Reklama

SYGNITY (SGN): Informacja o zawarciu umowy w przetargu organizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Raport bieżący nr 47/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Sygnity”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 15 grudnia 2015 roku umowy (dalej jako: "Umowa”) pomiędzy Sygnity (jako Lidera Konsorcjum), Indra Sistemas S.A. z siedzibą w Madrycie, Hiszpania oraz Ericpol Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej łącznie jako "Konsorcjum” lub "Wykonawca”) a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Zamawiający”).

Reklama

Przedmiotem Umowy jest opracowanie, wykonanie, dostarczenie oraz wdrożenie dla Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz jego jednostek terenowych rozwiązania informatycznego w postaci zintegrowanej hurtowni danych (System Hurtowni Danych), która stanowić będzie również źródło danych dla systemu aktuarialnego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji, oprogramowania i niezbędnego sprzętu, a także przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowanego systemu oraz udzielenia licencji w zakresie niezbędnym dla właściwego funkcjonowania wdrożonego rozwiązania. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany będzie także do przeprowadzenia szkoleń pracowników Zamawiającego oraz świadczenia usług utrzymania, w tym usług serwisowych, opracowanego systemu do 48 miesiąca następującego po dniu podpisania Umowy. Wykonawca udzieli także gwarancji jakości na System Hurtowni Danych oraz dostarczone oprogramowanie, sprzęt i dokumentację w terminie do końca obowiązywania Umowy.

Umowa została zawarta na okres 48 miesięcy od dnia podpisania.

Łączne wynagrodzenie należne Konsorcjum z tytułu realizacji Umowy nie przekroczy kwoty 53.263.157,41 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych 41 groszy) brutto (dalej jako "Wynagrodzenie”), przy czym wynagrodzenie jakie otrzyma Sygnity, jako członek Konsorcjum, zgodnie z umową Konsorcjum nie przekroczy kwoty 19.114.507,94 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto czternaście tysięcy pięćset siedem złotych 94 groszy) brutto. Jednocześnie, Zarząd Sygnity wskazuje, iż aktualnie uczestnicy Konsorcjum prowadzą negocjacje w zakresie zmiany zakresu zadań realizowanych przez każdego z uczestników w ramach Umowy, w związku z czym Zarząd Sygnity przewiduje możliwość podwyższenia kwoty wynagrodzenia jakie otrzyma Sygnity z uwagi na realizację Umowy przez Konsorcjum.

Łączna wysokość wszystkich kar umownych z tytułów określonych w Umowie jakimi może zostać obciążone Konsorcjum jest ograniczona do 50% Wynagrodzenia, przy czym ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy odszkodowania za szkody: (i) wyrządzone umyślnie, (ii) spowodowane ujawnieniem informacji poufnych, w tym danych osobowych, (iii) na osobie oraz majątku ruchomym i nieruchomym, bądź (iv) wynikające z wad prawnych produktów dostarczonych przez Wykonawcę. Odpowiedzialność uczestników Konsorcjum z tytułu zapłaty ww. kar umownych jest solidarna.

Jednocześnie Zamawiający zastrzegł prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. Odpowiedzialność uczestników Konsorcjum z tytułu zapłaty ww. odszkodowania jest solidarna.

Konsorcjum udzieliło Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej oraz gwarancji ubezpieczeniowej, w wysokości 5.326.315,74 zł (słownie: pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta piętnaście złotych 74 grosze), tj. 10% Wynagrodzenia. Sygnity, jako uczestnik Konsorcjum uiściło kwotę 3.013.449,40 zł (słownie: trzy miliony trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 40 groszy) z tytułu zabezpieczenia, o którym mowa powyżej.

Podstawa prawna:

§ 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1382).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-15Janusz R. GuyPrezes Zarządu
2015-12-15Jakub LeśniewskiWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ubezpieczenia społeczne

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »