Reklama

MILLENNIUM (MIL): Informacja o zakończeniu subskrypcji Akcji Serii L.

Raport bieżący nr 19/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY ORAZ JAPONII.

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"), niniejszym informuje, iż dokonany został przydział subskrybentom 363.935.033 (trzysta sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii L Banku o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda ("Akcje Serii L") oraz, że emisja Akcji Serii L z prawem poboru przeprowadzona w drodze oferty publicznej na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Banku doszła do skutku.

W związku z powyższym, Bank podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 20 stycznia 2010 r.

2) Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 28 stycznia 2010 r.

3) Data przydziału akcji: 8 lutego 2010 r.

4) Liczba akcji objętych subskrypcją: 363.935.033 Akcji Serii L.

5) Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych: 99,41 %.

6) Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

a. w ramach wykonania prawa poboru: 361.796.921 Akcji Serii L,

b. w ramach zapisów dodatkowych: 360.425.723 Akcji Serii L.

7) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 363.935.033 Akcji Serii L.

8) Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 2,9 zł.

9) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji i liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji:

a. w ramach wykonania praw poboru złożono łącznie 6.410 zapisów na Akcje Serii L,

b. w ramach zapisów dodatkowych złożono łącznie 804 zapisy na Akcje Serii L.

Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego Bank nie posiada informacji, ilu poszczególnych inwestorów złożyło zapisy w ramach wykonania prawa poboru, ilu poszczególnych inwestorów złożyło zapisy dodatkowe ani ilu poszczególnym inwestorom przydzielono akcje w ramach subskrypcji.

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: subemitenci nie objęli Akcji Serii L.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 1.055.411.595,70 zł (miliard pięćdziesiąt pięć milionów czterysta jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt groszy).

12) Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii L zostały określone w prospekcie emisyjnym w rozdziale "Wykorzystanie wpływów z Oferty" (str. 33). Według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, koszty emisji (obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Bank faktur) wyniosły: 10 644 871,79 zł, w tym:

a. przygotowanie, przeprowadzenie oferty i gwarantowanie emisji: 7 302 589,96zł,

b. sporządzenie prospektu emisyjnego: 436 975,78 zł,

c. promocja oferty: 363 485,06 zł, oraz

d. podatki (w tym VAT): 2 541 823,99 zł.

Bank szacuje, że dodatkowo poniesie koszty emisji w wysokości 7,1 mln zł (powyższa kwota obejmuje koszty emisji, które na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego nie zostały jeszcze zafakturowane).

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, o których mowa w poprzednim akapicie, wysokość kosztów emisji Akcji Serii L została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Banku; ostateczna wysokość kosztów emisji Akcji Serii L zostanie przedstawiona i przekazana do publicznej wiadomości w raporcie okresowym za I kwartał 2010 r.

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: rozliczenie szacunkowych kosztów emisji Akcji Serii L określonych w prospekcie emisyjnym w rozdziale "Wykorzystanie wpływów z Oferty" w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał Zapasowy".

13) Według stanu kosztów obliczonych na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Bank faktur na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji Serii L przypadający na jedną akcję objętą subskrypcją wynosi 0,03 zł, natomiast dodatkowo z uwzględnieniem szacowanych kosztów emisji wynosi 0,05 zł.

PODSTAWA PRAWNA:

§ 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Bank Millennium S.A. ("Bank") w planowanej ofercie publicznej akcji z prawem poboru. Niniejszy raport nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Banku. W szczególności nie stanowi on oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Banku z prawem poboru oraz o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny, który w dniu 11 stycznia 2010 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Banku (www.bankmillennium.pl) oraz na stronie internetowej Millennium Domu Maklerskiego S.A. (www.millenniumdm.pl).

Niniejszy raport nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią oferty zakupu ani zaproszenia do nabywania; nie jest również dozwolona sprzedaż papierów wartościowych wskazanych w niniejszym raporcie w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do nabywania byłyby nielegalne przed uprzednią rejestracją, zwolnieniem z takiej rejestracji lub innego rodzaju kwalifikację w świetle prawa danej jurysdykcji. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego raportu na terytorium Kanady lub Japonii. Informacje zawarte w załączonym raporcie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie lub Japonii.

Niniejszy raport jest rozpowszechniany i skierowany wyłącznie do (a) osób zamieszkujących poza granicami Wielkiej Brytanii lub (b) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 r. na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) lub (c) podmiotów o wysokiej wartości aktywów netto i innych osób, którym może ona zostać zgodnie z prawem przekazana na podstawie art. 49(2) (a)-(d) ww. Rozporządzenia (osoby takie będą dalej zwane łącznie "wskazanymi osobami" (ang. "relevant persons")). Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie zostaną udostępnione wyłącznie wskazanym osobom, a zaproszenie, oferta lub zobowiązanie do objęcia, kupna lub innego nabycia takich papierów wartościowych zostaną udostępnione wyłącznie wskazanym osobom lub złożone wyłącznie przez wskazane osoby. Osoba nie będąca wskazaną osobą nie może działać w oparciu o niniejszy raport lub jego dowolną część ani się na niego powoływać.
Fernando Bicho - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: bank | Akcji | zapisy | l.;'[ | zaproszenia | Raport bieżący | mowa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »