spółki z Grupy ZUE występowały w ramach konsorcjum, a spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej PKP PLK wyniosła 49,9 mln zł netto.

Reklama

Umową o największej wartości w okresie objętym raportem, jest ww. umowa z dnia 30 lipca 2015 r. zawarta między PKP PLK oraz konsorcjum w składzie:

1)Spółka (Lider),

2)Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. (Partner)

(łącznie określane mianem "Konsorcjum”).

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Konsorcjum kompletu prac związanych z zamówieniem na "Rewitalizację toru nr 2 linii kolejowej nr 131 na odcinku Tarnowskie Góry – Kalety, przebudowa Stacji Boronów oraz przebudowa 18 rozjazdów w stacji Tarnowskie Góry”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna - Zduńska Wola - Chorzów Batory”. ("Umowa”).

Spółka informowała o złożeniu przez Konsorcjum oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym na przedmiotowe zadanie w raporcie bieżącym nr 58/2015 z dnia 20 maja 2015 roku oraz o wyborze oferty Konsorcjum jako najkorzystniejszej w raporcie bieżącym nr 82/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku.

Wartość netto Umowy stanowiąca również podstawę wymiaru kar umownych wynosi 45,9 mln zł, przy czym wartość wynagrodzenia netto przypadająca na Spółkę z tytułu ww. Umowy wynosi 27,4 mln zł. Wartość brutto Umowy wynosi 56,5 mln zł.

Termin realizacji przedmiotu Umowy został ustalony na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Okres gwarancji udzielonej PKP PLK przez Konsorcjum wynosi 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Przez taki sam okres Konsorcjum ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez Konsorcjum na rzecz PKP PLK. Spółka zapłaci PKP PLK kary umowne m.in. z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki, jak również niewykonania w terminie kluczowych jej etapów oraz nieterminowego usunięcia wad. Umowa przewiduje naliczenie kar umownych również za niedotrzymanie zadeklarowanego skrócenia terminu realizacji robót. Dodatkowo Umowa przewiduje możliwość naliczenia Spółce kar umownych w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum w wysokości 20% wartości netto Umowy. Łączna suma wszystkich naliczonych przez Zamawiającego kar umownych określonych w Umowie nie może przekroczyć 30% wartości Umowy netto. Z kolei Zamawiający zapłaci Konsorcjum kary umowne z tytułu dziennej zwłoki w przekazaniu terenu budowy jak również w wysokości 20% wartości przedmiotu Umowy netto w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności za które odpowiada Zamawiający.

Niezależnie od dochodzenia zapłaty kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania w kwocie przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych określonych przepisami kodeksu cywilnego. Strony zastrzegły w umowie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz odszkodowania także w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

Pozostałe warunki Umowy, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Kryterium uznania Umowy jak również łącznej wartości umów za znaczące wynika z faktu, iż ich wartość przypadająca dla Emitenta przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-30Wiesław NowakPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »