Reklama

TRAKCJA (TRK): Informacja o zawarciu znaczącej umowy - raport 36

Raport bieżący nr 36/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 29 listopada 2010 r. Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "PRKiI" lub "Wykonawca), podmiot zależny od Spółki zawarła z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Zamawiający"): Umowę w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków - Medyka - granica państwa na odcinku Sędziszów Małopolski - Rzeszów Zachodni w km 133,600 - 154,900 w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III". (dalej: "Umowa").

Reklama

Wartość Umowy:

Łączna wartość netto Umowy: 297.974.900,00 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset 00/100 złotych).

Łączna wartość brutto Umowy: 363 529 378,00 PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem 00/100 złotych).

Przedmiot Umowy:

Na podstawie Umowy Wykonawca wykona prace branżowe związane z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych na linii kolejowej Kraków - Medyka - granica państwa na odcinku Sędziszów Małopolski - Rzeszów Zachodni w km 133,600 - 154,900 w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III".

Termin Realizacji Umowy:

47 miesięcy od daty rozpoczęcia robót (zgodnie z Umową), nie później niż do dnia 30.09.2014 r .

Okres rękojmi za wady:

1 rok

Odszkodowanie umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie umowne w następujących wypadkach i w następującej wysokości:

1. Za nieterminową realizację zamówienia, Zamawiający naliczać będzie kary umowne w wysokości 0,1% wartości Umownej brutto za każdy dzień zwłoki.

2. Za wpisanie nieprawdziwych informacji dotyczących uprawnień kadry kierowniczej Wykonawca zapłaci odszkodowanie umowne w wysokości 1 % całkowitej ceny brutto.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie umowne w wysokości 0,05 % wartości Umownej brutto za każdy dzień, za przekroczenie czasu zamknięć torowych - w stosunku do obowiązującego Szczegółowego Harmonogramu zamknięć torowych.

Wykonawca pokryje również koszty:

- opóźnień pociągów powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, spowodowanych wydłużeniem czasu planowanego zamknięcia torów i nieplanowanym zajęciem torów podczas robót;

- opóźnień pociągów, które powstaną w wyniku usterek w urządzeniach lub innych zdarzeń spowodowanych przez Wykonawcę robót;

- wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej;

- użycia lokomotyw do przeciągania pociągów;

- koszty rozkładu jazdy (konstrukcji zastępczego rozkładu jazdy ) na zamknięciu torowym na podstawie faktury wystawionej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym, zgodnie z liczbą pociągokilometrów pociągów, dla których dokonana była korekta.

Koszty wynikające z tytuły opóźnień pociągów naliczane będą wg. not przedłożonych przez przewoźników natomiast koszty wprowadzania zastępczej komunikacji autobusowej i użycia lokomotyw do przeciągania pociągów według faktur przedłożonych przez przewoźników.

Obciążanie za korektę rozkładu jazdy będzie wystawiane każdorazowo w momencie zarządzenia zmian, niezależnie od tego czy Wykonawca przystąpił do pracy czy nie. Wyjątek mogą stanowić jedynie przypadki spowodowane sytuacją kryzysową.

4. Maksymalna kwota odszkodowań umownych: 15 % wartości Umownej brutto.

5. Strony Umowy zastrzegły sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiści poniesionej szkody.

6. Zapłata kar umownych i odszkodowań następować będzie w pierwszej kolejności poprzez potrącenie z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy.

Wartość wyżej wskazanej Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Trakcji Polskiej S.A. w związku z tym stanowi znaczącą umowę w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr. 23 poz. 259 ze zm.).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Maciej Radziwiłł - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Trakcja Polska SA | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »