Reklama

TRAKCJA (TRK): Informacja o zawarciu znaczącej umowy - raport 30

Raport bieżący nr 30/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. ("Spółka" lub "Zleceniodawca") informuje, że w związku z zawarciem z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji (dalej: "Zamawiający") umowy Nr 90/132/281/00/11000838/10/I/I w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków - Medyka - granica państwa na odcinku Podłęże - Bochnia w km 16,000 - 39,000 w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III" z dnia 2 listopada 2010 r., o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2010 z dnia 3 listopada 2010 r., w dniu 16 maja 2011 r. Spółka zawarła z Thales Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ("Zleceniobiorca") umowę podwykonawczą (dalej: "Umowa").

Wartość Umowy:

Wartość netto Umowy: 54.725.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych);

Wartość brutto Umowy na dzień jej podpisania: 67.311.750 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów trzysta jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

Przedmiot Umowy:

Na podstawie Umowy Zleceniobiorca wykona prace związane z zaprojektowaniem i wykonaniem branżowych robót budowlano - montażowych - sterowanie ruchem kolejowym dla odcinków:

- Stacja Podłęże

- Szlak Podłęże - Kłaj

- St. Kłaj

- Szlak Kłaj - Bochnia

- St. Bochnia

Warunki płatności:

Płatności będą dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez Zleceniodawcę.

Okres rękojmi za wady:

1 rok od dnia wystawienia świadectwa przejęcia robót przez Zleceniodawcę.

Kary umowne:

1. Strony uzgodniły karę umowną za każdy dzień trwania naruszenia postanowień Umowy (opóźnienie lub zwłoka w wykonywaniu przedmiotu Umowy oraz nie zastosowanie się do poleceń Zleceniodawcy) przez Zleceniobiorcę w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy. Niezależnie od powyższego, w przypadku, gdy opóźnienie przekroczy 15 (piętnaście) dni z winy Zleceniobiorcy, Zleceniodawca ma prawo od Umowy odstąpić zawiadamiając Zleceniobiorcę na piśmie bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu oraz bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych na rzecz Zleceniobiorcy. W przypadku odstąpienia przez Zleceniodawcę od Umowy w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zleceniodawca ma prawo jednocześnie zlecić wykonanie opóźnionych czynności osobie trzeciej na koszt Zleceniobiorcy. Zwrot przez Zleceniobiorcę kosztów takiego usunięcia wad nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty dostarczenia Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę dokumentów potwierdzających poniesienie przez Zleceniodawcę kosztów usunięcia wad przez osobę trzecią.

2. Strony uzgodniły karę umowną również za każdorazowe przekroczenie terminów napraw gwarancyjnych w odniesieniu do przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy, za każdy dzień opóźnienia Zleceniobiorcy. W przypadku, gdy opóźnienie przekroczy 3 (trzy) dni Zleceniodawca ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Zleceniobiorcy. Zwrot przez Zleceniobiorcę kosztów takiego usunięcia wad nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty dostarczenia Zleceniobiorcy dokumentów potwierdzających poniesienie przez Zleceniodawcę kosztów usunięcia wad przez osobę trzecią.

3. Zastosowanie jednej z kar umownych nie wyłącza dopuszczalności stosowania innych.

4. Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać uzupełniającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej w razie gdyby poniesiona przez nią szkoda była wyższa niż zastrzeżona kara umowna.

5. Suma kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia Zleceniobiorcy brutto.

6. Zleceniodawca będzie uprawniony do naliczania kar umownych wyłącznie w przypadku, jeśli takie kary zostaną naliczone Zleceniodawcy przez Zamawiającego.

7. Limit odpowiedzialności Zleceniodawcy z tytułu zobowiązań objętych Umową nie przekroczy 100% wartości wynagrodzenia Zleceniobiorcy brutto.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wartość wyżej wskazanej Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Trakcji Polskiej S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Maciej Radziwiłł - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »