Reklama

ELEKTROTI (ELT): Informacja o zawarciu przez ELEKTROTIM S.A. znaczącej umowy

Raport bieżący nr 20/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż podpisał w dniu 03.07.2014r. umowę z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Szczecinie.

Reklama

Przedmiotem umowy jest realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie systemu ochrony technicznej na terenie kompleksu wojskowego w Składzie Mosty.

Wartość przedmiotu umowy to wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 16.912.500,00 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset złotych).

Termin realizacji robót wynosi: 17 miesięcy od daty przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, m.in.:

1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,001% ceny ofertowej brutto zamówienia, liczonej za każdy dzień opóźnienia,

2. za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego w wys. 100 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego w umowie,

3. za niedostarczenie w wyznaczonym terminie poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,

4. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,01% ceny ofertowej brutto zamówienia, liczonej za każdy dzień opóźnienia od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

5. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 500 zł za każdy przypadek,

6. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2.000 zł/1 za dzień opóźnienia.

Łącznie wysokość kar umownych nie może przekraczać 20% ceny ofertowej brutto zamówienia. Strony zastrzegły w umowie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% ceny ofertowej brutto robót, od których realizacji odstąpiono.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-04Zbigniew PawlikCzłonek Zarządu
2014-07-04Dariusz PołetekProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »