Reklama

ELEKTROTI (ELT): Informacja o zawarciu umowy znaczącej - raport 41

Raport bieżący nr 41/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 24.11.2014r., podpisaną w dniu 20.11.2014r., umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym MIAZGA Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Reklama

W ramach ww. umowy ELEKTROTIM S.A. (Zamawiający) zlecił Przedsiębiorstwu Budowlanemu MIAZGA Sp. z o.o. (Wykonawca) wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych na zadaniu 55119 pn. "Przebudowa uniwersalnej strzelnicy bojowej – Biedrusko”.

Wartość przedmiotu umowy to wynagrodzenie brutto 14.330.102,66 zł (słownie: czternaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy sto dwa złote 66/100), netto 11.650.489,97 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 97/100).

Termin zakończenia całości robót budowlanych ustalony został na 01.11.2015r.

Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w niniejszej umowie;

b) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie całości umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w niniejszej umowie;

c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie części umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za część niewykonaną lub niewłaściwie wykonaną,

d) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (w tym za nie uzyskanie w terminie pozwolenia na użytkowanie z winy Wykonawcy) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w umowie za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu wykonania umowy;

e) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze technicznym lub końcowym lub wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji — w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w umowie za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego Wykonawcy na usunięcie wad i inne.

Zamawiający zastrzegł w umowie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.

Spółka ELEKTROTIM S.A. raportem bieżącym nr 30/2014 z dnia 17.10.2014r. informowała o zawarciu z Wojskowym Zarządem Infrastruktury w Poznaniu umowy na wykonanie przez ELEKTROTIM S.A. robót budowlanych na zadaniu pn. "Przebudowa uniwersalnej strzelnicy bojowej - Biedrusko. Niniejszy komunikat dotyczy zawarcia umowy znaczącej na podwykonawstwo robót w ramach ww. zadania..

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-11-25Zbigniew PawlikCzłonek Zarządu
2014-11-25Sławomir CieślaCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »