TRAKCJA (TRK): Informacja o zawarciu znaczącej umowy - raport 30

Raport bieżący nr 30/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 września 2010 r. podmiot zależny od Spółki, Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("PRKiI") jako Pełnomocnik konsorcjum w składzie:

1. Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu - Pełnomocnik konsorcjum;

2. Jan Paruch wpisany pod nr 478 w ewidencji działalności gospodarczej

Reklama

Urzędu Gminy Mściwojów;

Zenon Buca wpisany pod nr 4280 w ewidencji działalności gospodarczej

Urzędu Miejskiego w Jaworze;

Sławomir Paruch wpisany pod nr 512 w ewidencji działalności gospodarczej

Urzędu Gminy Mściwojów,

prowadzący: Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego "INFRAKOL" s.c., 59-400 Jawor, ul. Rapackiego 14 - Partner konsorcjum

3. Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - Partner konsorcjum

(dalej, łącznie: "Wykonawca")

zawarła z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w imieniu której działała PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji (dalej: "Zamawiający"): Umowę w ramach zadania: "Modernizacja układu torowego i elementów infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK S.A. (z wyjątkiem peronów, wiat peronowych i przejść tunelowych) na stacji Wrocław Główny", w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja układu torowego i elementów infrastruktury kolejowej w obrębie stacji Wrocław Główny" (dalej: "Umowa").

Wartość Umowy:

Łączna wartość netto Umowy: 40 231 046,81 PLN (słownie: czterdzieści milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterdzieści sześć 81/100 złotych);

Łączna wartość brutto Umowy: 49 081 877,11 PLN (słownie: czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem 11/100 złotych).

Przedmiot Umowy:

Na podstawie Umowy Wykonawca wykona prace branżowe związane z modernizacją układu torowego i elementów infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK S.A. (z wyjątkiem peronów, wiat peronowych i przejść tunelowych) na stacji Wrocław Główny", w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja układu torowego i elementów infrastruktury kolejowej w obrębie stacji Wrocław Główny".

Termin Realizacji Umowy:

18 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

Warunki płatności:

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę, na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

Zabezpieczenie Wykonania

Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej tj. 4 908 187,71 zł ( słownie: cztery miliony dziewięćset osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem 71/100 złotych ) w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwolnione i zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

a) 70 % wartości zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od dnia ostatecznego odbioru robót i uznania, przez Zamawiającego, robót za należycie wykonane;

b) 30 % wartości zabezpieczenia wykonania nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę umowną w następujących wypadkach i w następującej wysokości:

1. Za nieterminową realizację zamówienia, realizację niezgodną z warunkami wykonania przedmiotu Umowy lub realizację niezgodną zamówieniem Zamawiający naliczać będzie kary umowne w wysokości 0,1% wartości Umownej brutto niezrealizowanej za każdy dzień zwłoki.

2. Za niewykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości Umowy brutto.

3. Za nieterminową realizację zobowiązań gwarancyjnych lub realizację niezgodną z warunkami odbioru robót Zamawiający naliczać będzie kary umowne w wysokości 0,1% wartości brutto podlegającej naprawie gwarancyjnej usługi za każdy dzień zwłoki.

4. Jeżeli rzeczywista szkoda wynikająca z niewykonania Umowy lub nienależytego wykonania Umowy przewyższa wysokość naliczonej kary umownej, wówczas Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.

5. Wykonawca zobowiązał się do pokrycia kosztów opóźnień pociągów i komunikacji zastępczej przewoźników, z którymi PKP PLK S.A. podpisały umowę o korzystaniu z przydzielonych tras pociągów wraz z załącznikiem "Zasady naliczania kar umownych oraz rozliczeń z tytułu nienależytej realizacji rozkładu jazdy" w następujących przypadkach:

a) nie zachowania 35 dniowego terminu wystąpienia do Zamawiającego o udzielenie zamknięć torowych wymagających zmiany rozkładu jazdy, jeżeli spowodowało to opóźnienia pociągów,

b) nie zakończenia prac w zgłoszonym wcześniej terminie, co spowodowało przedłużenie zamknięcia toru i powstanie opóźnień pociągów,

c) za ograniczenie prędkości, które powodują opóźnienia pociągów,

d) za spowodowanie usterek w urządzeniach sterowania ruchem pociągów, które powodują opóźnienia pociągów,

e) za opóźnienia powstałe w skutek zamknięć torowych lub pracy w czynnych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym bez zmiany rozkładu jazdy,

f) za opóźnienia powstałe w wyniku wypadku lub incydentu kolejowego za spowodowanie którego odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

g) za inne opóźnienia pociągów powstałe z winy Wykonawcy.

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe opóźnienia pociągów w następujących przypadkach:

a) za ograniczenia prędkości, przewidziane w "Tymczasowym regulaminie prowadzenia ruchu pociągów podczas robót" lub w dniu wystąpienia o udzielenie zamknięcia toru przy zachowaniu terminu,

b) za wydłużenie zamknięcia toru z przyczyn po stronie Zamawiającego,

c) za uszkodzenia urządzeń sterowania i kierowania ruchem kolejowym jeżeli nie były ujęte w dokumentacji.

7. Koszty wynikające z tytułu opóźnień pociągów naliczane będą wg not obciążających PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział we Wrocławiu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie "SYSTEMU EWIDENCJI PRACY EKSPLOATACYJNEJ", natomiast koszty wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej i użycia lokomotyw do przeciągania pociągów będą naliczane według faktur przedłożonych przez przewoźników.

Wartość wyżej wskazanej Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Trakcji Polskiej S.A. w związku z tym stanowi ona znaczącą umowę w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 44 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr. 23 poz. 259 ze zm.).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Maciej Radziwiłł - Prezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »