ZAMET (ZMT): Informacja o wniesieniu zorganizowanych części przedsiębiorstwa Emitenta, obejmujących zakłady produkcyjne w Chojnicach i Piotrkowie Trybunalskim, do spółek komandytowych będących jednostkami zależnymi Emitenta. - raport 1

Raport bieżący nr 1/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Zamet Industry Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Emitent”) informuje, że w nawiązaniu do raportów Emitenta nr 25/2017 z dnia 7 września 2017 roku, 29/2017 z dnia 19 września 2017, na podstawie upoważnienia udzielonego mocą uchwały Nr 11 oraz uchwały Nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 19 października 2017 roku (o których Emitent informował raportem nr 34/2017), w dniu 2 stycznia 2018 roku:

Reklama

1. Emitent, będący wspólnikiem komandytariuszem spółki Mostostal Chojnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Chojnicach (KRS: 0000699539), zawarł z tą spółką umowę (dalej: "Umowa”), mocą której przeniósł na rzecz tej spółki komandytowej, zorganizowaną część przedsiębiorstwa, obejmującą zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością produkcyjną zakładu "Mostostal Chojnice” w Chojnicach (89-600) przy ulicy Przemysłowej 4 (dalej "ZCP Mostostal Chojnice”). Na ZCP Mostostal Chojnice składają się w szczególności: wszystkie należące do Emitenta nieruchomości położone w Chojnicach, przy ulicy Przemysłowej 4 związane z działalnością zakładu Mostostal Chojnice (prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności), inne niż nieruchomości rzeczowe aktywa trwałe (ruchomości, maszyny i urządzenia, wyposażenie), wartości niematerialne i prawne (m.in. przenaszalne zezwolenia i decyzje administracyjne, know-how, prawo do znaku i nazwy słowno graficznej "Mostostal Chojnice”), księgi i dokumenty, środki pieniężne, a także możliwe do przeniesienia prawa i obowiązki z umów oraz związane z nimi należności i zobowiązania oraz rezerwy – związane z działalnością ZCP Mostostal Chojnice. Ponadto, ZCP Mostostal Chojnice stanowi zakład pracy i jest pracodawcą w stosunku do pracowników świadczących pracę związaną z działalnością produkcyjną zakładu w Chojnicach przy ul. Przemysłowej 4, w związku z czym Mostostal Chojnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z chwilą nabycia ZCP Mostostal Chojnice, stała się pracodawcą na podstawie art. 23¹ Kodeksu pracy i przejęła prawa i zobowiązania wynikające ze stosunków pracy pracowników zatrudnionych w ramach zakładu produkcyjnego w Chojnicach. ZCP Mostostal Chojnice nie obejmuje pracowników wykonujących zadania księgowe i finansowe, kadrowe, kontrolingu, informatyki i biura zarządu oraz majątku ruchomego związanego z powyższą działalnością administracyjną (która będzie wykonywana przez Emitenta na rzecz podmiotów zależnych) jak również nie obejmuje składników majątku obrotowego oraz zobowiązań i rezerw, które nie zostały ujęte w zakresie ZCP Mostostal Chojnice.

Powyższa Umowa została zawarta w wykonaniu uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki Mostostal Chojnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z dnia 2 stycznia 2018 roku, w sprawie wniesienia do tej spółki komandytowej przez wspólnika komandytariusza (tj. Zamet Industry Spółkę Akcyjną), wkładu niepieniężnego w postaci ZCP Mostostal Chojnice. Emitent wyjaśnia, iż w spółce komandytowej, do której został wniesiony aport, jest komandytariuszem oraz jedynym wspólnikiem komplementariusza (tj. Mostostal Chojnice Sp. z o.o.). Wartość wnoszonego aportu została ustalona w oparciu o wartość księgową ZCP Mostostal Chojnice wykazywaną w księgach rachunkowych Emitenta na dzień wniesienia aportu i wynosi 41.909.452,22 zł (czterdzieści jeden milionów dziewięćset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote i 22/100). W związku z wniesieniem aportu przez komandytariusza (Emitenta) w wysokości wskazanej powyżej, a także mając na uwadze wkład komandytariusza wniesiony przy zawiązaniu spółki komandytowej (tj. 5.000,00 zł), łączna wartość wkładu komandytariusza (Emitenta) wynosi 41.914.452,22 zł (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czternaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote i 22/100). W tej samej wysokości (tj. 41.914.452,22 zł) została jednocześnie określona suma komandytowa, do wysokości której Emitent odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej. Powyższa spółka komandytowa jest konsolidowana w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta. Udział komandytariusza (Emitenta) w zyskach spółki komandytowej wynosi 99,99 %. Pierwszy rok obrotowy Mostostal Chojnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej kończy się w dniu 31.12.2018 roku.

2. Emitent, będący wspólnikiem komandytariuszem spółki Zamet Industry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (KRS: 0000701148), zawarł z tą spółką umowę (dalej: "Umowa”), mocą której przeniósł na rzecz tej spółki komandytowej, zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującego zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością produkcyjną zakładu w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy ulicy Dmowskiego 38B (dalej "ZCP Zamet Industry”). Na ZCP Zamet Industry składają się w szczególności: wszystkie należące do Emitenta nieruchomości położone w Piotrkowie Trybunalskim związane z działalnością zakładu "Zamet Industry” w Piotrkowie Trybunalskim (prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności), inne niż nieruchomości rzeczowe aktywa trwałe (ruchomości, maszyny i urządzenia, wyposażenie), wartości niematerialne i prawne (m.in. przenaszalne zezwolenia i decyzje administracyjne, know-how), księgi i dokumenty, środki pieniężne, a także możliwe do przeniesienia prawa i obowiązki z umów oraz związane z nimi należności i zobowiązania oraz rezerwy – związane z działalnością ZCP Zamet Industry. Ponadto, ZCP Zamet Industry stanowi zakład pracy i jest pracodawcą w stosunku do pracowników świadczących pracę związaną z działalnością produkcyjną zakładu w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Dmowskiego 38B, w związku z czym Zamet Industry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z chwilą nabycia ZCP Zamet Industry, stała się pracodawcą na podstawie art. 23¹ Kodeks pracy i przejęła prawa i zobowiązania wynikające ze stosunków pracy pracowników zatrudnionych w ramach zakładu produkcyjnego w Piotrkowie Trybunalskim. ZCP Zamet Industry nie obejmuje pracowników wykonujących zadania księgowe i finansowe, kadrowe, kontrolingu, informatyki i biura zarządu oraz majątku ruchomego związanego z powyższą działalnością administracyjną (która będzie wykonywana przez Emitenta na rzecz podmiotów zależnych) jak również nie obejmuje składników majątku obrotowego oraz zobowiązań i rezerw, które nie zostały ujęte w zakresie ZCP Zamet Industry.

Powyższa Umowa została zawarta w wykonaniu uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki Zamet Industry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z dnia 2 stycznia 2018 roku, w sprawie wniesienia do tej spółki komandytowej przez wspólnika komandytariusza (tj. Zamet Industry Spółkę Akcyjną), wkładu niepieniężnego w postaci ZCP Zamet Industry. Emitent wyjaśnia, iż w spółce komandytowej, do której został wniesiony aport, jest komandytariuszem oraz jedynym wspólnikiem komplementariusza (tj. Zamet Industry Sp. z o.o.). Wartość wnoszonego aportu została ustalona w oparciu o wartość księgową ZCP Zamet Industry wykazywaną w księgach rachunkowych Emitenta na dzień wniesienia aportu i wynosi 18.419.683,21 zł (osiemnaście milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote i 21/100). W związku z wniesieniem aportu przez komandytariusza (Emitenta) w wysokości wskazanej powyżej, a także mając na uwadze wkład komandytariusza wniesiony przy zawiązaniu spółki komandytowej (tj. 5.000,00 zł), łączna wartość wkładu komandytariusza (Emitenta) wynosi 18.424.683,21 zł (osiemnaście milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy złote i 21/100). W tej samej wysokości (tj. 18.424.683,21 zł) została jednocześnie określona suma komandytowa, do wysokości której Emitent odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej. Powyższa spółka komandytowa jest konsolidowana w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta. Udział komandytariusza (Emitenta) w zyskach spółki komandytowej wynosi 99,99 %. Pierwszy rok obrotowy Zamet Industry Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej kończy się w dniu 31.12.2018 roku.

Emitent wyjaśnia, iż w rezultacie powyższych czynności, zrealizowane zostały zamierzenia o których informował w raporcie Emitenta nr 25/2017, zgodnie z którymi, aktywa produkcyjne Zamet Industry Spółki Akcyjnej zostały skoncentrowane w samodzielnych podmiotach gospodarczych (spółkach komandytowych) prowadzących działalność produkcyjną (stosownie do specjalizacji zakładów produkcyjnych w Chojnicach i Piotrkowie Trybunalskim) na rzecz których Emitent będzie świadczył usługi wspólne o charakterze administracyjnym, jak również wobec których będzie sprawował kontrolę i nadzór. W ocenie Zarządu, powyższe działania korzystnie wpłyną m.in. na rozpoznawalność marki "Mostostal Chojnice” oraz marki "Zamet Industry”, bowiem każda z powyższych marek będzie uczestniczyła w obrocie gospodarczym jako samodzielny podmiot, w dedykowanych obszarach i na wybranych rynkach, stosownie do profilu działalności zakładów w Chojnicach i Piotrkowie Trybunalskim.

Wskutek przeprowadzenia powyższych działań, Emitent stał się spółką dominującą holdingu, którego filarami są obecnie trzy spółki:

(i) Mostostal Chojnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (spółka specjalizująca się przede wszystkim w wytwarzaniu konstrukcji mostowych, drogowych, infrastrukturalnych).

(ii) Zamet Industry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (spółka specjalizująca się przede wszystkim w wytwarzaniu konstrukcji na rynek Oil & Gas, rynek górniczy oraz rynek urządzeń przeładunkowych).

(iii) Zamet Budowa Maszyn Spółka Akcyjna (której status nie zmienił się wskutek powyżej opisanych działań) specjalizująca się w wytwarzaniu maszyn i urządzeń na rzecz przemysłu hutniczego i metalurgii a także innych gałęzi przemysłu ciężkiego oraz świadcząca usługi obróbcze.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż w związku z powyższymi działaniami, struktura finansowania zewnętrznego grupy kapitałowej została dostosowana do modelu holdingowego, poprzez włączenie wyżej wymienionych spółek komandytowych w możliwość korzystania z aktualnych limitów kredytowych Zamet Industry Spółki Akcyjnej, w rezultacie czego wskazane powyżej spółki komandytowe mają zapewnione finansowanie obrotowe i zdolność udzielania gwarancji bankowych, stosownie do skali prowadzonej działalności.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-02Tomasz JakubowskiPrezes Zarządu
2018-01-02Przemysław MilczarekWiceprezes Zarządu ds. finansowych

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »