Reklama

TRAKCJA (TRK): Informacja o zawarciu znaczącej umowy

Raport bieżący nr 12/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w okresie od 16 grudnia 2010 roku do dnia 11 lutego 2011 r. obroty Grupy Trakcja Polska z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyniosły 28 765 727 zł netto i tym samym przekroczyły wartość znaczącą.

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 11 lutego 2011 r przez Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "PRKiI" lub "Wykonawca), podmiot zależny od Spółki zawarła z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Zamawiający"): Umowę na "Modernizację Linii Kolejowej Warszawa - Łódź, Etap II, Lot C - Pozostałe Roboty. Zaprojektowanie i Wykonanie Skrzyżowania Bezkolizyjnego W Ciągu Drogi Krajowej Nr 72 Rawa Mazowiecka - Łódź z Torami Linii Kolejowej Nr 1 Warszawa - Centralna - Katowice w Miejscowości Rogów" w ramach Projektu Nr POIiŚ 7.1 - 24.3. (zwaną dalej "Umową").

Wartość Umowy:

Łączna wartość netto Umowy: 13 432 956,00 PLN (Słownie: trzynaście milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100).

Łączna wartość brutto Umowy: 16 522 535,88 PLN (słownie: szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych 88/100).

Podatek VAT zostanie rozliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawem polskim i umowami międzynarodowymi dotyczącymi realizacji programu.

Termin Realizacji Umowy:

23 miesiące od daty rozpoczęcia robót (dzień kolejny po dacie podpisania Umowy).

Okres rękojmi za wady:

1 rok

Odszkodowanie umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie umowne w następujących wypadkach i w następującej wysokości:

1. Za nieterminową realizację zamówienia, Zamawiający naliczać będzie kary umowne w wysokości 0,05% wartości Umownej brutto za każdy dzień zwłoki.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie za przekroczenie czasu zamknięć torowych - w stosunku do obowiązującego Szczegółowego Harmonogramu zamknięć torowych.

Wykonawca pokryje koszty:

- - opóźnień pociągów powstałych z przyczyn leżących po jego stronie, spowodowanych wydłużeniem czasu planowego zamknięcia torów i nieplanowanym zajęciem torów podczas robót,

- wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej,

- użycia lokomotyw do przeciągania pociągów.

3. Maksymalna kwota odszkodowań umownych: 10 % wartości Umownej brutto.

4. Strony Umowy nie zastrzegły sobie prawa do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiści poniesionej szkody.

Wartość obrotów przekroczyła 10% kapitałów własnych Trakcji Polskiej S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Maciej Radziwiłł - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »