Reklama

SYGNITY (SGN): Informacja o wdrożeniu programu skupu akcji własnych Spółki

Raport bieżący nr 15/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Sygnity”, "Spółka”) informuje, że działając na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie nabywania akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki ("Uchwała ZWZ”), w dniu 1 czerwca 2015 roku Zarząd Sygnity podjął uchwałę w sprawie wdrożenia programu skupu akcji własnych, stosownie do upoważnienia udzielonego Uchwałą ZWZ.

Reklama

W dniu 31 marca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwałę nr 7 w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki, na podstawie której upoważnił Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Sygnity na warunkach określonych w tej uchwale. W treści Uchwały ZWZ zastrzeżono dodatkowo, iż Zarząd Spółki umocowany jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych, a w szczególności ustalenia ostatecznej liczby nabywanych akcji, sposobu, ceny oraz terminu ich nabycia, a także warunków ewentualnej odsprzedaży akcji własnych Sygnity. Dokładna treść Uchwały ZWZ została opublikowana przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 12/2015 z dnia 31 marca 2015 roku.

W dniu 1 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie wdrożenia programu skupu akcji własnych, stosownie do upoważnienia udzielonego Uchwałą ZWZ ("Uchwała Zarządu”).

Zgodnie z Uchwałą Zarządu:

1. Wdrożono program skupu akcji własnych Spółki ("Programu Zakupu Akcji”) na warunkach określonych w Uchwale ZWZ.

2. Akcje Spółki nabywane będą w celu:

a) ich umorzenia;

b) finansowania transakcji inwestycyjnych Spółki, w szczególności w celu dalszej odsprzedaży w procesach przejęcia i akwizycji dokonywanej na rzecz udziałowców/wspólników w przejmowanych podmiotach w zamian za udziały/akcje tych podmiotów;

c) realizacji przyszłych systemów motywacyjnych.

3. Ostateczny cel przeznaczenia akcji własnych Spółki nabytych w ramach Programu Zakupu Akcji zostanie określony przez Zarząd Sygnity w odrębnej uchwale wykonawczej.

4. Program Zakupu Akcji rozpocznie się w dniu 1 czerwca 2015 roku, a zakończy w dniu 31 marca 2016 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na nabycie akcji własnych i zgromadzonych w kapitale rezerwowym utworzonym uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku.

5. W czasie trwania Programu Zakupu Akcji, o którym mowa w ust. 4 powyżej, akcje Spółki będą nabywane przy uwzględnieniu bieżącej sytuacji rynkowej.

6. W ramach realizacji Programu Zakupu Akcji przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.

7. W ramach realizacji Programu Zakupu Akcji przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki, których łączna wartość nominalna nie przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając przy tym również wartość nominalną posiadanych przez Sygnity akcji własnych w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

8. Maksymalna liczba akcji mogących zostać nabyta przez Spółkę w okresie wskazanym w ust. 4 powyżej wynosi 2.047.248 (słownie: dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści osiem) sztuk, co stanowi ok. 17,22% kapitału zakładowego Spółki.

9. Łączna maksymalna wysokość środków dostępnych do nabycia akcji własnych Spółki w ramach Programu Zakupu Akcji wynosi 6.237.500,00 PLN (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).

10. Nabywanie akcji własnych Spółki w ramach Programu Zakupu Akcji może następować za cenę nie niższą niż cena nominalna jednej akcji Spółki i nie wyższą niż 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100) za jedną akcję Spółki, z zastrzeżeniem zasad wynikających z rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.

11. W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Programu Zakupu Akcji przed 31 marca 2016 roku Zarząd Spółki przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

12. Akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dopuszcza się nabywanie akcji w transakcjach pakietowych.

13. W celu realizacji Programu Zakupu Akcji Zarząd Spółki postanawia zawrzeć umowę z wybranym domem maklerskim w celu nabywania akcji spółki na możliwe najbardziej korzystnych warunkach.

14. Nabycie akcji własnych będzie odbywało się w trybie, terminie i na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.

Podstawa prawna:

- § 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz.1539 ze zm.)

- Art. 4 pkt 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 336/33).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-01Janusz R. GuyPrezes Zarządu
2015-06-01Krzysztof DucalWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »