Reklama

TRAKCJA (TRK): Informacja o zawarciu znaczącej umowy - raport 33

Raport bieżący nr 33/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 2 listopada 2010 r. Spółka, jako Partner konsorcjum w składzie:

1. Firma Budowlano - Drogowa MTM S.A. z siedzibą w Gdyni - Pełnomocnik konsorcjum;

2. Trakcja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie - Partner konsorcjum;

(dalej, łącznie: "Wykonawca")

zawarła z Gminą Miasta Gdańska reprezentowaną przez Gdańskie Inwestycje Komunalne sp. z o.o. oraz Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku (dalej: "Zamawiający"): umowę w ramach zadania: Kompleksowe wykonanie robót budowlano - montażowych w zakresie:

Reklama

1) Budowy linii tramwajowej w dzielnicy Gdańsk Południe od pętli Chełm przez ul. Witosa, ul. Nową Łódzką do węzła integracyjnego "Nowa Łódzka" zadanie 1.1, w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap III A,

2) Budowy ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku, dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013,

(dalej: "Umowa").

Wartość Umowy:

Łączna wartość netto Umowy: 90 952 104, 86 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery 86/100 złotych);

Łączna wartość brutto Umowy: 110 961 567,93 PLN (słownie: sto dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem 93/100 złotych);

Część wartości Umowy netto, która przypada Spółce: 35 384 274,40 PLN (trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery 40/100 złotych);

Część wartości Umowy brutto, która przypada Spółce: 43 168 814,78 PLN (czterdzieści trzy miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czternaście złotych 78/100 złotych).

Przedmiot Umowy:

Na podstawie Umowy Wykonawca wykona prace branżowe związane z wykonaniem robót budowlano - montażowych w zakresie:

1) Budowy linii tramwajowej w dzielnicy Gdańsk Południe od pętli Chełm przez ul. Witosa, ul. Nową Łódzką do węzła integracyjnego "Nowa Łódzka" zadanie 1.1, w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap III A, ubiegające się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

2) Budowy ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku, dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Termin Realizacji Umowy:

18 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

Kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie umowne za opóźnienie w następujących wypadkach i w następującej wysokości:

1. za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20 000 zł za każdy kalendarzowy dzień zwłoki;

2. za nieterminowe usunięcie wad lub usterek ujętych w Protokole Odbioru Końcowego w wysokości 10 000 zł za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w Protokole Odbioru Końcowego;

3. za nieterminowe usunięcie wad lub usterek w przedmiocie umowy w okresie rękojmi i gwarancji jakości w wysokości 10 000 zł za każdy kalendarzowych dzień zwłoki , w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego;

4. za niewykonania lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę jego obowiązków skutkujących odstąpieniem od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Zapłata lub naliczenie kar umownych określonych powyżej, nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość uiszczonych na rzecz Zamawiającego lub naliczonych kar umownych.

Kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy lub mogą być dochodzone na drodze sądowej, według wyboru Zamawiającego. Roszczenia z tytułu kar umownych są natychmiast wymagalne, bez osobnego wzywania Wykonawcy.

Wartość przypadająca Spółce z wyżej wskazanej Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Trakcji Polskiej S.A. w związku z tym stanowi znaczącą umowę w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 44 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr. 23 poz. 259 ze zm.).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Maciej Radziwiłł - Prezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »