Reklama

ERBUD (ERB): Informacja o zamierzonym przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Raport bieżący nr 68/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Spółka ERBUD S.A. informuje o podjęciu decyzji o zamiarze przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego planowane zmiany Statutu. W związku z powyższym w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Erbud S.A., zwołanego na dzień 19 października 2016 roku, umieszczono punkt dotyczący przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Erbud S.A..

Reklama

Spółka Erbud S.A. publikuje proponowaną treść tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Tekst jednolity Statutu Spółki Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1

1. Spółka działa pod firmą ERBUD Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu ERBUD S.A.

§ 2

3. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

5. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

2) Przygotowanie terenu pod budowę,

3) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich,

4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

5) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,

6) Roboty związane z budową mostów i tuneli,

7) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

8) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

9) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

10) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

11) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

12) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

13) Roboty związane z budową dróg i autostrad,

14) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,

15) Wykonywanie instalacji elektrycznych,

16) Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

17) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,

18) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

19) Tynkowanie,

20) Zakładanie stolarki budowlanej,

21) Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,

22) Malowanie i szklenie,

23) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

24) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

25) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,

26) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,

27) Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny,

28) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,

29) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

30) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,

31) Naprawa i konserwacja maszyn,

32) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,

33) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

34) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany,

35) Transport drogowy towarów,

36) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

37) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

38) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

39) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

40) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

41) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

42) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,

43) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

44) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

45) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,

46) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk

przyrodniczych i technicznych,

47) Działalność w zakresie architektury,

48) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

49) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

50) Technika,

51) Zasadnicze szkoły zawodowe,

52) Pozaszkolne formy edukacji sportowej zajęć sportowych i rekreacyjnych,

53) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

54) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

55) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,

56) Naprawa i konserwacja statków i łodzi,

57) Produkcja statków i konstrukcji pływających,

58) Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe,

59) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji w myśl art. 417 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego .

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.281.185,90 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych 90/100) i dzieli się na:

a) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

b) 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c) 71.025 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, oraz

e) 31.686 akcji zwykłych na okaziciela serii E,

f) 41.458 akcji zwykłych na okaziciela serii F,

g) 33.787 akcji zwykłych na okaziciela serii G,

h) 36.590 akcji zwykłych na okaziciela serii H,

i) 47.379 akcji zwykłych na okaziciela serii I,

j) 49.934 akcji zwykłych na okaziciela serii J,

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

2. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony przed zarejestrowaniem Spółki.

3. Akcje mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego.

4. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

5. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 8 grudnia 2012 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 15.000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych) poprzez emisję akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 5 powyżej, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

7. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.

8. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie 3 lat od wpisu upoważnienia do Krajowego Rejestru Sądowego do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100) poprzez emisję akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

9. Uchwała Zarządu podjęta zgodnie z ust. 8 powyżej, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

§ 6

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki ERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest jej następcą prawnym. Założycielami Spółki są wspólnicy przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy przystąpili do Spółki i objęli akcje, tj.:

1) Pan Dariusz Grzeszczak,

2) Pan Józef Adam Zubelewicz oraz

3) spółka prawa niemieckiego Wolff & Müller GmbH & Co. KG.

§ 7

Organami Spółki są:

1) Zarząd,

2) Rada Nadzorcza,

3) Walne Zgromadzenie.

§ 8

1. W skład Zarządu wchodzi od 2 (dwóch) do 5 (pięć) członków.

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki.

3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.

§ 9

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

3. Regulamin Zarządu określi szczegółowe zasady działania Zarządu. Regulamin Zarządu, ustalony z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, uchwala Zarząd.

§ 10

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 11

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków, w tym Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Walne Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,

2) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych,

3) zatwierdzanie planów inwestycyjnych Spółki,

4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,

5) udzielanie zgody na przestawienie produkcji, zakładanie i rozwiązywanie zakładów i filii, nabycie nowych przedsiębiorstw,

6) udzielanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i wystawianie weksli, przejęcie poręczeń, otwarcia akredytywy, o wartości każdorazowo powyżej równowartości kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów) Euro,

7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność,

8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach,

9) ustalanie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych,

10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności Spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro,

11) udzielanie zgody na zawieranie umów z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz podmiotami powiązanymi w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości; Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki,

12) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro, chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,

13) udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji, z okresem obowiązywania powyżej 48 miesięcy zawieranych poza zwykłym tokiem działalności i nieprzewidzianych w budżecie,

14) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 15.000.000,00 (słownie: piętnastu milionów) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie,

15) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów) Euro,

16) udzielanie zgody na zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro,

17) udzielanie zgody na zasiadanie członków zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki oraz w przypadkach określonych w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

18) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Statutu, przekazane na wniosek Zarządu lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia.

"Równowartość” oznacza równowartość w Euro kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku dzień dokonania transakcji.

§ 11a

1. Tak długo jak akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego, uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są notowane akcje Spółki.

2. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.

§ 11b

1. Tak długo jak akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

2. Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż 5 (pięciu) członków, może wykonywać zadania komitetu audytu.

3. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;

2) przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi;

3) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;

4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;

5) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;

6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.

4. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym komitetu audytu, określi Rada Nadzorcza.

§12

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. Rada Nadzorcza zwoływana jest minimum trzy razy w roku obrotowym.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.

6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 13

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty przedstawienia żądania Zarządowi Spółki.

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie informując o tym Zarząd Spółki w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowaną datą zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zobowiązany jest ogłosić o zwołaniu przez akcjonariusza, o którym mowa powyżej, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

§ 15

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,

3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

4) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,

5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

6) zmiany statutu Spółki,

7) połączenie Spółki z inną spółką handlową,

8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

9) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych,

10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

11) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy Spółki,

12) decydowanie w innych sprawach, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub brzmieniem niniejszego Statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

2. Do nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana.

§ 16

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 17

1. W ramach kapitałów własnych Spółka tworzy następujące kapitały:

1) kapitał zakładowy,

2) kapitał zapasowy,

3) kapitały rezerwowe,

4) inne kapitały przewidziane przepisami prawa.

2. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub przepisów prawa nakazujących ich tworzenie.

§ 18

1. Zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na:

1) odpisy na kapitał zapasowy,

2) dywidendy dla akcjonariuszy,

3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,

4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

3. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.

4. Na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§ 19

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-09-21Dariusz Grzeszczak Józef ZubelewiczCzłonek Zarządu Członek ZarząduDariusz Grzeszczak Jóżef Zubelewicz

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »